О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 288 

 

гр.Шумен, 17.04.2018 г.

 

Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседание  на  седемнадесети април  две  хиляди  и  осемнадесета година,   в   следния   състав:

 

        Административен съдия:  Татяна Димитрова 

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 99 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано въз основа на жалба от Г.Б.Ю., с постоянен адрес ***, срещу заповед № РД-25-207/02.02.2018г. на Кмета на община Шумен, с която се одобрява изработване на частично изменение на уличната регулация/ПУП-ПР/ в обхват: част от УПИ I-„Жилищно строителство“ от кв.419 по плана на гр.Шумен, при следните условия: с проекта се изравнява уличната регулационна линия на ул. „Черешово топче“ и образувания маломерен имот с идентификатор 83510.674.465, се включва към УПИ ХIII-226 от кв.419 по плана на гр. Шумен по реда на чл.15/3/,/5/ от Закона за устройство на територията.

 

С определение от 22.03.2018г. делото е било насрочено за разглеждане на 18.04.2018г. от 10.00 часа.

 

На 17.04.2018г. по делото е депозирана молба от оспорващия Г.Б.Ю., в която заявява, че е постигнал споразумение със заинтересуваната страна „Е - ПЛАНТ“ ООД, гр.Шумен, с което е отпаднал правният му  интерес от отмяната на процесната заповед, поради което оттегля жалбата си срещу заповед № РД-25-207/02.02.2018г. на Кмета на община Шумен и моли съда да прекрати образуваното по нея административно дело № 99/2018г. по описа на ШАдмС.

 

Съдът като съобрази заявеното оттегляне на оспорването, съдържащо се в депозираната на 17.04.18г. молба, намира че направеното оттегляне на оспорването и искането за прекратяване на образуваното административно дело е допустимо. Налице е оттегляне на оспорването, което оспорващият може да направи при всяко положение на делото. С оглед на това съдът се счита за десезиран от разглеждане на спора по същество, поради което и на основание чл.155 ал.1 АПК във връзка с чл.159 т.8 от АПК оспорването следва да бъде оставено без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 

Водим от горното и на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Г.Б.Ю., с постоянен адрес ***, срещу заповед № РД-25-207/02.02.2018г. на Кмета на община Шумен, с която се одобрява изработване на частично изменение на уличната регулация/ПУП-ПР/ в обхват: част от УПИ I-„Жилищно строителство“ от кв.419 по плана на гр.Шумен, при следните условия: с проекта се изравнява уличната регулационна линия на ул. „Черешово топче“ и образувания маломерен имот с идентификатор 83510.674.465, се включва към УПИ ХIII-226 от кв.419 по плана на гр. Шумен по реда на чл.15/3/,/5/ от Закона за устройство на територията.

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 99/2018г.  по описа на  Административен съд-Шумен.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

 

         Да се уведомят страните по телефон, факс или имейл, че не следва да се явяват в съда на 18.04.2018г. 

 

                                                                     Административен съдия:/п/ 

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 03.05.2018г. като необжалвано.