Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 109

град Шумен, 14.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на десети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова                           Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                                 Маргарита Стергиовска

при секретаря Росица Хаджидимитрова и с участие на прокурор Д. Долапчиев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 67 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от «Водоснабдяване и канализация - Шумен» ООД («В и К – Шумен» ООД),  със седалище и адрес на управление гр.Шумен, пл.Войн № 1, представлявано от управителя инж.С.Ц.Д., депозирана чрез процесуален представител адв.К.П. от ШАК, против Решение № 817/30.12.2013г., постановено по АНХД № 1408/2013г. по описа на Районен съд – гр.Шумен. С обжалвания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № И - 744/16.05.2013г. на Кмета на Община Шумен, с което на основание чл.50 ал.2 и чл.49 ал.6 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен, на касационния жалбоподател е наложена «имуществена санкция» в размер на 200 (двеста) лева.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в нарушение на материалния закон. Твърди се, че АУАН и НП са издадени при съществени при допуснати съществени процесуални нарушения. На база изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт, както и на потвърденото с него наказателно постановление, като неправилни и незаконосъобразни.

Ответната страна, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание. В депозирано по делото писмено становище излага аргументи за неоснователност на жалбата и отправя искане за отхвърлянето й, респ. за оставяне в сила на атакувания с нея съдебен акт.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 и чл.231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

С решението, предмет на касационен контрол по настоящото дело, Районен съд – гр. Шумен е потвърдил потвърдено Наказателно постановление № И - 744/16.05.2013г. на Кмета на Община Шумен, с което на основание чл.50 ал.2 и чл.49 ал.6 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ш., на касационния жалбоподател е наложена «имуществена санкция» в размер на 200 (двеста) лева.

Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна следното: “В.и к.- Шумен” ООД във връзка с извършване на услуга на частно лице извършило прокопаване на тротоарната площ и уличното платно на ул.”Цар Освободител” № 89. При извършена на 24.01.2013 год. проверка от служители от Дирекция “Инспекторат” при Община Шумен било  констатирано, че прокопаването на тротоарната площ и уличното платно е извършено без да има издадено съответното разрешение за тази дейност от Община Шумен. Прокопаването било извършено с цел монтаж на ПВС тръба с диаметър 160 мм. Общата площ на прокопаното била 6.3 кв. м. от които 2.2 кв.м. тротоарна площ и 4.1 кв. м. пътно платно. За констатираното нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № 8168/25.02.2013г., като е посочено, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 7 ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган е издал обжалваното НП като е възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На основание чл.50 ал.2 и чл.49  ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Ш. на “В.и к.- Шумен” ООД – *** е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста / лева.

При така установените факти, съдът е приел, че актът и наказателното постановление са издадени при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила. По съществото на спора е счел, че наказаното дружество е извършило вмененото му нарушение нарушение на на чл. 7 ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, поради което правилно е било подведено под отговорност за неизпълнение на административно задължение по чл.49  ал.6 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен.

Така мотивиран, съдът е потвърдил наказателното постановление.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд – гр.Ш. е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало същото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение и обстоятелствата, при които е осъществено.

Установената от първоинстанционния съд фактическа обстановка се споделя напълно от настоящия касационен състав. Същият намира, че въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи, като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаване на обжалвания акт. При обективно възприетата фактическа обстановка по делото, съдът е изградил правилни изводи, че “В.и к.- Шумен” ООД е извършило прокопаването на тротоарната площ и уличното платно без това да е било в условията на аварийност, а е било извършване на услуга срещу заплащане, с което е нарушило чл. 7 ал.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, съгласно която се забранява прокопаването на улици, прлощади, тротоари, зелени площи, детски площадки и други общински терени , без разрешение от Община Шумен, за което на основание чл.49, ал.6 от горецитираната наредба, в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила, е санкционирано с издаденото наказателно постановление.

В настоящият случай санкционираното деяние не съставлява маловажен случай по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН, както и, наложеното на касационния жалбоподател наказание е определено в долната му граница, чийто размер е предвиден в санкционната разпоредба, а размера на имуществената санкция е съобразен с тежестта на нарушението и обществената опасност на неговия автор.

Несъстоятелни са доводите в касационната жалба за липса на виновно поведение от страна на дружеството. Последното е санкционирано в качеството му на юридическо лице и ангажирането на отговорността му е обективна и безвиновна.

Горното мотивира настоящия състав да приеме, че касационната жалба се явява неоснователна. Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, съдебният състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение Решение № 817/30.12.2013г., постановено по АНХД № 1408/2013г. по описа на Районен съд – гр.Шумен.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                     2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.03.2014 г.