О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 454

гр.Шумен, 21.06.2018г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                                        Административен съдия: Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 139 по описа за 2018г. и за  да се произнесе, взе предвид следното:

Административното дело е образувано въз основа на жалба № 372 000-7691/30.03.2018г. по описа на РУ-гр.Нови пазар при ОДМВР-гр.Шумен, депозирана от Г.Т.П., с ЕГН **********, с адрес ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0307-000019 от 22.02.2018г. по чл.171, т.2А от ЗДвП на Началника на Районно управление - гр.Нови пазар при ОДМВР-гр.Шумен.

При преценка допустимостта на производството съдът е констатирал, че жалбата не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК, поради което с определение от 20.04.2018г. е оставил жалбата без движение на основание чл.158, ал.1 от АПК, като е указал на Г.Т.П., да отстрани констатираните нередовности в седемдневен срок от съобщаването на настоящото определение, като представи по делото документ за внесена по сметка на Административен съд – гр. Шумен държавна такса в размер на 10 (десет) лева, дължима съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Съобщението, ведно с копие от определението от 20.04.2018г., са връчени на оспорващия на 08.06.2018г., видно от представеното по делото известие за доставяне с обратна разписка (съобщението е изпратено с писмо с обратна разписка съобразно чл.42, ал.1 от ГПК, вр.с чл.144 от АПК, доколкото адресът на жалбоподателя не се обслужва от Бюро"Призовки" при Административен съд-гр.Варна).

Съдът констатира, че в указания срок, изтекъл на 15.06.2018г. (петък, присъствен ден), както и до настоящия момент, нередовностите по жалбата не са отстранени.

Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело.

С оглед на изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Шуменският административен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба № 372 000-7691/30.03.2018г. по описа на РУ-гр.Нови пазар при ОДМВР-гр.Шумен, депозирана от Г.Т.П., с ЕГН **********, с адрес ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0307-000019 от 22.02.2018г. по чл.171, т.2А от ЗДвП на Началника на Районно управление - гр.Нови пазар при ОДМВР-гр.Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 139 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                            Административен съдия: /п/


Забележка: Определението е влязло в законна сила на 07.08.2018г., като необжалвано.