О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№.262 

 

гр.Шумен, 10.04.2018 г. 

 

Шуменският административен съд в закрито заседание на десети април две хиляди и осемнадесета година, в следния състав: 

 

Председател:  Кремена Борисова                 Членове: Христинка Димитрова

 

                                                                                     Маргарита Стергиовска 

 

като разгледа докладваното от председателя Кр.Борисова АД №83 по описа за 2018 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното: 

 

         Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Производството е образувано по протест от Д.Ш.-прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Шумен срещу чл.16  т.7 и чл.18 т.4 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Шумен,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с решение№5 по протокол№3 от 18.12.2003г., последно изменен с решение№629 по протокол№27 от 21.12.2017год. на ОбС-Шумен.

 

         Видно от депозираната от ответната страна-Общински съвет Шумен писмена молба с рег.№ДА-01-797 от 04.04.2018год. по описа на ШАдмС и приложеното към нея заверено копие от Решение№700/29.03.2018год. на ОбС-Шумен  по Протокол№30 от с.д. от заседание на ОбС-Шумен,на което е взето гореупоменатото решение, след депозиране на протеста, с последващо Решение №700/29.03.2018год. на ОбС-Шумен  по Протокол№30 от с.д Общински съвет –Шумен е отменил атакуваните с протеста чл.16  т.7 и чл.18 т.4 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Шумен,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

 

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение№700/29.03.2018год. на ОбС-Шумен  по Протокол№30 от с.д. от заседание на ОбС-Шумен се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са отменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

 

С отмяната на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 

Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

 

Водим от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста, депозиран от Д.Ш.-прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Шумен срещу чл.16  т.7 и чл.18 т.4 изр. второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Шумен,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,приет с решение№5 по протокол№3 от 18.12.2003г., последно изменен с решение№629 по протокол№27 от 21.12.2017год. на ОбС-Шумен.

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №83/2018 г. по описа на АдмС – Шумен.

 

   ОСЪЖДА Общински съвет-Шумен, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

 

   На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Р България.

 

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 

   Препис от Решение№№700/29.03.2018год. на ОбС-Шумен  по Протокол№30 от с.д. от заседание на ОбС-Шумен да се изпрати на Окръжна прокуратура град Шумен, ведно с преписа от настоящото определение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                          2./п/

 

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 21.04.2018 г. като необжалвано.