Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№.56 

 

град Шумен, 13.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

                            Административен съдия: Маргарита Стергиовска

 

при участието на секретаря Светла Атанасова, като разгледа докладваното от административния съдия АД № 367 по описа за 2017 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

Производството е по чл. 42, ал.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Наредба № 9 от 21.03.2015 г.), във вр.с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е по жалба, депозирана от Т.Й.Т., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед № 03-РД-3934/20.10.2017г., на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на Т.Й.Т. с идент. № на проекта 27/04/1/0/02429 и УРН 524644, подадено на 02.06.2015г., на стойност 110 888,00 лева, с наименование на проекта: „Млад ентусиазиран и инициативен овцевъд инвестира в земеделието - целта е екоферма”.

 

В жалбата се изразява несъгласие с така издадения административен акт, като оспорващият счита, че са допуснати съществени процесуални нарушения и същият е в противоречие с материалния закон. Твърди, че са налице предпоставките за оценяване на проекта му с 9 точки по отношение на критерия попадане на заявените площи в защитени територии, съобразно разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 6, във връзка с ал. 5 и ал. 7 от Наредба № 9 и т. 6.5 от Приложение № 7 към чл. 30, ал. 5 от Наредбата. Сочи, че съгласно &1 т.36 от ДР на Закона за ветеринарномедицинската дейност „Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории. С оглед това счита, че неправилно органът в издаденият акт е приел, че животновъден обект с № 3658790086, находящ се в УПИ Х-58 в кв. 21 А в гр. Каспичан не попада в границите на защитена зона.

 

Въз основа на изложеното е отправено искане за отмяна на атакуваната заповед и да бъде задължен административният орган да изпълни процедурата по чл.41 от Наредба № 9 от 21.03.2015г. Претендират се и направените деловодни разноски. В съдебно заседание оспорващият, лично и чрез процесуалния си представител адвокат Н.Д.от ШАК, поддържа жалбата по изложените в нея съображения, като ги доразвива. В допълнение сочи, че постановеният отказ противоречи и на целта на ЗПЗП, както и, че възражението за прекомерност на заплатеното от оспорващия адвокатско възнаграждение е неоснователно, тъй като това възнаграждение е определено на база материалния интерес по делото.

 

Ответникът - Директор на Държавен фонд „Земеделие“ - гр.София, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. От процесуалния му представител юрисконсулт М.С.е депозирано писмено становище, в които се излагат аргументи за неоснователност на оспорването.

 

Направено е и възражение за прекомерност на договореното адвокатско възнаграждение от оспорващия.

 

Шуменският административен съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

 

Със Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните (л.347) е бил определен период за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 9 от 21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с начална дата 14.04.2015г. (т.1), като същият да приключи на 18.05.2015г. за заявления за подпомагане за инвестиции само за закупуване на земеделска техника (т.2.1.) и на 08.06.2015г. - за заявления за подпомагане с инвестиции извън посочените в т.2.1. (т.2.2.) и за заявления за подпомагане, включващи инвестиции, които попадат в обхвата на т.2.1. и т.2.2.(т.2.3.). В т.5 от заповедта е посочено, че инвестициите за закупуване на земеделска техника по т.2.1. включват "техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като трактори, самоходна техника - колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника", а в т.1 от Заповед № РД09-756/04.10.2016 г. е определен бюджет за сключване на договори над бюджета за приети заявления за подпомагане, а в т.2 е разписана възможност за предоставяне по заявления за подпомагане, получили оценка от 38 до 33 точки, съгласно Наредба №9 от от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Със Заявление за подпомагане по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства"  по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. с УРН 524644 и УИН 27/020615/79012, ИД № на проекта 27/04/1/0/02429 (л.12), оспорващият Т.Й.Т. отправил искане за финансиране на проект на стойност 110 888,00 лева, с наименование на проекта „Млад ентусиазиран и инициативен овцевъд инвестира в земеделието - целта е екоферма”. В заявлението било посочено, че се претендира финансова помощ на стойност 66 532,80 лева, т.е. в размер общо на 60% от разходите по проекта, в т.ч. 50% минимален размер на финансовата помощ от размера на разходите (по чл.13, ал.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.) и 10% увеличение за проект, подаден от млад земеделски стопанин (по чл.13, ал.2, т.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.). Посочено било, че проектното предложение е в сектор "животновъдство - овцевъдство и пчели", като инвестицията, за която се кандидатства, е за закупуване на следните машини, съоръжения и оборудване: трактор 1 бр. за обслужване на овцефермата, челен товарач за почистване и стифиране на оборска тор - 1 брой, култиватор - 1 брой и плугове - 2 броя за обработка на нивите. В приложената към заявлението Таблица за допустимите инвестиции било отразено, че се кандидатства за финансиране на разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без извършване на строително-монтажни работи), а именно за: 1. закупуване на трактор марка Hattat Модел НТТ А 110, 1 брой, на стойност 64800 лева без ДДС; 2. закупуване на челен товарач марка Ursus, модел TUR 6А, 1 брой, на стойност 15 650 лева без ДДС; 3. закупуване на плуг марка MASS Е00000000312, 1 брой, на стойност 2 993,00 лева без ДДС; 4. закупуване на плуг марка Vogel & Noot PLUS LM 950, 1 брой, на стойност 19 388,00 лева без ДДС и 5. закупуване на култиватор марка Агроремпроект, модел КПС 4,2, 1 брой, на стойност 6 960,00 лева без ДДС.

 

Депозираното Заявление за подпомагане било прието с Квитанция за прием с ИД № 27/04/1/0/02429 от 02.06.2016г., в 15.46.19 часа (л.183).

 

Видно от стр. 2 от бизнес план по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства", със свои средства кандидатът поставя начало на овцеферма, като я обезпечава с необходимите пасища-62 дка и ниви 342 дка, а на стр. 5 е посочена организация на дейността, обособена в три обекта: 1/офцеферма; 2/ ниви и пасища и 3/пчелен мед.

 

На стр. 13 от изготвения бизнес план Т. посочил, че „стопанисва 61.6 дка пасища, от които 28.6 дка са агроекология и 33 дка попадат в обсега на Натура 2000…. В рамките на Натура 2000 кандидатът обработва ниви 37.6 дка.“

 

В таблица 4.5 от бизнес плана, стр. 17 са отразени общо 85.50 дка обработвана земя, попадаща в защитена зона по Екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите: имот с площ 33 дка, ЕКАТТЕ 36590, с. Каспичан, имот с площ 37.60 дка, ЕКАТТЕ 48773 с. Могила и имот с площ 11.90 дка, ЕКАТТЕ 48773 с. Могила, за които е посочено, че всички попадат в обхвата на Решение №661/16.10.2017 г., ДВ бр.85/23.10.2007 г.

 

От справка за животни в обект по категории № 33844 от 14.05.2015 г. (л. 122) е видно, че животновъден обект №3658790086 е с местонахождение УПИ Х-58 в кв.21 А Каспичан, общ. Каспичан.

 

С уведомително писмо изх.№ 01-6500/24.09.2015г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ (л.194), на жалбоподателя било указано в срок от 10 работни дни от уведомяването да отстрани констатирани липси/нередности на документи, непълноти и неясноти, в т.ч. като представи попълнена таблица 4.1."Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка" (т.1), както и подробна обосновка за капацитета на земеделската техника във връзка с изискването на чл.23, ал.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015г.

 

В изпълнение на указанията в уведомителното писмо, с писмо вх.№ 01-6500/9441/09.10.2015г. (л.198), изготвено на 07.10.2015г., оспорващият представил документите, които били изискани от административния орган с уведомително писмо изх.№ 01-6500/24.09.2015г., като в таблица 4.1 (л. 199) посочва общо засети площи за първата година 326 дка, пасища 62 дка.

 

Въз основа на допълнително представените документи, на 29.03.2016г. от служители на ДФЗ бил изготвен отчет за съответствие на заявлението за подпомагане по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделските стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" (л.226), при което било констатирано, че резултатът от проверката за окомплектованост е положителен, но проектът не съответства на критериите за допустимост, поради което заявлението е недопустимо за подпомагане.

 

С Докладна записка вх.№ 03-0416/1769 от 26.04.2016г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ (л.229), адресирана до изпълнителния директор на ДФЗ, на последния било предложено да откаже финансиране на заявлението за подпомагане на Т.Й.Т. с ИД № 27/04/1/0/02429 от 02.06.2015г. и УРН 524644. Предложението било мотивирано с факта, че заявлението за подпомагане, подадено на 02.06.2016г., не отговаря на условието на т.2.1. от Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните за обявяване на прием на заявленията за подпомагане, доколкото срокът за прием на заявления за подпомагане по т.2.1., а именно за заявления за подпомагане за инвестиции само за закупуване на земеделска техника, е до 18.05.2015г., а заявлението на оспорващия е подадено след тази дата.

 

Със Заповед № 03-РД/1425 от 27.04.2016г., издадена от изпълнителния директор на ДФЗ-гр.София (л.227), на основание чл.20а, ал.2 от ЗПЗП, във вр.с чл.35, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 от 21.03.2015г. било отказано финансиране на заявление за подпомагане, подадено от Т.Й.Т. с ИД № на проекта 27/04/1/0/02429, УРН 524644, на стойност 110 888,00 лева. Отказът е мотивиран с това, че Заявление за подпомагане с ИД № 27/04/1/0/02429 включва разходи за закупуване само на земеделска техника - трактор, челен товарач, два плуга и култиватор, като в резултат на извършените административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства съгласно чл.37, ал.1 от Наредба № 9 от 21.03.2015г., е установено, че заявлението за подпомагане е подадено на 02.06.2015г., като не отговаря на условието на т.2.1. от Заповед № РД 09-213 от 27.03.2015г. на Министъра на земеделието и храните, с която е обявен период на прием на заявления за подпомагане за инвестиции само за закупуване на земеделска техника с начална дата 14.04.2015г., като същият да приключи на 18.05.2016г. (т.2 и т.2.1.). С оглед на това е прието, че на основание чл.42, ал.1, във вр.с чл.35, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9 от 21.03.2015г., ДФЗ-РА следва да постанови пълен отказ за финансиране на подаденото заявление.

 

Цитираната заповед била изпратена по пощата на оспорващия с придружително писмо изх.№ 01-6500/5439 от 27.04.2016г. по описа на ДФЗ (л.230) и била получена от последния на 04.05.2016г. (видно от приложеното известие за доставяне с обратна разписка - л.231).

 

Несъгласен със същата, Т.Й.Т. я оспорил пред Административен съд-гр.Шумен с жалба, депозирана чрез административния орган заведена в деловодството на ДФЗ под вх.№ 01-6500/5439/18.05.2016г.

 

С решение №124/30.12.2016 г., постановено по АД № 161/2016 г. по описа на ШАС е отменена по оспорване от Т.Й.Т., ЕГН **********, с адрес ***, Заповед № 03-РД/1425 от 27.04.2016г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр.София, с която е отказано да бъде финансирано Заявление за подпомагане на Т.Й.Т. с идент. № на проекта 27/04/1/0/02429 и УРН 524644, подадено на 02.06.2015г., на стойност 110 888,00 лева и е върната преписката на административния орган за произнасяне по заявление за подпомагане на Т.Й.Т. с идент. № на проекта 27/04/1/0/02429 и УРН 524644, подадено на 02.06.2015г., на стойност 110 888,00 лева, като е определен едномесечен срок за изпълнение на съдебното решение, считано от влизането му в сила.

 

С решение №6977/05.06.2017 г., постановено по АД 1938/2017 г. по описа на ВАС горецитираното решение е отменено в частта за разноските, а в останалата му част е оставено в сила.

 

С докладна записка №01-6500/5439 от 06.07.2017 г. (л. 235), директор на Дирекция „Правна“ е направил предложение за възобновяване на производството по заявлението за подпомагане на Т.Й.Т., като в едномесечен срок бъде постановен повторен акт по чл.42 ал.1 от Наредба №9 от 21.03.2015 г.

 

Извършена е нова преценка и оценяване на заявлението на Т., обективирана в Докладна записка вх. № 03-0416/4486 от 19.10.2017 г. (л. 257), от която е видно, че заявлението на кандидата е получило 30 бр. точки при класирането, съгласно критериите за подбор по чл.30 ал.5 от Наредба №9 от 21.03.2015 г., както следва: 15 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.1.2 „Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор Животновъдство“; 5 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.3 „Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства“;  10 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.5 „Проекти с инвестици и дейности, които се изпълняват на територията на селски райони в страната“ и 0 бр. точки от заявени 9 бр., съгласно критерий „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията  на места по Натура 2000“.

 

Посочено е, че в т.2 от Заповед №РД009-756/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните, бюджетът по т. 1 се предоставя само на заявления за подпомагане, получили по критериите за оценка от 38 до 33 точки, и тъй като при повторното класиране заявлението на кандидата не е получило необходимия брой точки, е направено предложение за пълен отказ от финасиране на осн. чл. 42 ал.1 във вр. с чл.39 ал.1 т.5 във вр. с чл. 41 ал.1 и ал.2 от Наредба №9 от 21.03.2015 г.

 

Със Заповед № 03-РД-3934/20.10.2017г., на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, на осн. чл.20а ал.2 от ЗПЗП и чл.42 ал.1 във вр. с чл.30 ал.1 т.5 във вр. с чл.41 ал.1 и ал.2 от Наредба №9 от 21.03.2015 г. е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на Т.Й.Т. с идент. № на проекта 27/04/1/0/02429 и УРН 524644, подадено на 02.06.2015г., на стойност 110 888,00 лева, с наименование на проекта: „Млад ентусиазиран и инициативен овцевъд инвестира в земеделието - целта е екоферма”. На 25.10.2017 г. оспорващият е бил уведомен за постановеният отказ, видно от обратна разписка на л. 252 от делото.

 

Недоволен от издадената заповед, Т. депозирал жалба вх. № 01-6500/6865 от 03.11.2017 г. чрез административния орган до ШАС.

 

По делото е изискана писмена информация от РИОСВ – Шумен, обективирана в писмо изх. № 1215/27.02.2018 г., от което е видно, че: имот № 070255 в землището на с. Каспичан с площ 54.693 дка, с начин на ползване „пасище, мера“ граничи със защитена зона по смисъла на ЗБР BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед №РД-134/ 10.02.2012 г., допълнена и изменена със Заповед РД-73/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и попада в ЗЗ BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания, която към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР; имоти с № 48773-27-3 и № 48773-455-13 в землището на с. Могила, съответно 37.60 дка и 11.90 дка попадат в ЗЗ G0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици. Посочените защитени зони са част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

 

В хода на съдебното производство от ответната страна е представена цялата административна преписка по издаване на оспорваната заповед.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е отговаря на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК, подадена е в 14-дневния срок по чл.149, ал.1 от АПК, пред местно компетентния съд, от лице с активна процесуална легитимация и интерес от оспорването, в качеството на адресат на акта, засягащ неблагоприятно негови права. Същата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност. С оглед на това, жалбата се явява процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

 

Съдът, в кръга на правомощията си по чл.168 от АПК, констатира, че атакуваната заповед е издадена от компетентен административен орган. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредба № 9 от 21.03.2015 г., изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане, като според чл. 20а, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗПЗП, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" е изпълнителен директор на Разплащателната агенция, който представлява същата. В случая атакуваният административен акт е издаден от Ж. Ж. именно в качеството му на изпълнителен директор на ДФЗ. Изложеното налага извода, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия.

 

На следващо място съдът приема, че в хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В тази връзка следва да се посочи, че нарушението на административнопроизводствените правила би било съществено само ако допускането му е повлияло или е могло да повлияе върху съдържанието на издадения акт, когато ако не беше допуснато, би могло да се стигне и до друго решение на органа. Ако нарушенията не са повлияли и не са могли да повлияят върху съдържанието на акта, то същите са несъществени. В случая не се установява наличие на процесуални нарушения, чието недопускане би довело до волеизявление на административния орган в друг смисъл, такива не се и сочат от жалбоподателя.

 

Атакуваната заповед на изпълнителния директор на ДФЗ е изготвена в законоустановената писмена форма съобразно чл.59, ал.1 от АПК. На следващо място, оспореният отказ за финансиране на заявлението на жалбоподателя е издаден в съответствие с материалния закон и неговата цел.

 

Административният орган след като е обяснил наличието на недостатъчен бюджет за финансиране на проектните предложения е посочил, че заявлението за подпомагане на кандидата е получило 30 точки при класирането съгласно критериите за подбор по чл.35 ал.1 от Наредба №9 ,поради което и получава пълен отказ от финансиране. В заповедта са изложени съображения защо от заявените 39 т. от кандидата  е дадена оценка от 30 бр. точки при класирането, съгласно критериите за подбор по чл.30 ал.5 от Наредба №9 от 21.03.2015 г., както следва: 15 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.1.2 „Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор Животновъдство“; 5 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.3 „Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства“;  10 бр. точки за съответствие с критерий за подбор, посочен в т.5 „Проекти с инвестици и дейности, които се изпълняват на територията на селски райони в страната“ и 0 бр. точки от заявени 9 бр., съгласно критерий 6.3 „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията  на места по Натура 2000“.

 

Посочено е, че в т.2 от Заповед №РД009-756/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните, бюджетът по т. 1 се предоставя само на заявления за подпомагане, получили по критериите за оценка от 38 до 33 точки, и тъй като при повторното класиране заявлението на кандидата не е получило необходимия брой точки, е направено предложение за пълен отказ от финасиране на осн. чл. 42 ал.1 във вр. с чл.39 ал.1 т.5 във вр. с чл. 41 ал.1 и ал.2 от Наредба №9 от 21.03.2015 г.

 

В разпоредбата на чл.39 ал.1 от Наредба №9 са визирани основанията, при наличието на които подаденото заявление за подпомагане получава пълен или частичен отказ от финансиране. В т.5 от тази норма, посочена и като основание за издаване на оспорената заповед е визирано недостатъчен бюджет за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за откриване на съответния прием. При анализ на така формулираното основание се налага извода, че то е налице когато има сравнително голям брой проекти, които отговарят на целите и изискванията за подпомагане, заложени в Глава втора от Наредба №9, но средствата за подпомагане, определени в заповедта на Министъра на земеделието и храните, издадена на осн.чл.35 ал.1 от Наредба №9 не са достатъчни да се финансират всички проекти. Тогава съгласно чл.41 ал.1 от Наредба №9 постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за оценка посочени в Приложение №7, като съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи. В ал.2 на чл.41 от Наредба №9 е визирано, че заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определените за съответния прием бюджет, т.е. подбора на проектите се извършва като се оценят по предварително нормативно заложени критерии. Тези критерии са посочени като Приложение №7 към чл.30 ал.5 от Наредба №9. В самото Приложение №7 в табличен вид са посочени отделните приоритети по чл.30 ал.1 от Наредба №9, като към всеки един са дадени различни критерии, на които следва да отговаря заявлението, а срещу всеки критерии е посочена цифрова величина, определяща максимален брой точки. При определяне размера на точките са дадени минимални изисквания за изпълнение на критерии и отделно насоки/пояснения/при какво изпълнение на критерии като процентно съотношение какъв брой точки следва да получи дадено заявление.

 

В конкретния случай подаденото от  жалбоподателя заявление е било оценено по допустимите и относими към неговия проект критерии. По отношение на критерия по т.6.3 от максимален брой точки 9 и посочени от кандидата 9 са присъдени 0. Съгласно този критерии за оценка от Приложение №7 от Наредба №9 „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията  на места по Натура 2000“ е предвидено в чл.30 ал.1 т.6 от Наредбата приоритет на  проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000, а ал.7 от цитираната разпоредба конкретизира приложното поле - земеделски стопани с проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000, са лица, за които най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите, а в случаите, когато проектът е за инвестиции, изцяло насочени в сектор "Животновъдство" или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се счита за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения, оранжериите или гъбарниците на кандидата се намират на територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000.

 

От анализа на цитираните разпоредби следва, че приоритет по този критерий получават: 1/ земеделски стопани с проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на места по Натура 2000, са лица, за които най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ се намира в защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите; 2/ проекти за инвестиции, изцяло насочени в сектор "Животновъдство" или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието се счита за изпълнено, ако животновъдният обект, трайните насаждения, оранжериите или гъбарниците на кандидата се намират на територията на защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000.

 

В настоящият случай няма спор относно факта, че проекът на оспорващия е насочен изцяло в сектор „Животновъдство“. Видно от стр. 2 от бизнес план по подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства", със свои средства кандидатът поставя начало на овцеферма, като я обезпечава с необходимите пасища-62 дка и ниви 342 дка, а на стр. 5 е посочена организация на дейността, обособена в три обекта: 1/офцеферма; 2/ ниви и пасища и 3/пчелен мед.

 

От справка за животни в обект по категории № 33844 от 14.05.2015 г. (л. 122) е видно, че животновъден обект №3658790086 е с местонахождение УПИ Х-58 в кв.21 А Каспичан, общ. Каспичан.

 

Спорният момент е дали проектът на кандидата попада в една от двете хипотези на чл.30 ал. 7 от Наредбата, приложима за критерия по чл.30 ал.1 т.6 от Наредбата.

 

Оспорващият е заявил 326 дка общо засети площи в таблица 4.1 на стр.199 от делото. В съдебно заседание, проведено на 22.02.2018 г. Т. потвърди, че това е площта на земята, която е заявена за подпомагане.

 

В таблица 4.5 от бизнес плана, стр. 17 са отразени общо 85.50 дка обработвана земя, попадаща в защитена зона по Екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите: имот с площ 33 дка, ЕКАТТЕ 36590, с. Каспичан, имот с площ 37.60 дка, ЕКАТТЕ 48773 с. Могила и имот с площ 11.90 дка, ЕКАТТЕ 48773 с. Могила, за които е посочено, че всички попадат в обхвата на Решение №661/16.10.2017 г., ДВ бр.85/23.10.2007 г.

 

Следователно, кандидатът не попада в първата хипотеза - най-малко 75 на сто от посочената в бизнесплана земя или площ да се намира в защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.

 

В подкрепа на този извод е и информацията, съдържаща се в писмо изх. № 1215/27.02.2018 г. на РИОСВ-Шумен, от което е видно, че: имот № 070255 в землището на с. Каспичан с площ 54.693 дка, с начин на ползване „пасище, мера“ граничи със защитена зона по смисъла на ЗБР BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици обявена със Заповед №РД-134/ 10.02.2012 г., допълнена и изменена със Заповед РД-73/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите и попада в ЗЗ BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на природните местообитания, която към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР; имоти с № 48773-27-3 и № 48773-455-13 в землището на с. Могила, съответно 37.60 дка и 11.90 дка попадат в ЗЗ G0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици. Посочените защитени зони са част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

 

Както е посочено и в заповедта, животновъден обект №3658790086 е с местонахождение УПИ Х-58 в кв.21 А Каспичан, общ. Каспичан. Оспорващият в бизнес плана е обособил дейността си в три обекта: 1/офцеферма; 2/ ниви и пасища и 3/пчелен мед. Следователно, след като самият той е посочил животновъдния обект като основен отделен обект в бизнесплана, то доводите, че пасищата съставляват част от животновъдния обект, релевирани с жалбата и поддържани в съдебно заседание са несъстоятелни.

 

В настоящото производство не е спорно, че офцефермата на кандидата е регистрирана като животновъден обект №3658790086 е с местонахождение УПИ Х-58 в кв.21 А Каспичан, общ. Каспичан.

 

Следователно, след като животновъдния обект не попада в обхвата на защитени територии по Националната екологична мрежа Натура 2000,  то не следва да бъде приоритетно оценяван по този критерий.

 

Вън от горното, дори да се приеме тезата на процесуалният представител на оспорващия, че не само офцефермата, а и пасищата съставляват общо животновъдния обект, съгласно &1 т.36 от ДР на Закона за ветеринарномедицинската дейност, то фактът, че офцефермата, която безспорно е част от животновъдния обект не попада в обсега на защитени територии изключва възможността за приоритетно оценяване на кандидата, доколкото в тази хипотеза следва целият животновъден обект, а не отделни части да попадат в обхвата на защитени територии по Националната екологична мрежа Натура 2000.

 

Гореизложеното налага извода, че след като проектът на кандидата не попада в нито една от двете възможни хипотези, визирани в чл.30 ал.7 във вр. с чл.30 ал.1 т.6 от Наредбата, то правилно е оценен с 0 бр. точки от заявени 9 бр., съгласно критерий „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията  на места по Натура 2000“.

 

В случая не е допуснато нарушение на принципа за съразмерност по чл.6 от АПК, сочено от процесуалният представител на оспорващия, с оглед обстоятелството, че при първоначалното разглеждане на заявлението по критерий „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията  на места по Натура 2000“ е получил 9 точки, а при повторното разглеждане е оценен с 0 точки, доколкото при новото разглеждане на заявлението се извършва нова проверка и преценка на всички факти и обстоятелства, както и събраните в хода на производството доказателства, които непротиворечиво сочат, че проектът на кандидата не следва да получава приоритетна оценка по посочения критерий.

 

Безспорно също така е установено, че е проведена процедура за класиране на заявлението, когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката. В случая заявлението на кандидата е оценено с 30 точки, а съгласно т.2 от Заповед № РД09-756/04.10.2016 г. заявления за подпомагане следва да са получили оценка от 38 до 33 точки, съгласно Наредба №9 от от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Съдът счита, че ответникът правилно е установил фактите, въз основа на тях е направил обосновани фактически изводи и правилно е приложил материалния закон, като е постановил отказ по чл. 39 ал.1 т.5 от Наредба № 9, а твърденията за противното не намират опора в доказателствата по делото.

 

Служебната проверка в изпълнение на чл. 168, във връзка с чл.146 от АПК не констатира основания за отмяна на обжалваната заповед.

 

Съдът намира, че в полза на ДФ «Земеделие» гр. София следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, на осн. чл.144 от АПК, във вр. с чл. 78 ал.8 от ГПК във вр. с чл.37 от ЗПП и чл. 24 от  Наредба за заплащането на правната помощ. 

 

Водим от гореизложеното и на основание чл. 172, ал.2 АПК съдът, 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед № 03-РД-3934/20.10.2017г., на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на Т.Й.Т. с идент. № на проекта 27/04/1/0/02429 и УРН 524644, подадено на 02.06.2015г., на стойност 110 888,00 лева, с наименование на проекта: „Млад ентусиазиран и инициативен овцевъд инвестира в земеделието - целта е екоферма”. 

 

ОСЪЖДА Т.Й.Т., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр. София сума в размер на 100/ сто/ лева, представляваща разноски по делото. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС, с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е постановено. Препис от съдебния акт да се изпрати на страните. 

 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ 

 

Забележка: Към датата на публикуване Решението не е влязло в законна сила.