Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№143

град Шумен, 25.03.2014г. 

Административен съд - град Шумен, в публично заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в следния състав: 

Административен съдия: Маргарита Стергиовска 

при участието на секретаря В. Р. и на прокурор Д. Шостак от  ШОП като разгледа докладваното от административния съдия АНД № 80 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, образувано по депозиранопредложение на основание чл. 83а, във вр. с чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАННот Яна Николова, прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен срещу СД „Калина 990 – Д.И. и сие” със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Чавдар” № 20, представлявано и управлявано от Д.Г.И. с ЕГН **********. Отправено е искане за налагане на имуществена санкция, като в тази връзка се твърди, че дружеството се е обогатило с пари – 87 712, 52 лв. в резултат на извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с чл.  255, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро и т. 4 от НК, предл. 3-то,  т. 5, предл. 2-ро във от НК, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

В предложението се излагат доводи, че представителят на ЮЛ Д.Г.И. е осъден с влязла в сила присъда по НОХД 465/2013 г. по описа на Окръжен съд град Шумен за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с чл.  255, ал. 1, т. 2, предл. 2-ро и т. 4 от НК, предл. 3-то,  т. 5, предл. 2-ро във от НК, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, както и са ме наложени съответните наказания. С оглед на това се излагат подробно доводи, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл.83д от ЗАНН, тъй като с извършеното престъпление по чл.255 ал.3 от НК, а именно избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 87 712. 52 лв. ЮЛ се е обогатило с посочената сума.

С оглед на това е направено искане до съда да бъде наложена съответната имуществена санкция.

   В съдебно заседание прокурорът поддържа внесеното предложение.

   Ответната страна, редовно призована не се явява и не изразява становище по предложението.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

   С решение по ф. д. № 314/1990г. в търговския регистър при ШОС е вписано СД”К.-Ю.Д.И. и сие”. С решение от 28.09.2005 г. на ШОС в търговския регистър са вписани промени - наименование на дружеството - СД „Калина 990 – Д.И. и сие”със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Чавдар” № 20, представлявано от Д.Г.И. и е заличен като съдружник и представляващ Ю.Д.И..

От приложеното в настоящото производство НОХД № 465/2013 г. по описа на Шуменски окръжен съд /ШОС/ се установи, че с Присъда от 22.01.2014 г., Д.Г.И. е признат за виновен в това, че в периода от 30.12.2009г. до 14.01.2011г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - в размер на 87 712. 52 лв., както следва: Данък върху добавената стойност в периода от 30.12.2009г. до 23.12.2010г. в размер на 87 71., 52 лв. задължения по ДДС от неначислен и недеклариран ДДС по издадени и неосчетоводени фактури от СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, дължим от данъчно задълженото лице СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, като: Не съхранил в законоустановените срокове - /чл.42, ал.1, т.З от Закона за счетоводството: Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове: документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи;/ счетоводни документи – данъчни фактури за извършени продажби на стоки и услуги от името на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”; и допускал воденето на счетоводство в нарушение на счетоводното законодателство и в нарушение на чл.6, ал.1, чл.25, ал.1, ал.2 и ал.6, т.1 от ЗДДС не начислил ДДС в размер на 87712.52 лв. по фактури, издадени от СД „Калина 990 – Д.И. и сие” и неописани в дневниците за продажбите и СД по ДДС на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, като по този начин затаил истина в подадени СД по ЗДДС, за данъчните периоди, от 01.12.2009г.до 31.12.2010г., поради което и на основание чл. 255 ал.3 във вр. с чл.255, ал.1, т.2, пр.2, т.4, пр.З и т.5, пр.2 от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК е осъден на лишаване от свобода  за срок от 1/една/ година и 10/десет/ месеца. На основание чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК е определено едно общо наказание на подсъдимия Д.И. от наложените му с настоящата присъда и с присъди по НОХД № 924/2010г. на ШРС и по НОХД № 6371/2011г. на ВРС до размера на най-тежкото от тях, а именно – 2/две/ години лишаване от свобода.

      Деянието е извършено умишлено и със същото от обективна и субективна страна е осъществен съставът на престъпление по чл.255, ал.3 от НК, вр. с чл.255, ал.1,т.2, пр. второ, т.4, предложение трето и т.5, предложение второ от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.За това престъпление е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години.

От така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

   Производството по реда на чл.83а от ЗАНН се образува по мотивирано предложение на прокурор след внасяне на обвинителен акт или когато наказателното производство не може да се образува, а образуваното е прекратено на някое от основанията, посочени в чл.83б ал.1 б."а", "б", "в" и "г" от ЗАНН.

В конкретния случай е налице първата от горепосочените хипотези внесен обвинителен акт, влязла в сила присъда, мотивирано предложение, поради което производството е допустимо, а по същество е и основателно.

   Административнонаказателната отговорност по реда на чл.83а по ЗАНН се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1.Привлеченото към отговорност лице да е юридическо. 2.Да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а ал.1 от ЗАНН. 3.Престъплението да е извършено от някое от лицата, лимитативно очертани в точки 1-4 на цитираната правна норма. Съдът намира, че в конкретния случай всички предпоставки са налице.

 СД „Калина 990 – Д.И. и сие” е юридическо лице, т.е. годен субект за носене на административнонаказателната отговорност по чл.83а ЗАНН. Видно от представените удостоверения за актуално състояние на дружеството и до настоящия момент същото се представлява и управлявало от Д.Г.И. и следователно той има качество на лице по чл.83а ал.1 т.2 от ЗАНН. В качеството си на представляващ и управляващ СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, И. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.255, ал.3 от НК, вр. с чл.255, ал.1,т.2, пр. второ, т.4, предложение трето и т.5, предложение второ от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, а именно за това, че в периода в периода от 30.12.2009г. до 14.01.2011г. в гр.Шумен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - в размер на 87 712. 52 лв., както следва: Данък върху добавената стойност в периода от 30.12.2009г. до 23.12.2010г. в размер на 87 712. 52 лв. задължения по ДДС от неначислен и недеклариран ДДС по издадени и неосчетоводени фактури от СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, дължим от данъчно задълженото лице СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, като: Не съхранил в законоустановените срокове - /чл.42, ал.1, т.З от Закона за счетоводството: Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове: документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи;/ счетоводни документи – данъчни фактури за извършени продажби на стоки и услуги от името на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”; и допускал воденето на счетоводство в нарушение на счетоводното законодателство и в нарушение на чл.6, ал.1, чл.25, ал.1, ал.2 и ал.6, т.1 от ЗДДС не начислил ДДС в размер на 87712.52 лв. по фактури, издадени от СД „Калина 990 – Д.И. и сие”и неописани в дневниците за продажбите и СД по ДДС на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, като по този начин затаил истина в подадени СД по ЗДДС, за данъчните периоди, от 01.12.2009г.до 31.12.2010г., като посочения престъпен състав е от взираните в чл.83а ал.1 от ЗАНН.

   Съдът при извършване на преценката по реда на чл.83д от ЗАНН и в рамките на посочените в предложението на прокурора обстоятелства, приема че Д.И. е управляващ и представляващ дружеството и именно в качеството си на такъв е осъден. Това определя наличието на връзка между И. като извършител на деянието и ЮЛ СД по ДДС на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”, което представлява и управлява, както и наличието на връзка между самото деяние и облагата за ЮЛ. В резултат на извършеното от И. престъпление по чл.255, ал.3 от НК, вр. с чл.255, ал.1,т.2, пр. второ, т.4, предложение трето и т.5, предложение второ от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, дружеството не е платило данъчни задължения в особено големи размери –данък върху добавената стойност в периода от 30.12.2009г. до 23.12.2010г. в размер на 87 712. 52 лв. задължения по ДДС от неначислен и недеклариран ДДС по издадени и неосчетоводени фактури. Тази сума представлява публично държавно вземане, което дружеството не е заплатило и с която, при законосъобразно развитие на данъчните правоотношения, имуществото на СД „Калина 990 – Д.И. и сие” би било намалено. Невнасянето или оставането на тази сума в патримониума на СД „Калина 990 – Д.И. и сие” гр. Шумен, представлява облага, имаща имуществен характер.

   Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на СД „Калина 990 – Д.И. и сие” град Шумен, съгласно разпоредбите на чл.83а - чл.83е от ЗАНН, тъй като ЮЛ е получило неправомерна облага, налице е връзка между извършителя на престъпното деяние и ЮЛ, налице е връзка между престъпното деяние и облагата за ЮЛ и налице е безспорно установен размер на имуществена облага на посоченото.

   Съгласно изричната разпоредба на 83а ал.3 от ЗАНН имуществената санкция се налага независимо от осъществяването на наказателната отговорност на извършителя на престъпното деяние по ал.1 на чл.83а от ЗАНН.

Имуществената санкция следва да се определи в размерите, определени от чл.83а ал.1 от ЗАНН - до 1 000 000.00 лв., но не по-малко от равностойността на облагата – 87 712. 52 лв. , поради което съдът намира, че имуществената санкция следва да се определи в размер на 87 712. 52 лв. 

   Водим от горното и на основание чл.83е от ЗАНН, съдът 

Р   Е   Ш   И: 

   Налага на СД „Калина 990 – Д.И. и сие”със седалище и адрес на управление гр. Шумен,  представлявано и управлявано от Д.Г.И. с ЕГН **********, имуществена санкция в размер на 87 712. 52 лв. /осемдесет и седем хиляди седемстотин и дванадесет лева и петдесет и две стотинки/ за това, че е получило имуществена облага в размер 87 712. 52 лв., представляваща неплатено данъчно задължение по ЗДДС, в резултат на извършено от представляващия дружеството Д.Г.И. престъпление по по чл.255, ал.3 от НК, вр. с чл.255, ал.1,т.2, пр. второ, т.4, предложение трето и т.5, предложение второ от НК, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, съгласно влязла в сила Присъда от 22.01.2014 г., по НОХД №465/2014 г. по описа на Окръжен съд град Шумен.  

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

   Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 ал.1 от АПК.

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.