Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№136

град Шумен, 21.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на десети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова               Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                    Маргарита Стергиовска

при секретаря Св. А. и с участие на прокурор Д. Долапчиев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 96 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Областна дирекция на МВР - град Шумен чрез пълномощник юрисконсулт Ив. С. срещу Решение № 43/31.01.2014 г. на Районен съд - гр.Шумен, постановено по ВНАХД № 1424/2013г. по описа на същия съд. С атакувания съдебен акт е отменено Наказателно постановление №1145/13 от 28.05.13 год. на Началник група  в сектор ПП при ОДМВР  - гр.Шумен, с което на И.П.Р.  е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 100 лв на основание чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр. 4 от ЗДвП.

В жалбата се сочи, че атакуваното решение на въззивния съд е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон. Въз основа на изложените аргументи е отправено искане до съда да постанови съдебно решение, с което да отмени решението и да потвърди Наказателно постановление №1145/13 от 28.05.13 год. на Началник група  в сектор ПП при ОДМВР  - гр.Шумен.

Ответната страна, редовно призована, в съдебно заседание се явява лично и с адв. С.Т., ШАК, която счита жалбата за неоснователна и моли въззивното решение да бъде оставено в сила.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е  основателна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения:

За да постанови решението, предмет на оспорване в настоящото производство, въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното: С наказателно постановление №1145/13 от 28.05.13 год. на Началник група  в сектор ПП при ОДМВР  - гр.Шумен, с което на И.П.Р.  е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 100 лв на основание чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр. 4 от ЗДвП.

Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното: На 08.05.13г. в гр. Шумен, И.П.Р. управлявал л.а. Пежо 406 по бул.”С. Велики ”, в близост до кръстовището с ул. “Тракия “  в посока магазин ”Пени ”. При движението си по бул. “С.Велики”  извършил   маневра за навлизане в съседна пътна лента,  без да се убеди,  че няма да създаде опасност по отношение намиращия се  от ляво и попътно движещ се  мотопед , с което станал  причина за ПТП между двете МПС.

След инцидента МПС спрели и между двамата водачи  възникнал конфликт, след  което водача на МПС „Пежо 406 ” с рег № Н 6208 АХ  напуснал местото на произшествието.

След инцидента и след изясняване на обстоятелствата от служители на РПУ Шумен  бил съставен  АУАН № 1145 от 08.05.13 г. на Р.. Актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл.25 ал.1  от ЗДвП.  Бил съставен и протокол за ПТП. Въз основа на съставеният АУАН е издадено  наказателно постановление №1145/13 от 28.05.13 год. на Началник група  в сектор ПП при ОДМВР  - гр.Шумен, с което на И.Р. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 100 лв на основание чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр. 4 от ЗДвП

Въз основа на установените факти, районният съд е мотивирал  правен извод, че е налице нарушение на чл. 25 ал.1  от ЗДвП. След преценка на доказателствата достигнал до извода, че от настъпилото ПТП са причинени незначителни щети и на двете МПС –охлузвания на задна лява врата, заден ляв калник и задна броня в ляво на л.а.  охлузване и спукан спойлер  от дясно на мотопед, поради което е счел, че е налице маловажен случай и на това основание отменил НП.

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, но не и направените въз основа на нея правни изводи.

С деянието си ответника е осъществил нарушението, визирано в чл.179, ал.2 вр. ал.1 т.5 предл. 4 от ЗДвП. С цитирания законов текст е предвидена административно-наказателна отговорност за лице, което поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Факта на нарушението е безспорно установен, а и в настоящото производство не е налице спор по фактите. Спорът се свежда до това, дали при настъпило ПТП с оглед незначителността на материалните щети намира приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

В случая няма спор, че в резултат на ПТП са причинени охлузвания на задна лява врата, заден ляв калник и задна броня в ляво на л.а. и  охлузване и спукан спойлер  от дясно на мотопед. Разпоредбата на чл. 123 ал.1 т.3 б. Б от ЗДвП, регламентира, че ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие и съвместно уведомяват службата за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието. Настоящият случай обаче не попада в приложното поле на цитираната разпоредба с оглед липсата на съгласие между участниците в ПТП. При това положение, след като Р. е причинил ПТП, то същият правилно е подведен под административнонаказателна отговорност. Ирелеванто в случая е каква е стойността на причинените щети, респ. дали последните са незначителни или не, доколкото пострадалият участник в ПТП е управлявал мотопед, който е далеч по незащитен от другият участник, управлявал автомобил, съответно живота и здравето на водача на мотопеда са били поставени в сериозна опасност в конкретната ситуация.

С оглед гореизложеното, неправилен и незаконосъобразен се явява извода на въззивния съд, че деянието съставлява маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН. Касационният състав приема, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения, водещи до отмяна на НП, правилно административнонаказващият орган е издирил и приложил съответната санкионна разпоредба, съобразно която е определил административното наказание в законоустановения размер.

Предвид горното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за основателна, а решението на Районен съд – Шумен като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено, респ. да бъде потвърдено наказателното постановление.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ Решение № 43/31.01.2014 г. на Районен съд - гр.Шумен, постановено по ВНАХД № 1424/2013г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1145/13 от 28.05.13 год. на Началник група  в сектор ПП при ОДМВР  - гр.Шумен, с което на И.П.Р.  е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 100 лв на основание чл. 179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 пр. 4 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                        2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 21.03.2014 г.