Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  100

 

град Шумен, 17.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на втори април две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Росица Цветкова          Членове: Татяна Димитрова

 

                                                                             Христинка Димитрова

 

при секретаря И. В.и с участие на прокурор О. Куздов от Окръжна прокуратура-гр.Шумен, като разгледа докладваното от административния съдия Татяна Димитрова КАНД 74 по описа за 2018г. на Административен съд - гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Съдебното производство е образувано по жалба на Областната дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ - гр.Шумен, представлявана от д-р К.Р., депозирана чрез юрисконсулт В.Й., срещу решение 17/14.02.2018г., постановено по ВАНД 585/2017г. по описа на Районен съд - гр. Нови пазар, с което е отменено Наказателно постановление КХ-34 от 28.11.2017 г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което за нарушение на чл. 16а, ал. 1 от Закона за храните /ЗХр/, във връзка с  чл. 21, ал. 1 и ал.2 и чл.35 ал.1 от Наредба 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и на храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици/Наредба 9/16.09.2011г./ наКалм“, ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.А., е наложенаимуществена санкцияв размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

В жалбата се сочи, че решението е неправилно-незаконосъобразно и необосновано, постановено в противоречие на материалноправни и процесуални норми. Твърди се, че при съставяне на акта не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както неправилно е приел районния съд. Обстоятелството, че като свидетели при съставянето на акта са вписани лица, които не са свидетели при установяване на нарушението по никакъв начин не е накърнило правото на защита на санкционираното лице, поради което не представлява съществен порок на акта. Твърди се, че от събраните доказателства по категоричен начин се доказва извършеното нарушение. Въз основа на тези доводи се отправя искане за отмяна на съдебното решение и за потвърждаване на отмененото с него  наказателно постановление. 

 

Ответната страна, "К." ЕООД, чрез процесуалния си представител адвокат Ц.К., оспорва предявената жалба като неоснователна, излага подробни аргументи в подкрепа на направения от съда извод за допуснати съществени процесуални нарушения и моли решението на районния съд да бъде оставено в сила.

 

         Представителят на Шуменска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна, а решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно. Излага аргументи, че съдът неправилно е интерпретирал разпоредбите на закона и е достигнал до неправилни изводи. Въд основа на това, моли обжалваното решение да бъде отменено и да бъде потвърдено наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 

         Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 и чл. 231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за основателна, предвид следните съображения:

 

Със своето решение, състав на Районен съд - гр. Нови пазар, е отменил Наказателно постановление КХ-34 от 28.11.2017г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което за нарушение на чл. 16а, ал. 1 от ЗХр, във връзка с  21, ал. 1 и ал.2 и чл.35 ал.1 от Наредба 9/16.09.2011 г. наКалм“, ЕООД-гр.Нови пазар, е наложенаимуществена санкцияв размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

За да постанови решението си, съдът е възприел следната фактическа обстановка:

 

На 26.10.2017 г., била извършена специализирана комплексна проверка, с участието на представители на Комисията за защита на потребителите, Икономическа полиция и ОДБХ-Шумен, възложена с нарочна заповед, на обект училищен павилион в СУ "В.Левски" в гр.Нови пазар, стопанисван от фирма "К." ЕООД, с ЕИК******. В момента на проверката в обекта работел К.Л.А.. При проверката, в обекта било установено голямо количество продукти, които не отговаряли на изискванията на Наредба 9/16.09.2011г., тъй като съдържали растителни мазнини, различни от посочените в чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредба 9/16.09.2011г., а именно хидрогенирани мазнини и  палмово масло, а 7 бр. плодова напитка "Вишна", съдържаща минимум 15% съдържание на плодове, не отговаряла на изискванията на чл.35, ал.1 от посочената наредба, тъй като в училищния павилион следвало да се предлагат само 100% плодови и/или зеленчукови сокове. Това било квалифицирано като нарушение на чл.16а, ал.1 от ЗХр, във вр. с чл.21, ал.1 и ал.2 и чл.35, ал.1 от Наредба 9/16.09.2011г., за което на 07.11.2017г., на дружеството бил съставен акт за установяване на административно нарушение 392/07.11.2017г. Въз основа на така съставения акт било издадено и процесното наказателно постановление.

 

При тези данни, районният съд приел, че извършеното от търговеца нарушение е установено безспорно. Констатираните различия на проверените храни с допустимите от Наредба 9/16.09.2011г. били посочени в приложения към административната преписка доклад и се установявали от показанията на разпитаните от съда свидетели. Независимо от безспорната установеност на нарушението обаче, съдът приел, че  при съставяне на акта за установяване на административното нарушение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като актът е съставен в присъствието на двама свидетели, които не са свидетели на установяване на нарушението. Приел, че това е съществено нарушение на разпоредбата на чл.40 ал.1 и ал.3 от ЗАНН, което обуславя и незаконосъобразността на издаденото въз основа на така съставения акт наказателно постановление.  Въз основа на тези съображения съдът отменил наказателното постановление.

 

Настоящият касационен състав споделя установената фактическа обстановка, но намира, че  въз основа на правилно установените факти, въззивният съд е направил неправилни и незаконосъобразни изводи.

 

Настоящата инстанция счита, че административно-наказателното производство е протекло при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Неправилен е изводът на въззивния съд, че съставянето на акта в присъствието на двама свидетели, които не са присъствали при установяване на нарушението, а само при съставянето на акта, представлява съществено процесуално нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН при липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него. В случая, при проверката,  извършена на 26.10.2017г. от представители на различни контролни органи, е установено нарушение на разпоредбите на ЗХр. Съгласно чл.49, ал.1 от с.з. нарушенията по чл. 38 - 48 се установяват с актове, съставени от инспекторите по официалния контрол, т.е от служители на Българската агенция по безопасност на храните, която  извършва официален контрол върху всички храни съгласно чл.28 от ЗХр. В случая процесният АУАН е съставен в съответствие с разпоредбата на чл.49 ал.1 от ЗХр. от д-р И.Щ.-гл.инспектор  "Контрол на храните" при ОДБХ-Шумен в гр. Шумен. Доколкото свидетелите, които са извършили проверката и са присъствали при установяване на нарушението, не са служители на ОДБХ, не е било възможно актът да бъде съставен в тяхно присъствие, тъй като актът не е съставен в деня на проверката, а няколко дни по-късно. Поради това и в пълно съответствие с разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН АУАН е съставен в присъствието на двама други свидетели, като това, че същите са свидетели само на съставянето на акта,  изрично е отбелязано в него. Освен това, описаното в акта нарушение е установено и описано подробно в съставения от тримата проверяващи Доклад вх. РД-23-4854/31.10.2017г. Този доклад е официален документ и след като нарушението е установено въз основа на него, то съгласно разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН актът е могъл да бъде съставен и в отсъствие на свидетели. Следователно, съставянето на акта в присъствието на двама свидетели, които не са свидетели на установяване на нарушението, по никакъв начин не накърнява правото на защита на нарушителя и не представлява нарушение на административнопроизводствените правила. Няма как да е налице съществено нарушение на процесуалните правила, след като независимо от него, районният съд е стигнал до категоричния извод, че извършеното от търговеца нарушение е установено по безспорен начин. Нарушението на процесуалните правила би било съществено, само ако без него, би могло да се постигне до друг извод относно установеността на нарушението, неговия автор или квалификацията му.

 

Настоящият касационен състав намира за неоснователно и възражението на процесуалния представител на дружеството, че е налице и друго процесуално нарушение, а именно, че в акта и в наказателното постановление са описани две нарушения, а на нарушителя е наложена една санкция, без да е ясно за кое от двете нарушения е наложена. В случая, търговецът е санкциониран за това, че не е осигурил и контролирал спазването на нормативните изисквания към храните, предлагани под негов контрол. Естествено е, че различните храни трябва да отговарят на различни изисквания, но това не означава, че с предлагането на всяка от храните, търговецът извършва различни нарушения. Касае се до едно нарушение на чл.16а, ал.1 от ЗХр., а именно предлагане на различни храни, неотговарящи на нормативните изисквания.

 

Независимо че районният съд е отменил наказателното постановление на процесуално основание, настоящата инстанция счита, че не се налага връщането на делото за ново разглеждане, доколкото обстоятелствата по делото са изяснени напълно, а и самият районен съд е приел, че извършването на нарушението е установено по безспорен начин. Настоящата инстанция също счита, че от събраните по делото доказателства нарушението, за което е санкциониран търговецът, е установено по безспорен и несъмнен начин. Налице са нормативните предпоставки за ангажиране административно наказателната отговорност на дружеството съгласно чл.48, ал.2 от ЗХр, поради което и издаденото наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно. По делото не се оспорва факта, че имуществената санкция е определена в предвидения в санкционната правна норма минимум.

 

Изложените аргументи налагат извода, че атакуваното решение на Районен съд-гр.Нови пазар е постановено в нарушение на закона и като незаконосъобразно следва да бъде отменено, а издаденото наказателно постановление като правилно и законосъобразно-потвърдено.

 

Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл.1 от АПК, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

ОТМЕНЯ изцяло решение 17 от 14.02.2018г. по ВАНД 585/2017г. по описа на Районен съд-гр.Нови пазар, и вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление КХ-34 от 28.11.2017 г. на директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което за нарушение на чл. 16а, ал. 1 от Закона за храните, във връзка с  чл. 21, ал. 1 и ал.2 и чл.35 ал.1 от Наредба 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и на храни предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, наКалм“, ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.А., е наложенаимуществена санкцияв размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                              ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                 2./п

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.04.2018г.