Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

114

град Шумен, 15.05.2018г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

         Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Росица Цветкова                   Членове: Татяна Димитрова

                                                                                        Снежина Чолакова

при секретаря В. Р. и с участие на прокурор Яна Николова от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова КАНД №88 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Шумен, срещу Решение № 95 от 02.03.2018г., постановено по ВАНД № 540/2018г. по описа на Районен съд – град Шумен. С обжалвания съдебен акт е изменено Наказателно постановление № 27-0000401/05.02.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Шумен, с което на „Център за спешна медицинска помощ – Шумен“ (ЦСМП - Шумен) с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул. Васил Априлов № **, представлявано от И.В.И., на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. чл. 415, ал.1 от КТ е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като на основание чл. 415в от КТ размерът на наложената "имуществена санкция" е намален от 1500 /хиляда и петстотин/ лева на 100 /сто/ лева.

В касационната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради постановяването му в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. Излагат се аргументи за безспорна установеност на вмененото на ЦСМП-Шумен неизпълнение на административно задължение, както и за неприложимост на привилегирования административнонаказателен състав, регламентиран в чл.415в, ал.1 от КТ. Въз основа на това се отправя искане за отмяна на атакуваното съдебно решение и за потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не изпраща представител. В представено писмено становище излага аргументи в подкрепа на касационната жалба, като поддържа искането си за отмяна на атакувания съдебен акт.

Ответната страна, "Център за спешна медицинска помощ – Шумен“, депозира писмен отговор, в който излага съображения за неоснователност на касационната жалба. В съдебно заседание се представлява от адвокат Г.Г.от АК – гр. Шумен, която поддържа становището за правилност на съдебното решение.

         Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

         Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

С процесното решение съдът е изменил Наказателно постановление № 27-0000401/05.02.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Шумен, с което на ЦСМП – Шумен на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. чл. 415, ал.1 от КТ е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като на основание чл. 415в от КТ размерът на наложената "имуществена санкция" е намален от 1500 /хиляда и петстотин/ лева на 100 /сто/ лева. Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 27-0000401/05.01.2018г. , съставен срещу ЦСМП - Шумен за това, че не е изпълнил  задължително предписание, обективирано в т.6 от Протокол № ПР1731773 от 07.03.2017г., връчено му на 16.03.2017г. със срок на изпълнение 30.03.2017г., касаещо осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а именно - при сумирано изчисляване на работното време на работниците и служителите, да се утвърждават поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, съобразно чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

При така установената фактическа обстановка съдът е счел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процедурата по ангажиране на отговорността на ЦСМП - Шумен. Въззивният съд е достигнал и до решаващия извод за безспорната установеност на вмененото на санкционираното лице правонарушение, съобразявайки приобщения доказателствен материал и относимата правна уредба. Същевременно съдът е приел, че са налице визираните в чл.415в, ал.1 от КТ предпоставки за прилагане на регламентирания в цитираната правна норма привилегирован административнонаказателен състав, поради което е изменил санкционния акт, намалявайки размера на наложената имуществена санкция в унисон с предвидения такъв в горепосочената нормативна разпоредба.  

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи. По категоричен и непротиворечив начин са установени правнозначимите факти, обуславящи наличието на съставомерните признаци на нарушението, извършването на което по същество не се и оспорва от санкционирания субект. Спорът по делото се свежда до това налице ли са предпоставките за приложението на привилегирования състав на чл. 415в, ал.1 от КТ, в какъвто смисъл са и съображенията на първоинстанционния съд. Цитираната санкционна разпоредба разписва санкционен размер на имуществената санкция между 100 и 300 лв. за нарушение, отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в кодекса, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители. Правилно районният съд е приел, че процесното неизпълнение на административно задължение покрива тези условия, доколкото предписанието на контролните органи е било изпълнено след установяване на нарушението, като от допускането му не са настъпили вредни последици за работници и служители на ЦСМП-Шумен. По-конкретно, ответникът в касационното производство е санкциониран за това, че при установено със Заповед № 2/24.01.2014г. на Директора на ЦСМП - Шумен сумирано изчисляване на работното време на работниците и служителите за период от 6 месеца, не е изпълнил даденото с Протокол № ПР 1709533/07.03.2017г. предписание за утвърждаване на поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. С Анекс от 17.10.2017г. към Колективния трудов договор, сключен между ЦСМП - Шумен и синдикалните организации на КТ"Подкрепа" и КНСБ, е бил изменен чл.23 от договора, в резултат на което за лицата, заети в лечебно-диагностичния процес, работното време се изчислява сумарно помесечно и се организира на две смени - дневна и нощна, което не може да бъде повече от три месеца. В изпълнение на това изискване, със Заповед № 2/08.01.2018г. Директорът на ЦСМП-Шумен, на основание чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, разпоредил изготвяне на поименни графици за работа на тримесечни периоди за служителите, за които е установено сумирано изчисляване на работно време, подлежащи на изработване до 25 число на месеца, предхождащ съответните тримесечни периоди. По този начин предписанието на органите на Дирекция"Инспекция по труда", дадено с горепосочения протокол от 07.03.2017г., е било изпълнено след установяване на неговото неизпълнение, който факт се потвърждава и от показанията на разпитаните свидетели. В същото време по делото не са ангажирани доказателства за настъпили в резултат на неизпълнението на предписанието вредни последици за работници и служители на ЦСМП - Шумен, такива не се и твърдят от наказващия орган. С оглед на това обоснован е решаващият извод на районния съд, че санкционираната деятелност притежава признаците на привилегирования административнонаказателен състав, регламентиран в чл.415в, ал.1 от КТ. Ето защо, като е квалифицирал санкционираната деятелност като съставомерна по чл.415в, ал.1 от КТ, намалявайки размера на наложената санкция и определяйки я в границите, предвидени в цитираната санкционна разпоредба, първостепенният съд не е допуснал соченото от касационния жалбоподател нарушение на материалния закон, респективно постановеният от него съдебен акт не страда от порок, явяващ се основание за неговата отмяна.

В обобщение на изложеното касационната съдебна инстанция намира, че решението на районния съд е постановено в унисон с материалния закон и при стриктното съблюдаване на съдопроизводствените правила, поради което не са налице твърдяните от оспорващия основания за отмяната му.

Водим от горното Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/02.03.2018г., постановено по ВАНД  № 540/2018г. по описа на Районен съд – гр. Шумен.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                             ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

             2 /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 15.05.2018г.