О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№174

 

гр.Шумен 28.02.2018 г.

 

Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:   

 

                                        Административен съдия: Маргарита Стергиовска 

 

като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска адм.д. №82 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Производството е образувано по жалба на Община Каолиново, представлявана от Кмета Н.Н.А., против Писмо с изх. № 01-0800/1043 от 20.06.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ град София, с което на основание чл.26 ал.1 от АПК оспорващият е уведомен, че ДФ „Земеделие“ – РА открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.

 

В жалбата се навеждат доводи за нищожност на оспореното писмо, алтернативно се сочи незаконосъобразност, тъй като с това писмо е наложената финансова корекция, за което се изисква издаване на нарочен акт по смисъла на чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ, който следва да бъде мотивиран. Излагат се и съображения по съществото, с които се оспорва основанието за налагане на финансова корекция, поради което е направено искане да бъде прогласена нищожността на Писмо с изх. № 01-0800/1043 от 20.06.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ град София или да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Ответната страна Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, чрез пълномощник ст. юрисконсулт Д. П., изразява становище за недопустимост на жалбата, тъй като е насочена срещу акт, който не подлежи на обжалване.  Заявява, че към момента все още не е издадено решение за финансова корекция по смисъла на чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ, което пък съгл. ал.4 подлежи на оспорване. Доколкото не е приключило производството с издаването на краен административен акт, то жалбата се явява преждевременно подадена.

 

Настоящият съдебен състав намира, че депозираната жалба от Община Смядово е подадена срещу акт, неподлежащ на оспорване, поради което същата се явява недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

 

Съдът приема, че писмо с изх. № 01-0800/1043 от 20.06.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ град София има уведомителен характер. На съдебен контрол подлежат индивидуалните административни актове, изчерпателно изброени в чл.21 от АПК, като процесното писмо не притежава характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на цитираната норма.

 

В атакувания акт изрично е посочено, че на основание чл.26 ал.1 от АПК ДФ "Земеделие" - РА открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане - налагане на финансови корекции. Посочени са установените при проверката на място факти, както и общият размер на финансовата корекция – 501 239.54 лв. без ДДС, като стойността на ДДС е в размер на 100 247.91 лв., която следва да се наложи. На Община Каолиново е указано, че в 14-дневен срок може да заплати посочената сума доброволно, а в случай, че не е съгласна с направените констатации, може да представи в 14-дневен срок писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция.

 

 Съдът намира, че процесното писмо, с което жалбоподателят е уведомен, че спрямо него се открива производство по налагане на финансови корекции, не подлежи на самостоятелно обжалване. В него са изложени констатациите от извършена на място проверка и на жалбоподателя е дадена възможност да направи своите възражения по тях.

 

  Това писмо не съставлява краен акт в процедурата по извършване на финансова корекция. Такъв акт е решението по чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ. Уведомяването на бенефициента за започналото производство и предоставянето на възможност за писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и прилагане доказателства в определен срок е само част /един от етапите/ на особената административна процедурата по извършване на финансови корекции по ЗУСЕСИФ. Уведомителното писмо не засяга пряко и непосредствено права и законни интереси на оспорващия, макар с него да е направена покана за плащане на сумата. Такова засягане е налице едва при издаване на решението по чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ, за което е предвидено изрично, че подлежи на обжалване, съгл. ал.4 на същата разпоредба.

 

При оспорването на това решение засегнатото лице ще има възможност да възрази по спазване на процедурните изисквания относно издаването му, включително и по отношение на компетентността на органа.

 

Към настоящият момент, преди издаването на финализиращ производството акт, жалбоподателят разполага с правна възможност: 1/ в 14-дневен срок може да заплати посочената сума доброволно; 2/ в случай, че не е съгласна с направените констатации, може да представи в 14-дневен срок писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция.

 

    С оглед гореизложеното, съдът намира, че оспореното писмо следва да се определи като акт по смисъла на чл.21 ал.5 от АПК, доколкото съставлява волеизявление, което е част от особеното производството по издаване на крайния акт, поради което и не подлежи на самостоятелно оспорване. Това писмо не съдържа волеизявление на административен орган, с което се налага финансова корекция, нито съставлява покана за доброволно плащане.

 

   На основание чл.159 т.1 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

 

   Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

 

   Оставя без разглеждане депозираната жалба от Община Каолиново, представлявана от Кмета Н.Н.А., против Писмо с изх. № 01-0800/1043 от 20.06.2017 г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ град София, с което на основание чл.26 ал.1 от АПК Община Каолиново е уведомена, че ДФ „Земеделие“ – РА открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане.

 

   Прекратява производството по адм. д. №82/2018 г. по описа на Административен съд град Шумен.

 

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                               Административен съдия: /п/ 

 

 

 

 

Забележка: Определението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 224/16.04.2018г.