Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

73

 

град Шумен, 17.05.2016 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на девети май две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

   Административен съдия: Кремена Борисова 

 

при участието на секретаря Р.Хаджидимитрова като разгледа докладваното от административния съдия АД № 55 по описа за 2018 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производство по реда на чл. 215, ал. 1 във вр. с чл. 196, ал.4  и чл.195   от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Образувано е по депозирана жалба от „Т.Ш.“ЕАД-гр.Шумен,ЕИК ***** със седалище и адрес на управление ***,представлявано от синдика Е.Г.Т.против Заповед № РД-25-032/09.01.2018г. на кмета на Община Шумен, с която на основание чл.196 във вр. с чл.195,ал.4,ал.5 и ал.6 от ЗУТ  е наредено на жалбоподателя, в качеството му на собственик да премахне в срок от три месеца от датата на връчване на заповедта, за своя сметка и под ръководството на технически компетентно лице деформираните негодни за употреба тръби,собственост на „Топлофикация-Шумен“ЕАД в имот УПИ ХС III,кв.340 по плана на гр.Шумен,с идентификатор 83510.670.460.8,предоставен на Общинско предприятие „Чистота“.В жалбата се релевират доводи за материална незаконосъобразност на обжалваната заповед,поради издаването и при липса на фактическите основания за нейното постановяване.Твърди се,че не са ясни причините,поради които се иска премахване на тръбите,както и кой и как е установил,че същите са негодни за употреба.Инвокира се и оплакване,че административният орган не е съобразил обстоятелството,че процесните тръби съставляват част от топлопровод,собственост на оспорващия,включен в масата по несъстоятелността и премахването дори само на една тръба ще наруши целостта на тръбопровода и ще намали масата на несъстоятелността и ще увреди интересите на кредиторите.В тази връзка се иска отмяна на обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна.

 

 Ответната страна-Кметът на Община Шумен, чрез процесуалния си представител-юристконсулт К., оспорва жалбата като неоснователна,излага подробни съображения досежно законосъобразността на обжалвания административен акт, поради постановяването му от компетентен административен орган,в законоустановената писмена форма съобразно изискванията на чл.59 от АПК,в съответствие с процесуалноправните и материалноправните разпоредби и при наличие на фактическите основания за постановяването му,поради което моли съда да постанови решение,с което да отхвърли жалбата като неоснователна,да потвърди оспорения административен акт и да му присъди юристконсултско възнаграждение в минимален размер.В допълнение,   в пледоарията  си   по  съществото на спора ответната страна,посредством процесуалния си представител излага,че наведените в жалбата доводи,че премахването на строежа ще намали масата на несъстоятелността,са необосновани    ,ирелевантни за настоящото производство,поради което не следва да бъдат кредитирани и обсъждани.

 

Съдът, след анализ и оценка на събраните в хода на производството писмени доказателства, прие за установена следната фактическа обстановка:

 

Съгласно прил. по делото Акт№4775 за частна общинска собственост и скица на поземлен имот№15-296898 от 21.06.2016год. /л.27 и л.26 от делото/ ,Община Шумен се легитимира като собственик на поземлен и с площ 13 926кв.м.,съответстващ на УПИ ХСIII „Производствени и складови дейности“ в кв.340 по действащия ПУП на гр.Шумен и находящите се в него сгради,между които и  сграда с идентификатор 83510.670.460.8 със ЗП 241кв.м.,два етажа,конструкция масивна,построена 1993год.,който имот съгласно Решение№278 от 29.09.2016год. на Общински съвет-Шумен е предоставен за управление на Общинско предприятие „Чистота“.

 

В кръга  на    правомощията си по чл.196 ал1 от ЗУТ ,със заповед№РД-25-2323 от 10.11.2017год. кметът на община Шумен назначил комисия,която да направи оглед на деформираните тръби-собственост на „Топлофикация-Шумен“ЕАД в имот УПИ ХСIII кв.340,с идентификатор 83510.670.460.8,предоставен за управление на ОП“Чистота“ и да се произнесе за състоянието им.С уведомление изх.№26-00-3498/10.11.2017год.,жалбоподателят е уведомен за откритата с гореупомената заповед на кмета на общината процедура за установяване състоянието на процесните тръби и е поканен в 7-дневен срок да представи писмени доказателства,искания и възражения , да изрази становището си писмено или да се яви за лично изслушване в общината.Видно от прил. по преписката известие за доставяне,уведомлението за започнатата процедура  е получено от жалбоподателя на 16.11.2017год. /л.7 от делото/. В законоустановения срок същият се възползвал от предоставената му възможност и депозирал писмено становище рег.№26-00-3636/22.11.2017год.,в което отправил искане за предоставяне екземпляр от експертно становище,протокол на общинска комисия или друг официален документ,удостоверяващ негодността на съоръжението и обуславящ необходимостта от премахването му,или при липса на такъв-да се назначи комисия,с участието на негов представител.

 

Видно от прил. в административната преписка констативен протокол от 11.12.2017год.,на упомената в протокола дата назначената със заповед№РД-25-2323/2017год. на кмета на община Шумен комисия извършила оглед на процесните деформирани тръби,собственост на оспорващия,наход. се в общински поземлен имот-УПИ ХС III,кв.340,идентификатор 83510.670.460.8,предоставен на ОП“Чистота“,при който констатирала,че същите са негодни за употреба и подлежат на премахване. В тази връзка  и на база констатациите,обективирани в протокола от 11.12.2017год. комисията, предложила на кмета на общината да разпореди на собственика на тръбите, да премахне същите за своя сметка,под ръководството на технически компетентно лице.

 

На база съставения от комисията констативен протокол от 10.11.2017год. и в кръга на правомощията си по чл.195 ал.4 , ал.5,ал.6 от ЗУТ и чл.196 ал.3 от ЗУТ кметът на Община Шумен постановил заповед№РД-25-032 от 09.01.2018год.,с която разпоредил на собственика –„Топлофикация-Шумен“ЕАД ,в тримесечен срок от датата на връчване на заповедта,да премахне за своя сметка и под ръководството на технически компетентно лице деформираните негодни за употреба тръби,наход. се в имот-УПИ ХС III ,кв.340,идентификатор 83510.670.460.8,предоставен на ОП“Чистота“. Заповедта е изпратена с известие за доставяне по пощата и получена срещу подпис от оспорващия 15.01.2018год.,видно прил. известие за доставяне /л.12 от делото/.

 

         Недоволен от така постановената заповед на кмета останал оспорващият,който с жалба вх.№ЖГ-00-016/25.01.2018год. по описа на Община Шумен я обжалва пред Административен съд-Шумен,с искане същата да бъде отменена изцяло като незаконосъобразна.

 

      От така установеното фактическо положение, съдът достигна до следните правни изводи:

 

        Жалбата е процесуално допустима като подадена срещу подлежащ на съдебен контрол индивидуален административен акт по смисъла на чл.214 от ЗУТ, в преклузивния срок  за упражняване правото на жалба, от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения  акт. 

 

       При разглеждането й по същество и след проверка на оспорения административен акт по реда на чл.168 ал.1 от АПК на основанията, предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, съдът приема, че жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА,поради следните съображения:

 

       Съдът намира,че оспореният акт е издаден от компетентен орган – кмета на община Шумен, в рамките на правомощията му по чл.195 ал.6 от ЗУТ, съобразно посоченото в същата правно основание за нейното издаване и в изискуемата писмена форма.

 

При извършената проверка за допуснати съществени процесуални нарушения и противоречие с материалния закон съдът намира, че оспорената заповед е издадена при спазване на процесуалноправните норми, в съответствие с материалния закон и с целта на закона.

 

Видно от материалите по прил.административна преписка,производството по издаване на оспорената заповед е проведено изцяло в съответствие със законовите изисквания.С уведомление №26-00-3498/10.11.2017год. по описа на община Шумен,в съответствие с разпоредбите на чл.228 от ЗУТ и чл.26 от АПК  собственикът на процесния строеж-тръби ,предмет на обследване  е уведомен за откритата процедура досежно установяване състоянието на тръбите и издаване на заповед по реда на чл.195 и чл.196 от ЗУТ и е поканен в 7-дневен срок да представи на административния орган писмени доказателства,да направи писмени искания и възражения,да изрази писмено становището си или да се яви лично на изслушване в община Шумен. В законоустановения срок същият се възползвал от предоставената му възможност и депозирал писмено становище рег.№26-00-3636/22.11.2017год.

 

 В проведен на 11.12.2017год. оглед,резултатите от който са обективирани в съставения констативен  протокол назначената със заповед на кмета комисия е изследвала състоянието на обследваните тръби-собственост на оспорващия,като е приела,че  същите са деформирани и негодни за употреба и като такива подлежат на премахване. Констатациите по протокола не са оспорени от оспорващия-адресат на  заповедта.Обстоятелството,че жалбоподателят не е присъствал при извършването на огледа не може да се приеме като нарушение на процесуалните правила,тъй като на последния е била предоставена възможност за това,бил е надлежно уведомен за започналото производство.Нещо повече,оспорващият не оспори констатациите на комисията и във фазата на съдебно оспорване ,а констатациите на комисията досежно състоянието на обследвания обект се потвърди и от заключението на вещите лица по назначената в съдебното производство съдебно-техническа експертиза.

 

На следващо място съдът намира,че процесната заповед е законосъобразна, постановена в съответствие с материалния закон и с целта на закона.

 

Разпоредбата на чл.195 ал.4 от ЗУТ предвижда,че в случай,че обект по ал.1 не се поддържа в добро състояние,кметът на общината издава заповед,с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни работи за поправяне или заздравяване на обекта.Издаването на тази заповед обаче се предхожда от обследване на обекта по реда на чл.196 от ЗУТ от нарочно назначена от кмета на общината комисия,която с протокол констатира състоянието на обекта и след като събере всички необходими данни и изслуша страните извърши преценка и предложи на кмета да разпореди поправяне или заздравяване или пък премахване на обекта, в зависимост от неговото състояние.

 

Съобразно разпоредбата на чл.195 ал.6 от ЗУТ кметът на общината издава заповед за премахване на строежи,които поради естествено износване или други обстоятелства са станала опасни за здравето и живота на гражданите,негодни са за използване,застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

 

По делото е безспорно установено,че към момента на издаване на заповедта,процесните тръби-собственост на оспорващия,наход. се в общински поземлен имот- УПИ ХС III в кв.340 с идентификатор 83510.670.460.8,предоставен на ОП“Чистота“ описани в констативния протокол от 11.12.2017год. са  деформирани и в този смисъл-силно компроментирани и негодни за употреба.

 

Тези констатации,обективирани в прил. констативен протокол от 11.12.2017год. не се оспориха от страна на жалбоподателя по предвидения процесуален ред и се потвърдиха от заключението на вещите лица по съдебно-техническата експертиза /СТЕ/,прието от съда и страните като обективно и компетентно дадено и кореспондиращо със събрания в цялост по делото доказателствен материал.От заключението на вещите лица по СТЕ се установи,че техническото състояние на процесния обект,съставляващ тръби,част от трасе на главен тръбопровод на „Топлофикация-Шумен“ЕАД,разположен по източната граница на процесния поземлен имот не отговаря на съществените изисквания на чл.169 ал.1 до ал.3 от ЗУТ,тъй като не изпълнява изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за носимоспособност, безопазност при пожар,хигиена и опазване здравето и живота на хората и безопасна експлоатация.Същият създава непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите и е негоден за използване по предназначение.На следващо място обектът е застрашен от самосрутване и разрушаване.Към момента на огледа голяма част от оградата по източната граница на имота е съборена под тежестта на стоманените опори,захванати към нея,в този участък тръбите са паднали на земята,като са деформирани и частично разрушени.Стоманените колони,решетъчната стоманена конструкция и сградата на абонатната станция са в добро състояние,но при лошо стопанисване ще загубят експлоатационната си годност.Стоманобетонните капаци над канала,разположен западно от абонатната станция са разместени, а на места липсват,което създава опасност при преминаване.Съоръженията в имота,носещи тръбопровода не създават условия за възникване на пожар,но не са пожарозащитени и са вредни в санитарно-хигиенно отношение,тъй като са неподдържани и не се ремонтират.Вещите лица заключават още,че процесният обект не подлежи на поправяне и заздравяване,тъй като не се експлоатира след преустановяване дейността на „Т.Ш.“ЕАД и в този смисъл премахването му няма да наруши целостта на топлопровода,част от който съставляват процесните тръби.

 

           Тези факти,съотнесени към разпоредбата на чл.195 ал.1 от ЗУТ обосноват наличието на материални предпоставки за приложението й,тъй като според тази разпоредба собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние,отговарящо на изискванията по чл.169 ал1-3 от ЗУТ и да не извършват и да не допускат в тях извършването на промени,водещи до влошаване проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

 

            Ето защо съдът счита,че с оглед категоричните данни за освидетелстване на обследвания обект,съставляващ деформирани тръби,част от нефункциониращ топлопровод  като негоден за ползване по предназначение , застрашен  от самосрутване и разрушаване,вреден в санитарно-хигиенно отношение,неподлежащ на поправяне и заздравяване, обективирани в констативния протокол и потвърдени от заключението на вещите лица по СТЕ,  административният орган правилно издирил  приложимата материално-правна разпоредба на чл.195 ал.6 от ЗУТ във вр. с чл.195 ал.1 от ЗУТ,съобразно която при невъзможност за поправяне и заздравяване на опасни за здравето и живота на гражданите строежи,негодни за ползване и застрашени от самосрутване,вредни в санитарно-хигиенно отношение, кметът на общината постановява заповед за тяхното премахване.

 

              Наведените в жалбата доводи на оспорващия,че премахването на процесните съоръжения би намалило масата на несъстоятелността и би увредило интересите на кредиторите е неотносимо към предмета на спора и ирелевантно за настоящото производство,поради което същите на следва да бъдат кредитирани,обсъждани и подлагани на коментар в настоящото съдебно производство.

 

              Постановената заповед съответства и на целта на закона,визирана в разпоредбата на чл.195 от ЗУТ за поддържане на строежите в добро техническо състояние,отговарящо на съществените изисквания по чл.169 ал1-3 от ЗУТ и осигуряващо тяхната годност за ползване,без да се създават условия,застрашаващи сигурността и безопасността на здравето и живота на гражданите.

 

               Предвид гореизложеното съдът приема,че обжалвания административен акт-заповед  е законосъобразен,издаден от компетентен административен орган,в законоустановената форма,по предвидения процесуален ред и в съответствие с приложимия материален закон и с целта на закона,поради което жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

 

   С оглед изхода на спора и своевременно направеното искане от  процесуалния представител на ответната страна за присъждане на направените по делото разноски, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение, съдът приема, че оспорващият следва да бъде осъден да заплати на ответната страна юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя в размер на 100.00 лв., в съответствие на разпоредбата на чл.78 ал.8 от ГПК във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ. 

 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Шуменският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И   : 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „Т.Ш.“ЕАД-гр.Шумен,ЕИК ***** със седалище и адрес на управление ***,представлявано от синдика Е.Г.Т.против Заповед № РД-25-032/09.01.2018г. на кмета на Община Шумен, с която на основание чл.196 във вр. с чл.195,ал.4,ал.5 и ал.6 от ЗУТ  е наредено на жалбоподателя, в качеството му на собственик да премахне в срок от три месеца от датата на връчване на заповедта, за своя сметка и под ръководството на технически компетентно лице деформираните негодни за употреба тръби,собственост на „Топлофикация-Шумен“ЕАД в имот УПИ ХСIII,кв.340 по плана на гр.Шумен,с идентификатор 83510.670.460.8,предоставен на Общинско предприятие „Чистота“.

 

ОСЪЖДА „Т.Ш.“ЕАД-гр.Шумен,ЕИК ***** със седалище и адрес на управление ***,представлявано от синдика Е.Г.Т.да заплати на Община Шумен,представлявана от Кмета   РАЗНОСКИ по делото в размер на 100лв./сто лв./.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК. 

 

                                          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ 

 

 

Забележка: Решението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 343/18.06.2018г.