Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 115, 

 

 град Шумен, 17.05.2018 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Росица Цветкова                Членове:  1.Татяна Димитрова

 

                                                                                        2.Снежина Чолакова

 

при секретаря В. Р.

 

и с участие на прокурор Я. Николова от ШОП

 

като разгледа докладваното от административния съдия Р. Цветкова КАНД №82 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от ОД на МВР град Шумен, члез юрисконсулт И. С., срещу Решение №74 от 16.02.2018 г., постановено по ВАНД №23/2018 г. по описа на Районен съд град Шумен.

 

   В касационна жалба се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон. Твърди се, че решаващият съд правилно е установил фактическата обстановка, както и правилно е обсъждал приложение на института на абсолютната давност по смисъла на чл.81 ал.3 от НК във вр. с чл.11 от ЗАНН. Съдът обаче при изчисляване на същата не е извършил правилно сумиране и тълкуване на нормата на чл.81 ал.3 във вр. с чл.80 ал.1 т.5 от НК, тъй като абсолютната давност за този вид нарушение е в размер на 4.5 години, а именно три години по чл.80 ал.1 т.5 от НК и още година и половина по чл.81 ал.3 от НК. С оглед на това, доколкото нарушението е извършено на 12.12.2014 г., то абсолютната давност изтича през месец юни 2019 г. и към настоящия момент нарушението не е погасено по давност. С оглед на това касаторът моли да бъде отменено атакуваното Решение на РС град Шумен и да бъде постановено друго такова по съществото на спора, с което да бъде оставен в сила Електронен фиш за налагане на глоба серия К №0901090 на ОД на МВР град Шумен.

 

   Ответната страна И.А.К., редовно призован, не се явява и не представя писмено становище по касационната жалба.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура застъпва тезата, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения:

 

   С атакуваното решение е отменен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №0901090, издаден от ОД на МВР град Шумен, с който на основание чл.189 ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на И.А.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто лева/ лв. за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП.

 

   Спор по фактите няма между страните, а и фактическата страна е правилно установена от решаващия съд. Законосъобразни са мотивите на въззивната инстанция по наведените пред нея възражения с въззивната жалба и не следва да се преповтарят от касационната инстанция.

 

   За да постанови съдебния си акт, съдът е приел, че доколкото нарушението е извършено на 12.12.2014 г., то абсолютната погасителна давност на основание чл.81 ал.3 във вр. с чл.80 ал.1 т.5 от НК, приложими по смисъла на чл.11 от ЗАНН и ТП №1/27.02.2015 г. на ВКС, е три годишна и е изтекла на 12.12.2017 г., поради което нарушението е погасено по давност.

 

   Този правен извод не се споделя от настоящата касационна инстанция. Съгласно разпоредбата на чл.81 ал.3 от НК независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвидения в чл.80 ал.1 от НК, който за процесното нарушение е по т.5 в размер на три години. Следователно за този вид нарушение абсолютната давност е в размер на четири и половина години и започва да тече от датата на извършване на нарушението. В настоящия случай нарушението е извършено на 12.12.2014 г., поради което към настоящия момент не са изтекли четири години и половина – изтичат месец юни 2019 г., поради което нарушението не е погасено по давност и издадения ЕФ за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №0901090, издаден от ОД на МВР град Шумен, на основание чл.189 ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП се явява законосъобразен.

 

   С оглед така установеното фактическо и правно положение и доколкото дело е изяснено от фактическа страна, то Решението на РС град Шумен като постановено в противоречие на материалния закон следва да бъде отменено и да бъде постановено друго такова по съществото на спора, с което да бъде потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №0901090, издаден от ОД на МВР град Шумен, с който на основание чл.189 ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на И.А.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто лева/ лв. за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

   ОТМЕНЯ изцяло Решение №74/16.02.2018 г. на Шуменския районен съд, постановено по ВАНД №23/2018 г. по описа на същия съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 

  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №0901090, издаден от ОД на МВР град Шумен, с който на основание чл.189 ал.4 от ЗДвП, във вр. с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП на И.А.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто лева/ лв. за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП.

 

   Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                           ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                       2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.05.2018г.