Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№128

град Шумен, 21.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на седемнадесети март две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                 Снежина Чолакова

при секретаря В. Р. и с участие на прокурор Д. Шостак от Окръжна прокуратура-гр.Шумен, като разгледа докладваното от административния съдия Татяна Димитрова КАНД 94 по описа за 2014г. на Административен съд - гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от „Българска телекомуникационна компания” АД - гр. София, с търговско наименование Виваком, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе” № 115И, с ЕИК 831642181, представлявано от А.Д., депозирана чрез пълномощника Л.Б., срещу решение № 810/20.12.2013г. постановено по НАХД № 1227/2013г. по описа на Шуменския районен съд. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № В - 0000024689/07.05.2013год. на директора на Регионална дирекция към КЗП за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Силистра и Търговище, с което на осн. чл. 233 ал.2 във вр. с чл.209 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на „Българска телекомуникационна компания” АД - гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.

Касаторът счита, че решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния и процесуален закон. Твърди, че въззивният съд е постановил решението си при непълна и неправилна фактическа обстановка и при превратно тълкуване на материалния закон. Излага аргументи, че в случая не се касае до намаляване на цената на предлаганата услуга, а до „промоция”, съгласно която прави 50% отстъпка от месечната абонаментна цена на потребителите за първите 3 или 6 месеца в зависимост от срока на договора им.  Сочи, че намаляването на цената при промоцията не е понятие идентично с регламентираното в чл.63-66 от ЗЗП, поради което не е налице нарушение на разпоредбата на чл.64 от ЗЗП и следователно не е осъществен състава на нарушението по чл.209 от ЗЗП. Освен това се твърди, че предоставената информация за промоционалните условия е пълна и не е в състояние да заблуди потребителите, тъй като потребителите биха могли да се запознаят с допълнителна информация от официалната страница на БТК в интернет, към където на много места препраща каталога им. По тези съображения оспорващият предявява претенция за отмяна на процесното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

          Ответната страна, редовно и своевременно призована, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество намира същата за неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № В - 0000024689/07.05.2013год. на директора на РД към КЗП за областите Варна, Шумен, Добрич, Разград, Силистра и Търговище, с което на осн. чл. 233 ал.2 във вр. с чл.209 от ЗЗП на „БТК” АД - гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да постанови съдебния си акт, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

На 04.12.2012г. компетентни длъжностни лица от КЗП извършили проверка в обект - магазин за продажба на мобилни телефонни апарати и услуги „Виваком 5005”, находящ се в гр. Шумен, на пл. „Освобождение” № 1. Повод за проверката била потребителска жалба с вх. № В-03-3187 от 29.11.2012г. В хода на проверката било установено, че търговецът „БТК” АД извършва търговска дейност в стопанисвания от него обект. По време на проверката обектът работел и обслужвал клиенти. При проверката, приключила с Констативен протокол № К-0147934/04.12.2012г., се установило, че на стр.15 в месечния каталог на „БТК” АД за месец декември е обявена за продажба услугата „Виваком дуо Фикс+нет” с обявена цена 10.90лв. месечна такса. Точно над тази цена е обявено намаление/отстъпка/ от 50%. До обявената цена и поставения процент за намаление/отстъпка/ няма поставена друга цена, която да е зачеркната или да е описано „нова-стара цена, от което не става ясно дали посочената цена е след извършеното намаление или върху тази цена ще се извърши посоченото намаление от 50%. Било прието, че по този начин търговецът е нарушил разпоредбата на чл.64 от ЗЗП, поради което на същия бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № К 0000024689/13.12.2012г., въз основа на който било издадено и процесното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на наказателното постановление. Съдът изложил и мотиви по отношение на доказаността на извършеното от касатора нарушение, поради което потвърдил наказателното постановление.

Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд. Не са налице твърдените от касатора закононарушения при събиране и преценка на доказателствата по делото, още по-малко при тълкуването и прилагането на законовите норми.

Шуменският административен съд намира за неоснователен довода на касатора, че в конкретния случай чл. 64 от ЗЗП е неприложим, тъй като е налице «промоция» за определен период от време, а не «съобщение за намаляване на цените» по смисъла на чл. 63 - 66 от ЗЗП. От представените по делото доказателства се установява, че цените на услугите, предоставяни от «БТК» АД - гр.София в обекта, се съдържат в месечен каталог. Видно от приложения към делото каталог за месец декември 2012 година, услугите по тарифен план „Виваком дуо Фикс+Моби” за определен период от време се предлагат на цена, която е по-ниска от цената, на която същите се предоставят извън посочения период. Или с други думи казано - за посочения период от време, продуктът се предлага на по-ниска цена. Тази по-ниска цена трябва да бъде обявена по един от регламентираните в чл. 64 от ЗЗП начини, а именно: т.1 - чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или т.2 - чрез думите «нова цена» и «стара цена», последвани от съответните суми, или т.3 чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана. Безспорно в настоящия казус нито едно от посочените изисквания на закона не е спазено. Независимо от формата, под която се прави намаление на цената на определена стока или услуга, съобщението за това намаление трябва да бъде направено по посочения в закона начин. Неспазването на това изискване съставлява административно нарушение по смисъла на чл. 209 от ЗЗП, за което на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Предвид гореизложеното, направеният извод за установеност на нарушението, за което е ангажирана административно наказателната отговорност на дружеството, е в унисон с доказателствата по делото. Както правилно е посочил въззивният съд, касаторът е бил длъжен да обяви намаляването на цените на посочените по-горе тарифни планове по един от начините, визирани в чл. 64 от ЗЗП. Неизпълнението на това задължение е довело до ангажиране на административно наказателната отговорност. Настоящата инстанция намира, че при безспорност на установената фактическа обстановка, районният съд е направил законосъобразни и обосновани правни изводи относно съставомерността на описаното деяние, които се споделят напълно.

В обобщение на гореизложеното, касационната инстанция не намира основания за отмяната оспорения съдебен акт. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. Не са налице и сочените от оспорващия основания за отмяна, поради постановяването му при съществени нарушения на процесуалните правила. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 810/20.12.2013г., постановено по НАХД № 1227/2013г. по описа на Шуменския районен съд.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                                                   2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 21.03.2014г.