О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

369

 

гр.Шумен, 16.05.2018г. 

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на шестнадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

 

Административен съдия: Христинка Димитрова 

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 166 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

 

Образувано е по жалба на «СПЯ - 2010» ЕООД с ЕИК ******, седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.София №**, вх.**, ет.**, ап.**, действащо чрез управителя С.П.Я., депозирана посредством пълномощник и процесуален представител адв.С.Т.от АК – Шумен, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», с която на С.П.Я. е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, б. «ж» от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) – временно спиране от движение на моторно превозно средство с рег.№ ****, считано от 26.04.2018г. за срок от един месец.

 

При проверка редовността на оспорването съдът е констатирал наличието на нередовности по жалбата, поради което с определение, постановено в закрито заседание на 10.05.2018г. е оставил жалбата без движение и е дал възможност на страната в седемдневен срок да изправи същите.

 

Доколкото оспорващият не е спазил разпоредбата на чл.152, ал.1 от АПК и е депозирал настоящата жалба направо в съда, със същото определение съдът е разпоредил препис от жалбата, ведно с приложенията да се изпрати на административния орган за комплектоване и изпращане на административната преписка.

 

В дадения на страните срок по делото е постъпила молба с рег.№ ДА-01-1160/14.05.2018г., с която оспорващият представя вносна бележка за внесена държавна такса и уточнява кой е подателят на жалбата, съобразно указанията на съда, с което нередовностите са отстранени.

 

Наред с това, административният орган, ведно с преписката по издаване на обжалвания акт, представя Заповед рег.№869з – 83/11.05.2018г., с която оттегля Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция».

 

Шуменският административен съд след анализ и оценка на приложените писмени доказателства намира, че жалбата на «СПЯ - 2010» ЕООД - гр.Шумен против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати, предвид следните съображения:

 

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от АПК при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чието издаване е отказал. За извършване на това процесуално действие до първото по делото заседание не е необходимо съгласието на оспорващата страна. За да е налице валидно оттегляне на административния акт по смисъла на  чл.156, ал.1 от АПК, е необходимо то да бъде направено от органа, който е издал оспорения акт и в установената форма. От данните по делото безспорно се установява, че компетентният административен орган - Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», е упражнил това си процесуално право, като е представил Заповед рег.№869з – 83/11.05.2018г., с която е оттеглил оспорената заповед. Оттеглянето на оспорения акт по същество е действие, обратно на неговото издаване и в процесния казус е направено с посочената заповед, издадена на 11.05.2018г. Същата обективира недвусмислено волеизявление за «оттегляне» изцяло на оспорения административен акт, изходящо от органа, който го е постановил. С отмяната на акта по силата на последващ административен акт, Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция» едностранно е прекратил правата и задълженията, произтичащи от предходната заповед. Доколкото оттеглената заповед не е създала права за трети лица, както и с оглед обстоятелството, че оттеглянето е направено преди датата на първото по делото съдебно заседание, за неговата допустимост не е необходимо съгласието на другите страни по делото и в частност – на оспорващото дружество. С процесуалното действие «оттегляне» на административния акт, чиято законосъобразност е предмет на спора по делото, съдът се счита за десезиран от разглеждане на спора по същество, поради липсата на предмет на оспорване.

 

Предвид горезложеното и като съобрази Заповед рег.№869з – 83/11.05.2018г., с която Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция» оттегля своя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., Шуменският административен съд приема, че на основание чл.159, т.3 от АПК във връзка с чл.156, ал.1 от АПК, оспорването следва да бъде оставено без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 

С жалбата е направено искане за спиране изпълнението на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г. Оттеглянето на оспорваната заповед и прекратяването на съдебното производство обусляват недопустимост и на искането за спиране изпълнението на акта, поради което същото следва да се остави без разглеждане.

 

Водим от горното и на основание чл.159, т.3 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на «СПЯ - 2010» ЕООД с ЕИК ****, седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.София №*, вх.*, ет.*, ап.**, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция», с която на С.П.Я. е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, б. «ж» от ЗДвП – временно спиране от движение на моторно превозно средство с рег.№ ******, считано от 26.04.2018г. за срок от един месец.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на «СПЯ - 2010» ЕООД с ЕИК *****, седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.София №*, вх.*, ет.*, ап.**, за спиране изпълнението на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0869-000399 от 26.04.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР – Шумен, сектор «Пътна полиция».

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен. 

 

         На основание чл. 160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

 

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

 

                                    Административен съдия: /п/

 

 

 

  

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 22.06.2018 г. като необжалвано.