Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№108

град Шумен, 14.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Роциса Цветкова                                        Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                           Снежина Чолакова

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Д.Шостак от Окръжна прокуратура - гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Т.Димитрова КАНД № 35 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от Районна здравноосигурителна каса-гр.Шумен, представлявана от директора д-р Й.В.П., против Решение № 756/06.0712.2013г., постановено по НАХД № 1472/2013г. по описа на Районен съд - Шумен. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № НП-80-125/18.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК - Шумен, с което на «Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ-индивидуална практика/АПИМП-ИП/ - д-р В.В.» ЕООД,  със седалище и адрес на управление -  гр.Шумен,  регистриран като лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ по Закона за лечебните заведения/ЗЛЗ/ с месторазположение гр.Шумен, ул. «Тракия» , представляван от д-р В.Х.В. ЕГН **********, на основание чл.105а, ал.1 от Закона за  здравното осигуряване (ЗЗО) са наложени пет административни наказания «глоба», всяка от които в размер на 50 (петдесет) лева и на основание чл.105г ал.1 от ЗЗО е наложенно едно административно наказание в размер на 50/петдесет/ лева. 

Касаторът твърди, че решението е неправилно, поради издаването му в нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и е необосновано. Излага аргументи, че съдът неправилно и в нарушение на материалноправните разпоредби е приел, че санкционираното лице не може да бъде субект на административнонаказателната отговорност по чл.105а и сл. от ЗЗО. Посочил е, че изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ по договор с НЗОК е «АПИМП-ИП - д-р В.В.» ЕООД, поради което правилно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Касаторът твърди също така, че след като извършената медицинска дейност не е документирана и отразена в амбулаторниия лист, то правилно АНО е приел, че същата не е извършена. А като е приел обратното, районният съд е нарушил закона.  Въз основа на изложеното е отправено искане за отмяна на решението на РС - Шумен и постановяване на ново, с което да се потвърди наказателното постановление.

Ответната страна - «АПИМП-ИП - д-р В.В.» ЕООД - Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура изразява становище за допустимост, а по същество за неоснователност на касационната жалба, като сочи, че решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно и предлага същото да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

Разгледана по същество, същата се приема за частично основателна, по следните съображения:

Предмет на съдебен контрол във въззивната инстанция е било Наказателно постановление № НП-80-125/18.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК - Шумен, с което на «АПИМП-ИП - д-р В.В.» ЕООД,  гр.Шумен, регистриран като лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ по ЗЛЗ с месторазположение гр.Шумен, ул. «Тракия» , представляван от д-р В.Х.В. ЕГН **********, на основание чл.105а, ал.1 от ЗЗО са наложени пет административни наказания «глоба», всяка от които в размер на 50 (петдесет) лева и на основание чл.105г ал.1 от ЗЗО е наложено едно административно наказание в размер на 50/петдесет/ лева. 

 Нарушенията са установени при извършена медицинска проверка на лечебното заведение, възложена със Заповед № РД-25-260/07.06.2013г. на Директора на РЗОК - Шумен. Лекарите - контрольори са установили, че в Амбулаторни листи (АЛ) с №№ 2199/07.06.2013г. на ЗЗОЛ И.Т.Н., № 2094/31.05.2013г. на ЗЗОЛ П.Н.Л., № 1761/10.05.2013г. на ЗЗОЛ С.Д.С. и № 965/13.03.2013г. на ЗЗОЛ Г.Ж.М., всичките с диагнози «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9, при извършените диспансерни прегледи д-р В. не е снел и описал неврологичен статус за заболяване с МКБ код Е11.9. Констатирано е също така, че при проведения на 28.09.2012г. втори за 2012г. профилактичен преглед по програма «Детско здравеопазване» на ЗЗОЛ А.Н.Ш. с ЕГН ********** е издаден АЛ № 3718/28.09.2012г. с МКБ Z 00.2, без да има назначено, приложено и описано  в АЛ изследване за чревни паразити.

Липсата на снет и описан неврологичен статус в горепосочените четири АЛ е квалифицирано като административно нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.124, ал.1 от НРД МД 2012г., а неназначаването на изследване за чревни паразити е квалифицирано като нарушение на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 и чл.125 ал.1 т.1 от НРД МД 2012г.

Освен това проверката установила, че с рецептурна бланка/РБ/ № 651 от 26.02.2013г. на база АЛ № 735 д-р В. е предписал на ЗЗОЛ П.Н.Л., за лечение на заболяване «Хипертонична болест на сърцето» с код МКБ I11, Еналаприл с код CF372  за 30 дни и Atenolol с код CF456 за 30 дни, които са отпуснати от аптеката на 07.03.2013г., а с РБ № 1129 от 29.03.2013г.  на база АЛ № 1153,  д-р В.  отново предписал на същото лице, за същото заболяване, същите лекарствени продукти/ЛП/. Проверяващите приели, че в този случай д-р В. не е спазил установения ред за предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК и квалифицирали това като нарушение на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО  и чл.48 ал.2 от НРД МД-2012г. 

За горепосочените 6 административни нарушения на «АПИМП-ИП-д-р В.В.», на 11.07.2013г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който, е издадено и процесното наказателно постановление, с което на касатора в настоящото производство са наложени шест административни наказания «глоба», всяка от които в размер на 50 лева.

Като част от административно наказателната преписка са приложени цитираните в АУАН и НП амбулаторни листи и рецептурни бланки.

Въз основа на така установената фактическа обстановека, съдът е приел, че действията, квалифицирани като нарушения са извършени от д-р В., а по необясними причини е санкционирана «АПИМП-ИП-д-р В.В.» ЕООД-гр.Шумен. Отделно от това, съдът е приел, че липсата на отбелязване на неврологичен статус в АЛ не може да бъде доказателство, че такъв не е снет на здравноосигурените лица, а по отношение на неназначаването на изследване за чревни паразити е посочил, че е налице неяснота в отразяванията в АЛ между посочения там „код по МКБ  Z 00.2” и изписаното под него „профилактичен преглед на деца 0-1г.”, което е с „код по МКБ  Z 00.1”. Според съда липсва пълно, точно и ясно описание на санкционираните нарушения, не са посочени всички факти, касаещи съставомерните им признаци и особено липсват факти, касаещи авторството на нарушенията. Приел е, че това представлява липса на съществени реквизити, съгласно нормата на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, които лишават съда от възможността да прецени има ли извършено нарушение, правилно ли е квалифицирано същото и правилно ли е приложена санкционната норма, които са съществени процесуални нарушения, поради което е отменил наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка, но не и всички правни изводи направени въз основа на нея. 

Преди всичко настоящият съдебен състав не споделя направения от въззивния съд извод, че е налице неяснота относно авторството на описаните нарушения. Действително, във въззивното производство не е бил представен Индивидуалният договор, сключен между лечебното заведение и НЗОК, но съдът е бил длъжен да го изиска и с оглед на него да установи дали правилно е била ангажирана отговорността на санкционираното лице. Този договор е представен в касационното производство, заедно с удостоверение № 324-5/10.09.2012г., от които е видно, че изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ е именно «АПИМП-ИП-д-р В.В.» ЕООД-гр.Шумен, която е регистрирана като лечебно заведение с регистрационен номер в РЗИ-Шумен 2730111070 от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ.  И след като «АПИМП-ИП-д-р В.В.» ЕООД-гр.Шумен е изпълнител на медицинска помощ по сключения с НЗОК договор, то очевидно, че именно тя може да бъде субект на административнонаказателна отговорност съгласно разпоредбите на чл.105а, ал.1 и чл.105г ал.1 от ЗЗО. 

По т.1 на НП

Настоящата инстанция намира, че санкционираното лице не е осъществило състава на нарушението по т.1 на наказателното постановление, тъй като лицето е санкционирано, за това, че е дублирало предписанията си по РБ №№ 651/26.02.2013г. и 1129/29.03.2013г., в рамките на 30 дневния срок, за който са предписани лекарствените продукти. Видно от приложените две РБ, втората РБ е издадена 31 дена след първата, т.е  спазен е 30-дневният срок, за който са били предписани лекарствата и не е налице нарушение на разпоредбите на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.48 ал.2 от НРД МД-2012г. Поради това настоящият съдебен състав намира наказателното постановление в тази му част за незаконосъобразно, като постановено в нарушение на закона.

По т.2 на НП

Настоящата касационна инстанция намира, че действително в АЛ № 2199/07.06.2013г. издаден на ЗЗОЛ И.Т.Н., с основна диагноза «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9, при извършения преглед, д-р В. не е снел и описал неврологичен статус за това заболяване. От АЛ обаче е видно, че освен това заболяване, ЗЗОЛ има и придружаващо заболяване «злокачествено новообразувание на правото черво/ректум/» и на 07.06.2013г. в лечебното заведение се е явила съпругата на болното лице за изписване на поддържащи лекарства. От тези данни може да се направи извод, че състоянието на ЗЗОЛ е влошено и не позволява личното му явяване в лечебното заведение, поради което обективно не е било възможно да му бъде снет неврологичния статус.  С оглед причините поради които не е снет изискващия се за заболяването с код Е11.9 неврологичен статус, настоящият състав намира, че в случая се касае до нарушение с незначителна обществена опасност, поради което са били налице основания за приложението на чл.28 от ЗАНН. А като не е приложил тази разпоредба, наказателното постановление се явява незаконосъобразно в тази си част.

По т.3 на НП

На 31.05.2013г., при извършения преглед на ЗЗОЛ П.Н.Л., на когото е поставена и диагноза «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9, в издадения за прегледа АЛ не е снет и описан неврологичен статус за това заболяване, въпреки че съгласно Приложение № 9 към НРД МД-2012г., това е задължително. Настоящата касационна инстанция не споделя направения от въззивния съд извод, че липсата на описание на този статус, не е доказателство, че същия не е снет. Доказването на извършената медицинска дейност, за която НЗОК заплаща, се осъществява с амбулаторни листове и друга медицинска документация. Липсата на вписана в амбулаторния лист медицинска дейност е равнозначна на неизвършена дейност. С оглед на това, настоящата инстанция намира, че в случая е налице нарушение на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.124 ал.1 от НРД МД-2012г., за което правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на изпълнителя на медицинска помощ и като е отменил наказателното постановление в тази му част, въззивният съд е нарушил материалния закон.

По т.4 на НП

Видно от приложения АЛ № 1761/10.05.2013г., ЗЗОЛ С.Д.С. е с основна диагноза «Хипертонично сърце без/застойна/ сърдечна недостатъчност» с МКБ код I11.9 и още четири придружаващи заболявания, между които обаче няма заболяване «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9, както е прието в наказателното постановление.  А след като лицето не страда от посоченото в наказателното постановление заболяване, то не е налице и задължение на лечебното заведение да впише в АЛ изискващия се за това заболяване неврологичен статус. От изложеното следва, че в случая лечебното заведение не е извършило нарушението, за което е санкционирано, поради което в тази му част наказателното постановление се явява незаконосъобразно.

 По т.5 на НП

От приложения по делото АЛ № 965/13.03.2013г., е видно, че ЗЗОЛ Г.Ж.М., е с основна диагноза «Хипертонично сърце без/застойна/ сърдечна недостатъчност» с МКБ код I11.9 и не страда от  посоченото в наказателното постановление заболяване «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9. След като лицето не страда от посоченото в наказателното постановление заболяване, то не е налице и задължение на лечебното заведение да впише в АЛ изискващия се за това заболяване неврологичен статус. От изложеното следва, че в случая лечебното заведение не е извършило нарушението, за което е санкционирано, поради което в тази му част наказателното постановление се явява незаконосъобразно.

По т.6 на НП

На 28.09.2012г. «АПИМП-ИП - д-р В.В.» ЕООД е извършила втори за 2012г. профилактичен преглед по програма «Детско здравеопазване» на ЗЗОЛ А.Н.Ш. с ЕГН **********, за което издала АЛ № 3718/28.09.2012г. с МКБ код Z 00.2, в който нямало назначено изследване за чревни паразити. Такова изследване не е било назначено и при предходния преглед на детето, видно от издадения АЛ № 883/06.03.2012г. Това изследване, съгласно Приложение № 13 към НРД МД - 2012 е задължително да се извършва веднъж годишно на децата с МКБ код Z 00.2. Независимо, че под посочения в АЛ МКБ код, е налице и надпис „профилактичен  преглед на деца 0-1г.”, е очевидно, че се касае до профилактичен преглед на дете над 1 год, което е видно както вписаното  ЕГН на детето, така и от снетия му общ статус. А след като се касае до профилактичен преглед на дете с МКБ код Z 00.2, то съгласно Приложение № 13 към НРД МД-2012г. назначаването на изследване за чревни паризити е задължително да бъде извършено веднъж годишно. Настоящият съдебен състав не споделя твърдението на санкционираното лице, че съгласно чл.125 ал.1 т.3 от НРД МД-2012г. такова изследване се назначава по преценка на лекаря. Посочената от санкционираното лице разпоредба касае други медико-диагностични изследвания, извън задължителните, каквото е изследването за чревни паразити на деца с МКБ код Z 00.2, извършващо се по програма „Детско здравеопазване”. Като не е назначил това изследване, изпълнителят на медицинска дейност е нарушил разпоредбите на чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО и чл.30 т.1 и т.2 и чл.125 ал.1 т.1 от НРД МД-2012г., за което правилно е бил санкциониран съгласно разпоредбата на чл.105а ал.1 от ЗЗО. А като е отменил наказателното постановление в тази му част, въззивният съд е нарушил закона и решението му, в тази му част се явява незаконосъобразно. 

Съгласно гореизложеното, настоящата съдебна инстанция намира, че решението на районния съд, в частта му, с която са отменени т. 1, т. 2, т.4 и т.5 на наказателното постановление, като краен резултат, се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а в частта, с която са отменени т.3 и т.6 на наказателното постановление, решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено и да бъде постановено ново решение, с което наказателното постановление в тази му част да бъде потвърдено.

            Водим от горното, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ решение № 756/06.0712.2013г., постановено по НАХД № 1472/2013г. по описа на Районен съд - Шумен, в частта му, с която са  отменени т.3 и т.6 на  Наказателно постановление № НП-80-125/18.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК - Шумен, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА  т.3 на  Наказателно постановление № НП-80-125/18.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК - Шумен, с което на «Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ-индивидуална практика - д-р В.В.» ЕООД,  със седалище и адрес на управление -  гр.Шумен, регистриран като лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ по Закона за лечебните заведения/ЗЛЗ/ с месторазположение гр.Шумен, ул. «Тракия» , представляван от д-р В.Х.В. ЕГН **********, на основание чл.105а, ал.1 от Закона за  здравното осигуряване е наложена  «глоба», в размер на 50 (петдесет) лева, за това че на 31.05.2013г. не е снел неврологичен статус на ЗЗОЛ П.Н.Л., диспансеризиран с диагноза  «Неинсулинозависим диабет без усложнения» с МКБ код Е11.9.

ПОТВЪРЖДАВА  т.6 на  Наказателно постановление № НП-80-125/18.09.2013г., издадено от Директора на РЗОК - Шумен, с което на «Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ-индивидуална практика - д-р В.В.» ЕООД,  със седалище и адрес на управление -  гр.Шумен,  регистриран като лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ по Закона за лечебните заведения/ЗЛЗ/ с месторазположение гр.Шумен, ул. «Тракия» № 22, к-т 2, представляван от д-р В.Х.В. ЕГН **********, на основание чл.105а, ал.1 от Закона за  здравното осигуряване е наложена  «глоба», в размер на 50 (петдесет) лева, за това че на 28.09.2012г., при извършен профилактичен преглед по програма «Детско здравеопазване», не е назначил изследване за чревни паразити на  ЗЗОЛ А.Н.Ш., с МКБ код Z 00.2.

ОСТАВЯ в сила решение № 756/06.0712.2013г., постановено по НАХД № 1472/2013г. по описа на Районен съд – Шумен, в останалата му част.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                                        2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.03.2014 г.