Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 97 

 

 град Шумен, 10.04.2018 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на втори април две хиляди и осемнадесета година, в следния състав: 

 

Председател: Росица Цветкова                                 Членове:  Татяна Димитрова

 

                                                                                              Христинка Димитрова 

 

при секретаря Ив.В.

 

и с участие на прокурор О. Куздов от Окръжна прокуратура град Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №76 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от ТД на НАП - Варна, депозирана чрез ст. юрисконсулт Ц.С., срещу Решение №60/06.02.2018 г., постановено по ВАНД №2810/2017 г. по описа на Районен съд град Шумен.

 

   С касационната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на съдебното решение, поради издаването му в нарушение на материалноправни и процесуалноправни норми. Сочи се, че фактът на извършване на нарушението и неговият автор са установени по безспорен начин, както и че деянието е квалифицирано правилно и правилно на нарушителя е наложена глоба в предвидения в закона размер. Излагат се аргументи, че деянието не представлява маловажен случай, както правилно е приел административнонаказващият орган. Въз основа на изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да бъде потвърдено НП №297160-F349724 от 06.11.2017 г., издадено от зам. Директора на ТД на НАП гр.Варна.

 

   Ответната страна В.С.И., редовно призован, не се явява, но е представил писмено становище по касационната жалба, в което  излага доводи за неоснователност на касационната жалба. Сочи, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли същото да бъде оставено в сила.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна, поради което предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, като съображенията в тази насока са следните:

 

   Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменено Наказателно постановление НП №297160-F349724 от 06.11.2017 г., издадено от зам. Директора на ТД на НАП гр.Варна. С цитираното наказателно постановление, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение №F349724/06.10.2017 г., ответникът е бил санкциониран за това, че в качеството си на представляващ „Сливак - ЕВ“ ЕООД град Шумен, не е изпълнило задължението си да публикува /чрез заявяването му за вписване и представяне за обявяване/ в търговския регистър годишния финансов отчет /ГФО/ за дейността на дружеството през 2016 г., в законоустановения срок, а именно до 30.06.2017 г. С оглед на това е прието, че управителят на дружеството е осъществил състава на нарушението по чл.38 ал.1 т.1 във вр. с чл.74 ал.1 от ЗСч, и е издадено процесното Наказателно постановление, с което на основание чл.77 от ЗСч на ответника е наложена глоба в размер на 200.00 лв.

 

   При така изяснените обстоятелства и събрания в цялост по делото доказателствен материал, районният съд е приел, че правилно е констатирано наличие на неизпълнение на задължение към държавата от страна на санкционираното лице като управител на дружеството, но неправилно е ангажирана отговорността по реда на чл.77 от ЗСч. Съдът е приел, че санкционната норма, определяща носенето на отговорността на управителя на дружеството е чл.74 ал.1 от ЗСч, тъй като законодателят е предвидил специална разпоредба за неизпълнение на задължението по чл.38 от ЗСч. Независимо от горното решаващият съд е изложил и мотиви за наличие на основанията по чл.28 от ЗАНН, поради което е отменил процесното НП.

 

   Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият съдебен състав съобрази, че същото е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

 

   За да постанови решението си, Районен съд град Шумен е събрал всички относими доказателства по спора и е установил правилно фактическата обстановка. При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил правилни изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление.

 

   Настоящата касационна инстанция изцяло споделя изводите на въззивния съд по отношение неправилно ангажиране отговорността на управителя на дружеството по чл.77 от ЗСч. Законодателят в разпоредбата на чл.74 ал.1 от ЗСч е дефинирал специална отговорност за неизпълнение на задължение по чл.38 от ЗСч, в обхвата на която санкционна норма, освен предприятието, попада и управителят на съответното дружество по смисъла на чл.16 ал.1 т.4 от ЗСч. При наличие на специална разпоредба, неправилно административнонаказващият орган е приложил разпоредбата на чл.77 от ЗСч, която е обща и визира отговорност за друг вид нарушения. Така констатираното се явява съществено нарушение при издаване на процесното НП и е самостоятелно основание за отмяна на същото.

 

   Независимо от горното настоящият касационен състав констатира и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение по смисъла на чл.40 от ЗАНН, тъй като Поканата за съставяне на Акт за установяване на нарушение е била изпратена само до ЮЛ, а не до санкционираното лице В.С.И.. Следователно физическото лице не е било поканено надлежно за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Видно от самият АУАН, същият е съставен и връчен на упълномощено лице – В.С.И., което лице е надлежно упълномощено обаче по отношение на ЮЛ „Сливак - ЕВ“ ЕООД град Шумен. Липсва представителна власт по отношение на физическото лице В.С.И., тъй като в т.3 от пълномощното е изброено конкретно пред кого упълномощеното лице може да представлява управителя на дружеството като ФЛ, а ТД на НАП не е посочена. Така констатираното нарушение се явява съществено нарушение на процесуалните правила при съставяне на Акта за установяване на нарушение, тъй като ограничава правото на защита на нарушителя и води до незаконосъобразност на издаденото НП.

 

   С оглед гореизложеното, настоящият касационен състав приема, че касационната жалба се явява неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60/06.02.2018 г., постановено по ВАНД №2810/2017 г. по описа на Шуменски районен съд.

 

   Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                               2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.04.2018г.