Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№137

град Шумен, 21.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                             Членове:  Татяна Димитрова

                                                                                                 Снежина Чолакова

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Данаил Шостак от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Снежина Чолакова КАНД № 71 по описа за 2014 г. на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – гр. София, депозирана чрез Д.М. – старши юрисконсулт в АДФИ – гр.София, срещу Решение № 127 от 16.12.2013г., постановено по АНД № 47/2013г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав. С обжалвания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 11011309 от 10.12.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр.София, с което на С.А.С. с ЕГН ********** ***,  на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП(отм.)/, във вр. с чл. 32, ал.1 от ЗАНН и чл. 66, ал.2 от НВМОП (отм.) е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева; както и са отменени Наказателни постановления №№ 11011306/10.12.2012г., 11011304/10.12.2012г., 11011302/10.12.2012г. и 11011301/10.12.2012г., издадени от Директора на АДФИ-гр.София, с които на С.А.С. с ЕГН ********** на основание чл.131, ал.3, във вр.с чл.127, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) са наложени четири административни наказания „глоба”, всяко от тях в размер на 2000 (две хиляди) лева, за нарушения по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП. С жалбата, депозирана от АДФИ-гр.София, по същество се оспорва горепосоченото решение в частта му, с която са отменени Наказателни постановления №№ 11011306/10.12.2012г., 11011304/10.12.2012г., 11011302/10.12.2012г. и 11011301/10.12.2012г., издадени от Директора на АДФИ-гр.София.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение в обжалваната му част, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН. Твърди се, че ответникът в касационното производство е осъществил четирите нарушения на чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП, санкционирани с отменените от районния съд наказателни постановления, доколкото посочената разпоредба въвежда забрана за възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка, ако от страна на участника, определен за изпълнител, не е изпълнено изискването на чл.47, ал.9 от ЗОП за представяне на официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Същевременно се сочи, че видно от приложените по делото договори за възлагане на малка обществена поръчка и констативен протокол от 27.06.2012г., към момента на извършване на финансовата инспекция не е установено наличие на удостоверение за дължими данъци изх.№ 27220006/09.03.2011г., издадено от община Смядово, удостоверяващо, че дружеството – изпълнител по сключените договори, няма задължения. Въз основа на изложените аргументи се обосновава тезата за безспорна установеност на вменените на С.С. административни нарушения и се отправя искане за отмяна на атакуваното съдебно решение в частта му, с която са отменени наказателни постановления №№ 11011306, 11011304, 11011302 и 11011301, както и да бъде постановено ново решение по съществото на спора, потвърждаващо посочените наказателни постановления.  В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответникът в касационното производство – С.А.С., редовно призован, чрез процесуалния си представител адв.С.И. от АК-гр.Шумен, оспорва жалбата, като излага подробни аргументи за правилност и обоснованост на атакувания съдебен акт в обжалваната му част, отправяйки искане за оставянето му в сила.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура счита жалбата за допустима, а разгледана по същество за неоснователна. Излага подробни аргументи за правилност на съдебното решение, въз основа на които предлага същото да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно производство, съдът намира жалбата за неоснователна, по следните съображения:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд в частта му, с която се отменят Наказателни постановления №№ 11011306/10.12.2012г., 11011304/10.12.2012г., 11011302/10.12.2012г. и 11011301/10.12.2012г., издадени от Директора на АДФИ-гр.София, с които на С.А.С. с ЕГН ********** на основание чл.131, ал.3, във вр.с чл.127, ал.2 от ЗОП са наложени четири административни наказания „глоба”, всяко от тях в размер на 2000 лева, за четири нарушения по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно за това, че в качеството си на кмет на община Смядово и възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от ЗОП е сключил договори за възлагане на малка обществена поръчка № 059/09.03.2011г., № 057/09.03.2011г., № 055/09.03.2011г. и № 054/09.03.2011г., всички с определеното за изпълнител на обществените поръчки дружество „Анна Маркет”ЕООД, гр.Смядово, без към посочената дата дружеството да е представило документ, че няма парични задължения към общината по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, с което не е изпълнило задължението по чл.47, ал.9, във вр.с чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП. Нарушението било извършено на 09.03.2011г. в гр.Смядово и било установено при извършване на финансова инспекция на община Смядово, възложена на основание заповеди № ФК-10-505/07.05.2012г., № ФК-10-533/11.05.2011г., № ФК-10-605/05.06.2012г., № ФК-10-788/16.07.2012г., № ФК-10-833/26.07.2012г. и № ФК-10-908/15.08.2012г. на Директора на АДФИ-гр.София. За същите на 20.08.2012г., в присъствие на нарушителя, от главен финансов инспектор Д.Р.П. били съставени Актове за установяване на административни нарушения (АУАН) № 11011306, № 11011304, № 11011302, № 11011301, които били връчени срещу подпис на С.С.. Впоследствие в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН последният депозирал писмени възражения срещу актовете, които били счетени от наказващия орган за неоснователни. Въз основа на съставените АУАН и събраните в хода на административно-наказателните производства доказателства, наказващият орган издал отменените от въззивния съд четири наказателни постановления, с които на С.С. били наложени четири отделни административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева всяко, за допуснати четири нарушения по чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП.

Районният съд е установил описаната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото гласни доказателства и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени такива. След преценка на доказателствения материал, с решението в обжалваната му част съдът е приел, че описаните четири АУАН и НП са издадени от компетентни органи, при съблюдаване на административно-производствените правила и при спазване на изискванията за форма, регламентирани съответно в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Посочил е, че в качеството си на кмет на община Смядово, деецът се явява възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП, респективно субект на визираната в чл.131, ал.3 от ЗОП административно-наказателна отговорност. Същевременно е приел, че санкционираните четири деяния, изразяващи се в сключване на договор за обществена поръчка с определения за изпълнител участник, без последният да е представил доказателства за липса на публични задължения към общината, не съставляват административно нарушение по смисъла на чл.131, ал.3, във вр. с чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП, доколкото в хода на съдебното производство е установено, че в деня на сключване на договорите е било налице издадено удостоверение изх.№ 27220006/09.03.2011г. по описа на община Смядово, от което е видно, че «Анна-Маркет» ЕООД няма задължения за данъци и такси към община Смядово. Така мотивиран, съдът е отменил четирите наказателни постановления, като незаконосъобразни.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение в атакуваната му част е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на актове, които подлежат на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд – гр.Велики Преслав е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателните постановления и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в актовете и отменените от въззивния съд наказателни постановления, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, които кореспондират помежду си.

При реализираната проверка за съответствие на решението в обжалваната му част с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил правилни изводи за незаконосъобразност на атакуваните пред него четири наказателни постановления. Нарушителят е подведен под административно-наказателна отговорност за нарушение на чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП, във вр.с чл.47, ал.9, във вр.с ал.2, т.3 от ЗОП (в редакцията им преди изменението с ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.), изразяващо се в нарушаване на забраната за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението си да представи доказателства, че няма задължения към община (в случая община Смядово) по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Както правилно е отбелязал въззивният съд, в хода на съдебното производство е установено по безспорен начин, че към датата на сключване на четирите договори за обществена поръчка е било налице удостоверение изх.№ 27220006/09.03.2011г. по описа на община Смядово, от което е видно, че към тази дата дружеството, определено за изпълнител, няма публични задължения към общината. При това положение със сключването на посочените четири договори за обществена поръчка с „Анна-Маркет”ЕООД, кметът на община Смядово не е нарушил визираната в чл.42, ал.1, т.2 от ЗОП забрана, респективно деянията му не осъществяват регламентирания в чл.131, ал.3 от ЗОП административно-наказателен състав. Действително при извършване на проверката от св.Д.П. към административните преписки не са били установени приложени удостоверения, съдържащи информация, че „Анна-маркет”ЕООД няма публични задължения към общината, но това обстоятелство не установява по безспорен начин, че такива удостоверения не са били представени, при положение, че в деня на сключване на договорите дружеството е разполагало с надлежен документ, удостоверяващ релевантните за сключване на договорите факти.

Нещо повече, дори и да се приеме, че деянията на С.С. осъществяват административно-наказателния състав по чл.131, ал.3 от ЗОП, същите безусловно следва да се квалифицират като маловажен случай по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН. Това е така, защото към датата на сключване на договорите за обществени поръчки дружеството, определено за изпълнител, не е имало публични задължения към община Смядово, което означава, че със сключването на въпросните договори не са настъпили никакви вредни последици за община Смядово, нито за други правни субекти, по никакъв начин не е засегнат и общественият интерес. При това положение процесните нарушения представляват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид по смисъла на чл.93, т.9 от НК, субсидиарно приложим съгласно чл.11 от ЗАНН, респективно наказващият орган е следвало, вместо да налага наказания на нарушителя, да приложи чл.28 от ЗАНН, като го предупреди, че при следващо нарушение от същия вид ще бъде подведен под визираната в чл.131, ал.3 от ЗОП административно-наказателна отговорност.

По изложените съображения касационната инстанция намира, че обжалваните пред районния съд Наказателни постановления №№ 11011306/10.12.2012г., 11011304/10.12.2012г., 11011302/10.12.2012г. и 11011301/10.12.2012г., издадени от Директора на АДФИ-гр.София, са незаконосъобразни, поради което, като ги е отменил, съдът е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на постановения от него съдебен акт в оспорваната му част.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна в частта, предмет на касационен съдебен контрол. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Велики Преслав в атакуваната му част, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127/16.12.2013г., постановено по АНД № 47/2013г. по описа на Районен съд – гр.Велики Преслав.

Решението е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                   2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 21.03.2014г.