Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 70

град Шумен, 15.05.2018 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

при секретаря Ив. Велчева

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д. №85 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.215 ал.1 и 2 и чл.210 ал.3 от Закона за устройство на територаията /ЗУТ/, образувано въз основа на жалба от М.А.С., с ЕГН **********,***, срещу Решение от 06.10.2016 г., на Комисията по чл.210 и чл.16 ал.4 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-1436/11.07.2016 г. на Кмета на Община Шумен, с което е приета пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор 83510.664.162 по Кадастралната карта на гр.Шумен преди и след урегулирането му.

   В жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, доколкото оценката на новообразувания урегулиран имот на оспорващата с идентификатор 83510.664.162 по КК на гр.Шумен не е по-висока от оценката на имота преди урегулирането му. С оглед на това се иска отмяна на атакувания административен акт, както и присъждане на направените деловодни разноски.

   Ответната страна Община Шумен, представлявана от Кмета, редовно призована, за нея се явява процесуален представител юрисконсулт И. К, редовно упълномощен, който оспорва жалбата като неоснователна и излага аргументи, че оспореното решение е законосъобразно. Отпрява искане към съда жалбата да бъде отхвърлена.

   Заинтересуваната страна Д.А. *** редовно призована, не се явява и не представя становище по жалбата.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупонст, съдът установи от фактическа страна следното:

   На първо место следва да се посочи, че по предявената жалба от М.А.С. ***, срещу Решение от 06.10.2016 г., на Комисията по чл.210 и чл.16 ал.4 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-1436/11.07.2016 г. на Кмета на Община Шумен, е било образувано адм.д.№289/2017 г. по описа на АдмС град Шумен, по което производство е било постановено Решение №75/02.08.2017 г. Недоволна от Решението на АдмС град Шумен, жалбоподателката е подала касационна жалба пред ВАС на Р България, който с Решение №2469/26.02.2018 г. по адм.д.№1115/2017 г. е отменил Решение №75/02.08.2017 г. по адм.д.№289/2017 г. по описа на АдмС град Шумен и е върнал делото на АдмС град Шумен за ново разглеждане при съобразяване на дадените задължителни указания в мотивите на решението.

   Оспорващата М.А.С. и заинтересованата страна Д.Д. са собственици на недвижим имот с идентификатор №83510.664.162 по КК на гр.Шумен, с площ 1.323 дка кв.м., находящ се в гр.Шумен, ул. „Александър Пушкин“, местност „Смесе”, с начин на трайно ползване - урбанизирана територия, съгласно н. а. №176/18.11.1967 г., т.ІV, дело №1142/1968 г. на нотариус при ШРС, №38/08.10.1968 г., т.ІІІ, дело №1100/1967 г. на нотариус при ШРС и №11/04.07.1994 г., т.VІІІ, дело №2008/1994 г. на нотариус при ШРС.

   С Решение №959 на Общински съвет град Шумен по Протокол №51 от заседание на 10.08.2011 г., на основание чл.129 ал.1 във вр. с чл.124 ал.2 от ЗУТ, както и Заявление вх.№08-00-327/18.12.2006 г., Задание за възлагане изработването на ПУП-ЗОП 20 001/24.10.2005 г. и становище на ОбЕСУТ по т.7 от Протокол №25/12.07.2011 г., е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) съгласно чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ за квартали 234, 234а, 234б и 234в - местност „Смесе” по ПР на град Шумен, като с ПРЗ са образувани нови квартали и за всички поземлени имоти са определени нови урегулирани поземлени имоти (УПИ), конкретно предназначение, характер и начин на застрояване при условията на чл.16 от ЗУТ.

   С посоченото Решение на ОбС град Шумен по реда на чл.16 от ЗУТ е бил одобрен проект за ПУП-ПРЗ и досежно имот с идентификатор №83510.664.162 по КК на град Шумен, в резултат на което площта на поземления имот, за който бил отреден УПИ XV-162 кв.2347 по плана на град Шумен, била намалена от 1323 кв.м. на 1059 кв. м., като видно от представляващата неразделна част от решението скица, част от имота (в южната му част) е отнета за улица, а друга част (в западната и южна част), е придадена към съседните недвижими имоти.

   Решение №959 на ОбС град Шумен по Протокол №51/10.08.2011 г. е обнародвано в ДВ бр.69 от 08.09.2011 г., като същото не е обжалвано, в т.ч. и в частта относно предвижданията за имот с идентификатор 83510.664.162 с площ от 1323 кв.м., и е влязло в сила.

   Със заявление вх.№94-00-324/15.06.2016 г. жалбоподателката и заинтересуваната страна Д.Д., като собственици на процесния имот, поискали от Кмета на Община Шумен да бъде направена оценка на имота преди и след урегулирането му за неговата пазарна стойност. Със Заповед №РД-25-1436 от 11.07.2016 г. Кметът на Община Шумен, на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.42 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Шумен и чл.210 от ЗУТ назначил комисия, на която възложил и задача да определя размера на цената/обезщетението в случаите, когато това е предвидено в ЗУТ, като при изготвянето на оценките ползва експертна помощ на лицензиран оценител.

   Във връзка с подаденото от жалбоподателката и заинтересуваната страна заявление вх. №94-00-324/15.06.2016 г., на независим оценител било възложено да извърши експертна оценка на процесния имот преди и след урегулирането му. Независимият оценител изготвил пазарни оценки на процесният имот преди и след урегулирането му, като стойността на имота преди урегулирането му с Решение №959/10.08.2011 г., с площ от 1323 кв.м., е в размер на 46 305.00 лв., а стойността на същия след урегулирането му и свързаното с това редуциране на площта му на 1059 кв.м. (т.е. със 264 кв.м. по-малко) е в размер на 52 262.00 лв. Тези оценки били разгледани на 06.10.2016 г. от назначената от Кмета на Община Шумен комисия, която констатирала, че урегулираният имот е с пазарна стойност не по-малка от пазарната му стойност преди урегулирането, доколкото с урегулирането на имота с ПУП-ПРЗ за него се определя конкретно предназначение с допустими граници и допустимо застрояване, начинът и характерът на застрояването и се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура-публична собственост и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Въз основа на тези съображения, както и на извършения сравнителен анализ на пазарните цени на имотите преди и след регулация в някои райони на град Шумен, от който е видно, че е налице ръст на цените след урегулирането на имотите, със свое Решение от 06.10.2016 г., обективирано в протокол от същата дата, комисията приела, че преди прилагане на ПУП на ПИ с идентификатор 83510.664.162 с площ 1323 кв.м. справедливата му пазарна стойност е 46 305.00 лв. без ДДС, а след прилагане на ПУП за УПИ ХV-162 в кв.2347 с площ 1059 кв.м. справедливата му пазарна стойност е 52 262.00 лв. без ДДС, т.е. стойността на въпросния имот след урегулирането не е по-малка от тази преди урегулирането му.

   Процесното Решение на комисията било съобщено на оспорващата с уведомление №94-00-1674/10.10.2016 г., връчено на 12.10.2016 г., видно от положените от нея дата и подпис на гърба на самото уведомление.

   Несъгласна с решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ, М.С. го е оспорила с жалба, депозирана в деловодството на административния орган на 21.10.2016 г.

   С оглед дадените задължителни указания на ВАС на Р България за настощия съдебен състав е назначената нова СТЕ с конкретна пазарната оценка на процесния имот преди и след неговото урегулиране. От заключението на вещото лице по назначената СТЕ, прието от съда като компетентно дадено и неоспорено от страните, се установи, че пазарна стойност-оценка на процесния поземлен имот с идентификатор №83510.664.162 с площ 1 323 кв.м., т.е. преди урегулирането, е 42 954.00 лв., а на урегулирания вече имот с идентификатор 83510.664.162 с площ 1 059 кв.м., представляващ УПИ ХV-162 в кв.2347 по плана на град Шумен е 40 592.00 лв. От заключението се установява също така, че след влизане в сила на ПУП, с който е урегулиран процесния парцел, процесният имот е водоснабден и до него, през общинска площ, преминава новоизградено съоръжение – канал за отпадни води. Имотът не е свързан с колектора на уличната канализация. От заключението на вещото лице и от дадените в съдебно заседание обясния се установи, че е използва методът на прако проучване на аналогичните имоти за определяне пазарната стойност на процесния имот, а не констативното проучване и категорино е определена пазарна стойност на имота.

   От така установеното фактическо и правон положение съдът достигна до средните правни изводи:

   Предмет на оспорване е индивидуален административен акт от неговия адресат - надлежна страна с право и интерес от обжалване. Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ е съобщено на 12.10.2016 г., поради което жалбата, депозирана в деловодството на административния орган на 21.10.2016 г., се явява подадена в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ и е процесуално допустима. Разгледана по същество, след проверка на административния акт, съгласно чл.168 ал.1 от АПК, във връзка с чл.146 от АПК, същата се явява основателна, като съображенията за това са следните:

   Решението, с което е приета оценката на процесния поземлен имот №83510.664.162 по КК на гр.Шумен, е изготвено от комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-1436/11.07.2016 г. на  Кмета на Община Шумен по реда на чл.210 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от ЗУТ, изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения в изрично предвидените от закона случаи, се извършва по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината. В случая, оспореното решение е взето именно от назначената  от Кмета на община Шумен комисия, поради което съдът приема, че процесния административен акт се явява издаден от компетентен административен орган. Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ е изготвено в предвидената в чл.59 ал.1 от АПК писмена форма и притежава визираните в ал.2 на същия законов текст реквизити, в т.ч. съдържа фактически и правни основания за издаването му.

   Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ, с което се приета експертна оценка досежно поземлен имот, предмет на урегулиране по реда на чл.16 от ЗУТ, има за цел да установи дали пазарната стойност на урегулирания имот е не по-малка от пазарната стойност на същия преди урегулирането му. В настоящият случай обаче Решението на Комисията, съответно оценката на процесния имот, са извършени и приети след одобряване на ПУП-ПРЗ по отношение на имота, чиято пазарна оценка е приета с атакуваното решение. Съгласно разпоредбата на чл.16 ал.1 от ЗУТ, с ПУП за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система, на социалната и техническата инфраструктура – публична собственост, като за осъществяването на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Според ал.4 от цитирания законов текст /в редакция на нормата към приемане на Решението – ДВ бр.101 от 22.12.2015 г./, в случаите по чл.16 ал.1 от ЗУТ, на всеки собственик на недвижим имот общината определя равностоен урегулиран имот или имоти, като се съобразява с местоположението на имотите в местността, но не и с точните им кадастрални граници, като урегулираните имоти трябва да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ. В чл.16 ал.5 от ЗУТ /в редакция на нормата към приемане на Решението – ДВ бр.101 от 22.12.2015 г./ е посочено, че собствениците на поземлени имоти по чл.16 ал.4 от ЗУТ придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по чл.16 ал.1 от ЗУТ, от датата на влизане в сила на плана.

   Анализът на цитираните разпоредби обосновава извода, че подробните устройствени планове по чл.16 ал.1 от ЗУТ имат отчуждително действие, което настъпва с влизането в сила на самия план, то е само в полза на общината, отчуждават се само 25 на сто от имота и обезщетението е само имотно. Обезщетяването е само с вече урегулирания с плана остатък от поземления имот, чиято пазарна стойност не може да е по-малка от тази преди урегулирането му, което се доказва с решение на комисията по чл.210 от ЗУТ. Това води до категоричния извод, че Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ в случая има за цел да установи единствено, че в резултат на предстоящото урегулиране и свързаното с това отчуждаване на част от имота, стойността на последния няма да стане по-малка от тази преди урегулирането му, наличието на което обстоятелство е предпоставка за одобряване на ПУП. От посоченото следва, че Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ трябва да бъде взето преди одобряване на плана за всеки имот, тъй като установяването на факта, че урегулираният имот е равностоен на този преди урегулирането му, се явява необходима предпоставка за одобряване на ПУП.

   Съдът намира, доколкото процесното Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ, е изготвено и прието след одобряване на ПУП, то то е постановено при съществени нарушения на административното производствените правила, тъй като с приемането и влизането в сила на ПУП настъпва и неговото отчуждително действие, което обезсмисля извършването на последваща съпоставка на пазарната стойност на имота преди и след урегулирането му. По този начин с одобряването на ПУП е отпаднала възможността за имотно обезщетяване по реда на чл.16 ал.4 от ЗУТ, а парично такова в производството по одобряване на ПУП по реда на чл.16 ал.1 и сл. от ЗУТ, не се предвижда.

   В случая регулационният план досежно процесния поземлен имот с идентификатор №83510.664.162 по КК на гр.Шумен, собственост на оспорващата и заинтересованата страна, е одобрен с Решение на Общински съвет град Шумен, прието на 10.08.2011 г., а Решението на Комисията по чл.210 от ЗУТ, с което е приета оценката на имота преди и след урегулирането му – на 06.10.2016 г., към която дата вече не е съществувала възможност за предприемане действия за имотно обезщетяване на собственика по предвидения в чл.16 от ЗУТ ред.

   По изложените съображения процесното Решение по Протокол от 06.10.2016 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ е издадено при съществено нарушение административно-производствените правила и е достатъчно основание да бъде отменено като незаконосъобразно.

   Независимо от горното съдът приема, че атакуваното Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ се явява и материално незаконосъобрзано, с оглед заключението на вещото лице по назначената СТЕ. Първо следва да се посочи, че отчуждените с ПУП-ПЗР 264 кв.м. представляват 19.95% от площта на имота преди урегулирането му, което е в съответствие с разпоредбата на чл.16 ал.1 от ЗУТ. Безспорно обаче се установи, че пазарната стойност на имота преди урегулирането му е 42 945.00 лв., а след урегулирането му е 40 592.00 лв., което е в противоречие с разпоредбата на чл.16 ал.4 от ЗУТ. Следва да се отбележи, че вещото лице е дало заключение за пазрана стойност на имота след неговото урегулиране като са преценени и оценени и изпълнените елементи от техническата и социалната инфраструктура – каменов канал, изкопи и плътно укрепване на изкопи. По този начин пазарната оценка на имота след неговото урегулиране към месец април 2018 г. вещото лице е определило в размер на 43 849.12 лв. Съдът намира, че изпълнените елементи от техническата и социална инфраструктура при определяне на пазарната стойност на проецсния имот, не следва да бъдат включвани, тъй като същите са изградени след влизане в сила на ПУП, каквата е и целта на чл.16 от ЗУТ и не са елемент от пазраната стойност на имота по смисъла на чл.16 ал.4 от ЗУТ. Това е още един факт, подкрепящ извода за допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила при постановяване на процесното Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение по протокол от 06.10.2016 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-1436/11.07.2016 г. на Кмета на Община Шумен, с което е приета пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор №83510.664.162 по КК на гр.Шумен преди урегулирането му и след това, е издадено от компетентен орган, в установената от закона форма, но при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Процесното решение е издадено и в противречие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, поради което като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

   С оглед изхода от спора и своевременното искане за присъждане на разноски, отметната страна следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателката направените по делото разноски за цялото производство общо в размер на 750.00 лв., от които внесени държавни такси за образуване на съдебно производство в размер на 20.00 лв. /включително и за ВАС/, 300.00 лв. възнаграждение за един адвокат и 430.00 лв. внесени възнаграждения за вещи лица.

   Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

   ОТМЕНЯ по жалбата на М.А.С., с ЕГН **********,***, Решение от 06.10.2016 г. на Комисията по чл.210 и чл.16 ал.4 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-1436/11.07.2016 г. на Кмета на Община Шумен, с което е приета пазарната оценка на поземлен имот с идентификатор №83510.664.162 по КК на град Шумен преди и след урегулирането му.

   ОСЪЖДА Община Шумен, представлявана от Кмета, да заплати на М.А.С., с ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 750.00 (седемстотин и петдесет лева) лв.

   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

   Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 ал.1 от АПК.

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Решението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 407/20.07.2018г.