Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№.54

 

град Шумен, 12.04.2018 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и седми март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова 

 

при участието на секретаря Р. Хаджидимитрова

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д. №35 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК), образувано по жалба на ППК „Начало“ със седалище и адрес на управление с.Добри Войников, община Хитрино, област Шумен, ул. България №*, с ЕИК ****, представлявана от председателя Б.Н.Д., чрез адвокат Д. С. при ШАК, против Мълчалив отказ на кмета на община Хитрино да извърши административна услуга по заявление за заверка на молба-декларация с вх.№94-00-1326 от 29.12.2017 г. за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 ал.2 от ГПК.

 

   Оспорващият сочи, че е подал заявление, ведно с молба-декларация с вх.№94-00-1326 от 29.12.2017 г. до Кмета на Община Хитрино, с искане за удостоверяване на обстоятелства, необходими за провеждане на нотариално производство по чл.587 ал.2 от ГПК. Жалбоподателят излага, че в молбата-декларация са описани подробни имотите, за които е поискано удостоверяване за наличието или не на актове за общинска собственост, както и към молбата и заявлението са приложени всички необходими документи за извършване на поисканата услуга. В законоустановения срок не последвало произнасяне от страна на административния орган – Кметът на Община Хитрино по заявената административна услуга, поради което оспорващият счита, че е налице мълчалив отказ да бъде удовлетворена поисканата административна услуга. С оглед на това е жалбоподателят моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакувания мълчалив отказ и да върне преписката на административния орган с указание да бъде извършена поисканата административна услуга, както и да му присъди направените по делото разноски.

 

   Ответната страна Кметът на Община Хитрино, редовно призован, за него се явява адвокат Б. Г. от ШАК, редовно призован, който оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като неоснователна и да присъди направените по делото разноски.

 

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

 

   Административното производство е започнало въз основа на Заявление вх.№94-00-1326/29.12.2017 г., депозирано от жалбоподателя, до Кмета на Община Хитрино, обективиращо искане за извършване на административна услуга, изразяваща се в удостоверяване и заверка на приложена към заявлението Молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за имоти в землището на с.Добри Войников и подробно описани в молбата-декларация. Към заявлението били приложени: 1.Два броя молба-декларация по чл.587 от ГПК с посочени трима свидетели, които да бъдат разпитани в рамките на охранително производство по снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка досежно посочените имоти. Молбата-декларация е адресирана чрез Кмета на Община Хитрино до Нотариус Г. В.Ц.– рег.№702 по регистъра на Нотариалната камара на РБ с район на действие ШРС,  съдържаща  искане до нотариуса на основание чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС да извърши обстоятелствена проверка за признаване собствеността на ППК „Начало“ с.Добри Войников и издаване на констативен нотариален акт за собственост върху процесните имоти. 2.7 броя копия на скици на имотите. 3.Копие на данъчна оценка на имотите. 4.Удостоверение за актуално състояние на Кооперацията.

 

   В представените молба-декларация е отразено от данъчен инспектор при Община Хитрино, че посочените имоти в декларацията са записани с партидни номера от №7709F4881 до №7709F488 на името на ППК „Начало“ с ЕИК ****** с.Добри Войников и за същите са подадени декларации с вх. №№7709000441-7709000447/31.01.2000 г., които данъчни декларации, ведно с приложенията към тях, са приложени и по настоящото дело от л.46 до л.134 включително.

 

   С резолюция от 03.01.2018 г. Кметът на Общината е възложил преписката на длъжностно лице при общинската администрация.

 

   Следва да се посочи, че преди процесно заявление от 29.12.2017 г., по което се претендира мълчалив отказ, оспорващият е бил депозирал молба-декларация, ведно със заявление на 13.11.2017 г. до Кмета на Община Хитрино с вх.№94-00-1209 за извършване на същата услуга по отношение на процесните имоти, по което заявление липсва произнасяне от компетентния орган, установяващо се от депозираната от оспорващия молба на 19.12.2017 г. до Кмета на Община Хитрино. Това е наложило подаване на настоящото заявление, ведно с молби-декларации и отправено ново искане за заверка на молбата-декларация въз основа на представените писмени доказателства.

 

   Тъй като Кметът на Община Хитрино не извършил административната услуга по депозираната със заявлението вх.№94-00-1326/29.12.2017 г. Молба-декларация за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка, жалбоподателят на 18.01.2018 г. е оспорил пред Административен съд град Шумен постановения от Кмета мълчалив отказ по Заявление вх.№94-00-1326 от 29.12.2017 г. за извършване на административна услуга, изразяваща се в заверяване на приложената Молба-декларация за снабдяване с нотариален акт за проецесните имоти.

 

   От така установеното фактическо положение, съдът достигна до следните правни изводи:

 

   Съдът приема, че жалбата е допустима като подадена в срок, при наличие на правен интерес и срещу акт, подлежащ на съдебен контрол.

 

  Предмет на оспорване по делото е Мълчалив отказ на Кмета на Община Хитрино да извърши административна услуга по депозирана молба-декларация от ППК „Начало“ с.Добри Войников, като завери същата и удостовери дали описаните в нея имота са или не са общинска собственост, с оглед признаване на правото на собственост върху имотите чрез обстоятелствена проверка по реда на чл.587 ал.2 от ГПК. Не се спори по делото, а и се установява от положения печат, съдържащ входящия номер на заявлението, че молбата - декларация за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка е представена в деловодството на административния орган със Заявлението под вх.№94-00-1326 от 29.12.2017 г.  Исканите удостоверение и заверка имат за цел издаване на административен акт от значение за упражняване на права, а именно удостоверяването на факт, правно релевантен за възможността за придобиване на имоти по давност – дали същият е актуван като общинска собственост, както и заверка на обстоятелствата в молбата-декларация. В този смисъл, депозираното искане пред Кмета на Община Хитрино, има за свой предмет извършване на административна услуга, доколкото съгласно §1 т.2, б. «а» от ДР на Закона за администрацията, такава е издаването на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение. Съгласно чл.21 ал.3 от АПК, волеизявлението за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, както и отказът да се издаде такъв документ, представляват индивидуален административен акт. Съобразно нормата на §8 от ПЗР на АПК, уредените в кодекса производства за издаване на индивидуални административни актове и тяхното обжалване по административен и съдебен ред, се прилагат и при извършването на административни услуги, както и при обжалването на отказите за извършването им, освен ако в специален закон е предвидено друго. Разпоредбата на чл.57 ал.2 от АПК указва, че административният акт по чл.21 ал.2 и ал.3 от АПК се издава до 7 дни от започване на производството. По административната преписка, представена от органа, липсват данни да са събирани допълнителни доказателства за обстоятелства, за които е поискано издаването на административния акт по смисъла на чл.57 ал.5 от АПК, поради което срокът за извършване на административната услуга е изтекъл на 08.01.2018 г., а жалбата срещу мълчаливия отказ е подадена на 18.01.2018 г., т.е. в едномесечния срок по чл.149 ал.2 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Оспорването изхожда от притежаващо правен интерес от обжалването лице – заявител на мълчаливо отказана административна услуга. С формирания отказ се засяга правната сфера на жалбоподателя, с оглед на което за него е налице правен интерес от оспорването му.

 

   Разгледана по същество и преценявайки фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, административният съд приема жалбата за основателна, по следните съображения:

 

   Съгласно установената съдебна практика, по жалба против мълчалив отказ на административен орган да издаде искания административен акт, съдът се произнася по законосъобразността му с оглед на всички фактически и правни предпоставки, обуславящи претендираното право, като изхожда от предполагаемите съображения, мотивирали административния орган да не уважи искането. Този извод произтича и от разпоредбата на чл.58 ал.1 от АПК, която приравнява мълчаливия отказ на изричен такъв. Ето защо при преценка материалната законосъобразност на обжалвания мълчалив отказ, е необходимо да се установи наличието, респективно липсата на предвидените в закона обстоятелства, налагащи извършване на заявената услуга.

 

   По делото няма спор, а и този факт се установява от приложените писмени доказателства, че жалбоподателят ППК „Начало“ с.Добри Войников не притежава документ за собственост върху описаните в представената от него Молба-декларация. Съобразно  чл.587 ал.2 от ГПК, ако собственикът не разполага с доказателствата по ал.1 на същия член (надлежни писмени доказателства за правото на собственост), нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от Кмета на Общината или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот, като свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да са съседи на имота. Наред с това, с оглед забраната по чл.86 от ЗС за придобиване на вещи – публична общинска или държавна собственост, в нотариалното производство по чл.587 ал.2 от ГПК от значение е и удостоверяването от страна на общината, в чийто район се намира имотът, за който се провежда производството, на обстоятелството актуван ли е този имот като общинска собственост, ако – да, какъв е видът на собствеността – публична или частна. От цитираните нормативни текстове се извежда извод, че поисканата от оспорващия административна услуга – по издаване на удостоверение дали имотът е актуван като общински и по заверка данните на в Молба–декларация вх.№94-00-1326/29.12.2017 г., почива на законовите изисквания на чл.86 от ЗС, респективно на чл.587 ал.2 от ГПК.

 

   Компетентен да извърши услугата е Кметът на община Хитрино или оправомощено от него длъжностно лице, доколкото се касае за недвижими имоти, находящи се в с.Добри Войников, община Хитрино, като задължението за осъществяването на услугата възниква за административния орган при наличието на законоустановените предпоставки за това. Измежду предпоставките на първо място е правният интерес на молителя от извършването на услугата. В случая този интерес е налице, доколкото именно посоченото в молбата - декларация като собственик лице иска удостоверяването налице ли е съставен акт за общинска собственост за описаните недвижими имоти, находящи се в с.Добри Войников, община Хитрино и заверката на данните в молбата-декларация, които ще се ползват в нотариалното производство по обстоятелствена проверка. В молбата - декларация ясно се сочат имотите, за които се иска извършване на удостоверяването, като наред с това се представят и скици, издадени от ОСЗ-Хитрино, удостоверения за данъчна оценка на същите и отразяване на данъчен инспектор при Община Хитрино за партидните номера на имотите и подадени данъчни декларации за същите от оспорващия. Налице са и данни – имена, ЕГН и адреси на тримата свидетели, които се предлагат да бъдат разпитани в хода на нотариалното производство.

 

   Удостоверяването на посочените в молбата обстоятелства са необходими на жалбоподателя като елемент от охранителното производство по чл.587 ал.2 от ГПК. С оглед на това,  сезираният и компетентен да се произнесе административен орган, е следвало да ги удостовери. След като са налице изрични данни, индивидуализиращи по годен и ясен начин недвижимите имоти, за които се инициира нотариалното производство, както и данни за свидетелите, които ще се разпитат, възниква задължение за административния орган да извърши процесната услуга. В случая длъжностно лице при община Хитрино не е удостоверило обстоятелството дали описаните имоти са общинска собственост или не са такава, нито е заверило посочените в Молба - декларация вх.№94-00-1326/29.19.2017 г. данни за свидетелите по обстоятелствената проверка. Това означава, че въпреки наличието на изискуемите предпоставки, Кметът на Община Хитрино в нарушение на закона, не е извършил исканата административна услуга в законоустановения срок. От попълнения текст в молбата-декларация и заявлението става ясно по безсъмнен начин какъв е видът на административната услуга, поискана от заявителя, което поражда задължението на административния орган да се произнесе по искането, с което е сезиран. Административният орган – Кметът на Община Хитрино е длъжен, и то в условията на обвързана компетентност, да удостовери исканите факти и обстоятелства такива, каквито са, като отрази в молбата – декларация както обстоятелството дали съответните недвижими имоти са актувани като общински, така и да посочи трима свидетели, указани от заявителя, които да бъдат разпитани като свидетели в нотариалното производство. Кметът не разполага с правото на преценка дали да издаде или да откаже издаването на документа при положение, че административното производство е инициирано от лице, доказало своя правен интерес от издаване на документа и при липса на законова забрана. В административното производство административният орган не разполага с правомощие да разрешава въпроси, свързани с преценка дали и кой е собственик на процесните имоти, дали евентуално биха се нарушили правата на трети лица.

 

   Кметът на съответната

 

община има задължение да извърши заверката на молбата-декларация, като отрази реалното фактическото и правно състояние на имотите, без да преценява удостоверените от него факти с какви материални права са свързани.

 

Възникването или не на право на собственост по давност следва да се установи и прецени от нотариуса в хода на охранителното нотариално производство по чл.587 от ГПК, необходима предпоставка за което обаче се явява издаване на удостоверение с отбелязване дали са или не са конкретните имоти общинска собственост. Отказът да се извърши удостоверяването по искането за заверка на молбата - декларация по същество съставлява произнасяне по въпроса кой е действителния собственик на имота, предмет на молбата, т. е. в чия полза следва да бъде разрешена евентуалната колизия на права, а този въпрос не е в материалната компетентност на общинската администрация и в частност на кмета на общината.

 

  Съдът намира за неоснователно направеното възражение от процесуалния представител на ответната страна, че Кметът на Община Хитрино бил десезиран от Управителния съвет на ППК „Начало“ с.Добри Войников от извършване на услугата по процесното заявление. В тази връзка представените от ответната страна Заявление от УС на ППК „Начало“ с.Добри Войников вх.№37-00-5/16.03.2018 г. и Протокол от извънредно заседание на УС на Кооперация от 12.01.2018 г. са действия, извършени след изтичане на законоустановения срок за произнасяне на органа. А подаденото заявление до Кмета на Община Хитрино, с което е заявено от членове на УС, че оттеглят заявената от председателя на Кооперацията услуга от 29.12.2017 г., е депозирано на 16.03.2018 г., т.е. след образуване на съдебното производство, поради което се явяват ирелевантни за спора. При образуван и висящ съдебен спор, при това по подадена жалба от законен представител – Председател на ППК „Начало“ с.Добри Войников, отказът от каквито и да е процесуални действия, следва да бъде извършен пред съда и от лица, имащи законно право за това. Посочените по-горе обстоятелства по никакъв начин не рефлектират върху направения извод за незаконосъобразност на мълчаливия отказ.

 

   С оглед гореизложеното, съдът намира, че мълчаливият отказ на Кмета на община Хитрино е издаден в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на закона по смисъла на чл.146 т.4 и т.5 от АПК, което обосновава извода за неговата незаконосъобразност и се явява основание за отмяната му. Преписката следва да се върне на Кмета на Община Хитрино, който да бъде задължен да извърши поисканата административна услуга и на основание чл.174 от АПК следва да бъде определен седмодневен срок за нейното осъществяване, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл.173 ал.3 от АПК, при незаконен отказ да се издаде документ, съдът е оправомощен да задължи административния орган да го издаде, но без да дава указания относно неговото съдържание.

 

   С оглед изхода от спора, направеното своевременно искане от жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски и представен списък на същите, съдът намира за основателно. Направеното от процесуалния представител на ответната страна възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя, което е договорено и изплатено в размер на 500.00 лв., съдът намира за неоснователно, тъй като същото е в минимален размер, съобразно чл.8 ал.3 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Или ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски общо в размер на 550.00 лв., от които договорено и платено адвокатско възнаграждение в размер на 500.00 лв. и държавна такса в размер на 50.00 лв.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И: 

 

  ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Хитрино да извърши административна услуга по подадено заявление, ведно молба – декларация, с вх.№94-00-1326/29.12.2017 г. от ППК „Начало“ с.Добри Войников, с ЕИК ******, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

 

   ВРЪЩА преписката на административния орган – Кмета на Община Хитрино за произнасяне по подадено заявление, ведно с молба – декларация, с вх.№94-00-1326/29.12.2017 г. от ППК „Начало“ с.Добри Войников, с ЕИК ******, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка, като го задължава да извърши административната услуга в седмодневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

 

   Осъжда Община Хитрино, представлявана от Кмета, да заплати на ППК „Начало“ със седалище и адрес на управление с.Добри Войников, община Хитрино, област Шумен, ул. България №*, с ЕИК ******, представлявана от председателя Б.Н.Д., направените по делото разноски общо в размер на 550.00 /петстотин и петдесет лева/ лв.

 

   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

   Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 ал.1 от АПК. 

 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/ 

 


 


Забележка :Решението е обжалвано пред ВАС и обезсилено с Решение № 10281/31.07.2018г.,по АД№ 6378/2018г.по описа на ВАС,тричленен състав,ІІІ-то отделение.