Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№.68

 

град Шумен, 11.05.2018г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                               Административен съдия: Татяна Димитрова 

 

при участието на секретаря Ив.Велчева, като разгледа докладваното от административния съдия АД № 217 по описа за 2017 година на Административен съд - гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.54 ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър/ЗКИР/ във вр. с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по жалба на С.В.Г. ***-А, срещу  ОТКАЗ за попълване на непълнота в кадастралната карта на гр.Шумен, обективиран в Удостоверение с изх. № 25-49257 от 21.06.2017г. на Началника на СГКК-гр.Шумен.

 

В жалбата се твърди, че обжалваният отказ е незаконосъобразен и неправилен, като постановен в нарушение на материалния закон. Твърди се, че в отказа не са посочени фактите от приключилата през 2011г. процедура, присъединена служебно към настоящото производство, които са възприети за относими и са мотивирали отказа. Излагат се аргументи, че неправилно е посочено, че заявлението и документите към него не отговарят на изискванията на чл.75 и чл.62 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., доколкото същата е неприложима към настоящото административно производство започнало преди влизането й в сила, а дори да се приеме, че тези разпоредби са относими към производството, то същите не са приложени правилно и не е посочено на кое изискване на чл.75 от тази Наредба не отговаря представеният проект. Въз основа на това се иска постановеният отказ да бъде отменен и в кадастралната карта на гр.Шумен да бъдат отразени процесния приземен етаж на сграда и построения в имота навес, така както е поискано със заявление вх.№ 01-386097/13.12.2016г. В съдебно заседание и в писмени бележки, оспорващата, чрез процесуалния си представител адв. С., поддържа жалбата и направените с нея искания, като допълнително сочи, че освен изричния отказ за нанасяне в кадастралната карта на приземния етаж, обжалва и мълчаливия отказ, с който е отказано нанасяне в КК на навеса. Претендира и присъждане на направените разноски по делото.

 

Ответната страна - Началникът на СГКК - гр. Шумен, оспорва жалбата като неоснователна и излага аргументи, че оспореният отказ е постановен по заявление вх. № 01-108456/11.04.2017г. и касае единствено искането за нанасяне в КК на приземен етаж от сграда, а заявление вх.№ 01-386097/13.12.2016г. касае друго административно производство, което е приключило и не е предмет на настоящото дело. Излага аргументи, че приземният етаж не представлява самостоятелен обект, намира се под земята на кота -240, поради което правилно е отказано нанасянето му в КК. С оглед на това моли съдът да отхвърли жалбата като  неоснователна.

 

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

 

С нотариален акт № 151 том I дело № 72/2015г. на нотариус  с рег. № 019 на Нотариалната камара/л.36/, оспорващата С.  В.Г. е призната за собственик  ½ идеална част от дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 83510.675.268 по КК на гр.Шумен, целият с площ 435 кв.м., ведно с първия жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда-близнак, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.675.268.2.1, ведно с ½ ид.част от избения, таванския етаж и от общите части на сградата, ведно с гараж с идентификатор 83510.675.268.5 с площ от 14 кв.м.

 

Със Заявление вх. № 01-108456/11.04.2017г./л.22/ по описа на СГКК-гр.Шумен, оспорващата поискала да бъде извършена промяна в КК на гр.Шумен, одобрена със Заповед № РД-18-52/25.11.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, състояща се в нанасяне на нов самостоятелен обект - избен етаж в сграда с идентификатор 83510.675.268.2. Към заявлението били приложени нотариален акт № 151 том I дело № 72/2015г. на нотариус  с рег. № 019 на Нотариалната камара, строително разрешение №365/6.08.1959г., скица-виза № 245 от 15.04.1959г. и проект, одобрен на 10.08.1959г., в който проект процесния обект е отразен като избен етаж, както и проект за поправка на КК-попълване на ПИ 83510.675.268.2 със схема на самостоятелен обект с идентификатор  83510.675.268.2.3 по КК на гр.Шумен, изготвен от инжЮ.М.. С писмо с изх. № 20-19808/12.04.2017г. началникът на СГКК-гр.Шумен/л.20/, уведомил оспорващата, че в проекта липсват строителни книжа - разрешение за строеж, удостоверение за търпимост или др., които да послужат като основание за нанасяне на нов самостоятелен обект с идентификатор 83510.675.268.2.3, поради което й дал 3-дневен срок да отстрани тези нередовности. Това писмо Г. получила на 10.05.2017г. и в дадения й срок, с молба от 12.05.2017г./л.14/ представила, проект на обект „Заснемане жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.675.268, на ул. „Поп Андрей“ № **, изготвен от архР./л.17-19/.

 

След извършена проверка на представените документи и служебно присъединяване към преписката образувана по заявление вх.№ 01-108456/11.04.2017г., на преписката по заявление вх. 94-3508/23.06.2011г. подадено също от оспорващата, началникът на СГКК-гр.Шумен приел, че от приложените документи се установява, че обекта, чието нанасяне като самостоятелен обект в КК се иска, се намира под земята на кота -240, на който следва да се намират избите, описани в представения документ за собственост. Освен това не са представени посочените в писмото от 12.04.2017г. документи, а част „Архитектурна“, фаза „Заснимане“, изготвена от арх.Св.Р., не е одобрена от община Шумен. Въз основа на това приел, че проектът и документите към него не отговарят на изискванията на чл.75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, а исканото с проекта изменение е в противоречие с чл.62 от посочената Наредба, поради което издал  Удостоверение изх. № 25-49257/21.06.2017г., че представеният проект не се приема.

 

Това удостоверение е получено от жалбоподателката на 23.06.2017г./л.11/, която недоволна от него, на 05.07.2017г. депозирала в СГКК-гр.Шумен жалба до Административен съд-Шумен./л.3-8/.

 

По делото е представена цялата административна преписка по издаване на оспореното удостоверение - в т.ч. копие от одобрен проект за надстройка и пристройка към процесната сграда, разрешение за строеж № 80/01.07.1987г. и по искане на оспорващата е назначена  съдебно-техническа експертиза/л.92-94/ за установяване дали приземният/избен/ етаж в процесния имот е изграден в съответствие с проекта от 1959г. и дали представлява самостоятелен обект съгласно § 1 от ДР на ЗКИР. Заключението на експертизата е прието от съда за компетентно и обективно дадено, но е оспорено от процесуалния представител на оспорващата. По искане на последния е назначена тройна съдебно- техническа експертиза/л.114-115/, която да отговори дали приземният/избен/ етаж в процесния имот е изграден в съответствие с проекта от 1959г.,  както и с разрешението за строеж № 80/01.07.1987г. и представлява ли този приземен етаж самостоятелен обект. Заключението и на тази експертиза е прието от съда за компетентно и обективно дадено, но е оспорено от процесуалния представител на оспорващата, по искане на който е назначена трета съдебно-техническа експертиза/л.149-152/, която да измери височините на  избения етаж и да даде заключение съответства ли той на проекта от 1959г.(проекта при първоначалното изграждане на сградата), на разрешението за строеж № 80/01.07.1987г., на представеното по делото заснимане, и ако има различия да посочи в какво точно се състоят те, както и дали този етаж представлява самостоятелен обект.

 

От заключенията и на трите съдебно-технически експертизи, приети от съда като обективни и компетентно дадени, както и от уточненията, направени от вещите лица в съдебните заседания, се установява, че приземният/избен/ етаж в процесния имот не е изграден в съответствие с проекта от 1959г.(проекта при първоначалното изграждане на сградата), както и с разрешението за строеж № 80/01.07.1987г., няма самостоятелно функционално предназначение, а обслужва двата самостоятелни обекта в сградата, и не представлява самостоятелен обект в сграда. От заключението на третата експертиза се установява, че светлите височини на избения етаж са 2.20м и 2.30м., същият не съответства на одобрените проекти, приложени към делото, а съответства на заснемането, което обаче не е одобрено от главния архитект на община Шумен, като констатираните различия се състоят в  определяне функционалното предназначение на помещенията между одобрения проект от 1959г.  и неодобреното от гл.архитект «заснемане». Поради липса на чертеж на разпределението на избения етаж в проекта от 1987г. не може да се даде заключение за различията между него и неодобреното от гл.архитект «заснемане».

 

 Шуменският административен съд, като прецени предпоставките за допустимост и основателност на жалбата, с която е сезиран, и взе предвид доказателствата по делото и доводите на страните, с оглед на изтъкнатите отменителни основания по чл. 146  от АПК приема от правна страна следното:

 

Предмет на оспорване по делото е Удостоверение с изх. № 25-49257 от 21.06.2017г. на Началника на СГКК-гр.Шумен, с което не е приет представения проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, т.е. постановен е ОТКАЗ за попълване на непълнота в кадастралната карта на гр.Шумен. Следователно оспореното удостоверение е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, от който произтичат отрицателни последици за адресата. Жалбата срещу този индивидуален административен акт е подадена от неговия адресат - надлежна страна с право и интерес от обжалване. Отказът е съобщен на оспорващата на 23.06.2017г., поради което жалбата, депозирана в деловодството на административния орган на 05.07.2017г., се явява подадена в 14-дневния срок и е процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 146 от АПК, същата е неоснователна, по следните съображения:

 

Съдът намира за неоснователни твърденията на касатора, че оспореният отказ е постановен по подаденото от оспорващата Заявление с вх. № 01-386097/13.12.2016г./л.175-176/, с което е поискала  да бъде издадена заповед за поправка/попълване на действащия кадастрален план за поземлен имот  с идентификатор 83510.675.268 по плана на гр.Шумен, с приземен етаж на сградата, построена в източната част на поземления имот, както и с навес, построен в източната част на поземления имот с площ от 19.69кв.м. По това заявление, административният орган, с писмо изх.№ 24-22912/19.12.2016г./л.178/ е уведомил оспорващата, че СГКК-Шумен не извършва услуги по попълване на кадастрален план, като е посочил, че сградите-навес не са предмет на кадастралната карта и не се нанасят, а съгласно чл.51от ЗКИР, приземният етаж може да се нанесе като самостоятелен обект по заявление на собственик и представен проект за изменение на КК, какъвто не е представен. Това писмо, което практически представлява отказ от извършване на исканата със заявлението услуга, както и приложените към него документи, са получени лично от оспорващата още на следващия ден, видно от показанията на началника на СГКК-гр.Шумен, дадени в съдебно заседание на 12.04.2018г., които се потвърждават и от посоченото в жалбата на самата оспорваща, по която е образувано настоящото дело - „След внасяне на заявлението, извърших проверка по движението на преписката и проведох среща със служител на СГКК…С допълнителните заявление и молба внесох проект за заснемане на сградата, приземния етаж, на която не е нанесен в КК.“ Следователно, производството по подаденото през месец декември 2016г. заявление е приключило с отказ да се извърши исканата услуга, който отказ не е бил обжалван от оспорващата в законните срокове - нито като изричен, нито като мълчалив отказ. Въз основа на това съдът намира, че това производство е отделно и е ирелевантно за настоящото производство.

 

Със Заявление вх. № 01-108456/11.04.2017г./л.22/ по описа на СГКК-гр.Шумен е започнало ново административно производство, с което оспорващата е поискала да бъде нанесена промяна в КК на гр.Шумен, състояща се в нанасяне само на нов самостоятелен обект - избен етаж в сграда с идентификатор 83510.675.268.2, което производство е приключило с отказ за попълване на непълнота в кадастралната карта на гр.Шумен, обективиран в Удостоверение с изх. № 25-49257 от 21.06.2017г. на Началника на СГКК-гр.Шумен - предмет на настоящото съдебно производство.

 

Съгласно чл. 51, ал.1 от ЗКИР, одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри могат да се изменят само в случаите, изрично посочени в закона: при установяване на изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; непълноти или грешки; явна фактическа грешка. От представения проект за изменение на КККР става ясно, че искането е подадено на основание чл. 51, т.2 от ЗКИР във връзка с отстраняване на непълнота или грешка. Изменението при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. В случая оспореният отказ за изменение на КККР е издаден от Началник СГКК - Шумен, в съответствие с правомощието по чл. 54, ал.4 от ЗКИР. В този смисъл обжалваният административен акт е издадена от компетентен орган и в кръга на законоустановените му правомощия.

 

Съдът намира, че  оспореният отказ, е издаден в законоустановената писмена форма и при спазване на процесуалноправните и материалноправните разпоредби за издаването му, съобразен е и с целта на закона.

 

По делото няма спор, че оспорващата е собственик на  първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда-близнак, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.675.268.2, ведно с ½ ид.част от избения, таванския етаж и от общите части на сградата, ведно с гараж с идентификатор 83510.675.268.5 с площ от 14 кв.м. и с ½ идеална част от дворно място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 83510.675.268 по КК на гр.Шумен.  Няма спор и по това, че с проект, одобрен на 10.07.1959г. от ГНС-Шумен, е изградена едноетажна жилищна постройка, а с разрешение за строеж № 80/01.07.1987г. са изградени пристройка към съществуващото едноетажно жилище и надстройка на втори етаж по одобрени  архитектурни и конструктивни проекти.

 

От служебно присъединената към настоящото производство административна преписка се установява, че през 2011г., по искане на оспорващата, със Заповед № КД-14-27-282/11.07.2011г. /л.47/, е одобрено изменение на КК и КР на гр.Шумен, като в КК са нанесени 2 самостоятелни обекта с идентификатори 83510.675.268.1 и 83510.675.268.2 и е извършена промяна в границите на съществуващите обекти в КК.

 

В настоящия случай, основание за подаване на процесното заявление е твърдението за допусната непълнота при изработването и одобряването през 2005г. на кадастралната карта на гр.Шумен, както и при последвалото й изменение през 2011г., поради неотразяване в нея на избения етаж като самостоятелен обект, т.е. този самостоятелен обект следва да е съществувал към момента на одобряването и изменението на КККР.

 

Съгласно легалната дефиниция на § 1 т.1 от ДР на ЗКИР „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура" е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има самостоятелно функционално предназначение.

 

От доказателствата по делото, в т.ч. и от заключенията на трите съдебно-технически експертизи, които съдът кредитира като компетентни и обективни, се установява, че  заснетият от арх.Р./л.16-19/ приземен/избен/ етаж не съответства нито на проекта от 1959г. /проекта при първоначалното изграждане на едноетажна сграда/, нито на Разрешението за строеж № 80/01.07.1987г., въз основа на което разрешение е изграден втория жилищен етаж и пристройка към съществуващата едноетажна сграда. Така например по проект височината на фасада север/л.113/ е 2.40м., а реално е 2.90м., прозорците на фасада изток по проект са по-малки, а на место са по-големи,  по проекта от 1959г. има вътрешно стълбище от първия към избения етаж, но такова изобщо не е изградено. В документите за собственост-нотариален акт № 151/2015г. и н.а. № 43/2000г., този етаж е описан като избен етаж, т.е. същият няма самостоятелно функционално предназначение, а обслужва двата самостоятелни обекта в сградата - първия и втория жилищен етаж. Вещите лица - инж. С.М., инж. М.Й., инж. П.П. и инж. Л.Я.-Г. са категорични, че нито в проекта от 1958г., нито в този от 1987г. има представен разрез на избения етаж, както не е посочено и предназначението на помещенията  в този етаж. Вещото лице инж. Л.Я.-Г., в съдебното заседание на 19.02.2018г. сочи, че помещенията се ползват като жилищни, но не отговарят на изискванията за жилищни помещения - прозорците са 20-30см. над нивото на улицата, от тях влиза малко светлина и не отговарят на изискванията за прозорец на стая.

 

От изложеното следва, че изграденият в съответствие с проекта от 1959г. избен етаж е преустроен, но преустройството е извършено без строително разрешение и без одобрени архитектурни проекти. А разпоредбата на чл.62 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри изисква в случаите на преустройство, завършването му да се удостоверява от органа, издал разрешението за строеж, с констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ. След като заснетият приземен етаж е изграден без съответно строително разрешение правилно административният орган е приел, че в случая представения проект не отговаря на изискванията на чл.62 от горепосочената Наредба и поради това не може да бъде отразен в КККР на гр.Шумен. Този извод се подкрепя и от обстоятелството, че при поисканото от оспорващата през 2011г. изменение на одобрената КККР на гр.Шумен за процесната сграда, не е направено искане за нанасяне в КККР на процесния приземен етаж. 

 

С оглед изложените съображения, съдът намира, че с оспорения отказ началникът на СГКК-Шумен правилно е приел, че заснетия приземен етаж не представлява самостоятелен обект по смисъла на § 1 т.1 от ДР на ЗКИР, тъй като преустройството на избения етаж е извършено без съответното разрешение и следователно не е налице непълнота или грешка в одобрената КККР на гр.Шумен и липсват основания за нанасянето му в КККР на гр.Шумен.

 

Въз основа на това, съдът намира, че  оспореният отказ е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на материалноправните и процесуалноправните разпоредби на ЗКИР, поради което жалбата срещу него следва да бъде  отхвърлена като неоснователна.

 

Независимо от изхода на спора, ответната страна не е направила искане за присъждане на разноски, поради което такива не се присъждат.

 

Водим от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И   : 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Г. ***-А, срещу  ОТКАЗ за попълване на непълнота в кадастралната карта на гр.Шумен, обективиран в Удостоверение с изх. № 25-49257 от 21.06.2017г. на Началника на СГКК-гр.Шумен.

 

Разноски не се присъждат.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.  

 

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

  

Забележка: Решението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ №  358/25.06.2018г.