О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 8

 

гр.Шумен, 10.04.2018г. 

 

Административен съд – град Шумен, в закрито заседание на десети април две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

 

Председател: Кремена Борисова                     Членове: Христинка Димитрова

 

                                                                                              Маргарита Стергиовска

 

като разгледа докладваното от съдия М. Стергиовска КАНД № 75 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от П.Х.Т.   с ЕГН **********, с адрес *** срещу Решение № 53/29.01.2018г., постановено по ВАНД № 2986/2017г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

 

С определение от 13.03.2018 г. Касационната жалба е оставена без движение, като е указал на касатора да представи доказателства за срочността на жалбата, като е дал 7-дневен срок на касатора да отстрани тези нередовности. Това съобщение е получено от касатора на 19.03.2018 г., но в дадения му 7- дневен срок, който е изтекъл на 27.03.2018 г., същият не е изправил допуснатите в жалбата си нередовности.  

 

           Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158 ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело, поради което 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

 

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   касационна жалба на П.Х.Т.   с ЕГН **********, с адрес *** срещу Решение № 53/29.01.2018г., постановено по ВАНД № 2986/2017г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

 

                ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по касационно административно дело № 75/2018 год.  по описа на Шуменския административен съд.

 

          На осн.чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му, пред Върховния административен съд на РБългария  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                           2./п/ 

 

 

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на 29.04.2018 г., като необжалвано.