О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 260

 

гр.Шумен, 10.04.2018г. 

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на десети април две хиляди и осемнадесета година, в следния състав: 

 

Председател: Кремена Борисова        Членове: Христинка Димитрова

 

                                                                            Маргарита Стергиовска

 

като разгледа докладваното от административен съдия Хр. Димитрова АД № 39 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Съдебното производство е образувано по протест от Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл.20а, ал.1, хипотеза втора, изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен.

 

С определение от 01 февруари 2018г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12 март 2018г.

 

По делото е постъпила молба за присъединяване на основание чл.189, ал.2 от АПК от Т.Н.М. с ЕГН **********, депозирана чрез пълномощник и процесуален представител адв.Ж.А.от АК - Бургас.

 

В изпълнение на дадени от съда указания, с молба рег.№ ДА-01-543/06.03.2018г. оспорващата сочи, че имотът, описан в нотариален акт за дарение на недвижим имот №54, том IV, рег.№ 8928, дело № 526 от 2010г. е въведен в експлоатация, като представя Удостоверение №40/28.03.2018г., както и документи, удостоверяващи заплащане на данък върху недвижимите имоти и ТБО за 2018г. По делото е депозирана и молба рег.№ ДА-01-558/07.03.2018г., с която Т.Н.М. заявява, че от 2007г. живее в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и не използва процесното жилище. Ежегодно е правила неуспешни опити да подаде декларацията по чл.71, т.1 от ЗМДТ, за да се ползва от правата, визирани в цитираната разпоредба, но от администрацията са ѝ отказвали да входират декларацията с аргумента, че жилището е декларирано като основно. Едва през декември 2017г., ползвайки услугите на адвокат, е подала такава декларация. Към молбата прилага разписка с вх.номер за подадена декларация за освобождаване от ТБО.  Въз основа на изложеното Т.Н.М. моли да бъде конституирана в качеството ѝ на оспорваща страна по АД № 39/2018г. по описа на ШАдмС.

 

С определение от 09 март 2018г. Т.Н.М. *** е конституирана като оспорваща страна в производството. Същата представя молба рег.№ ДА-01596/12.03.2018г., с която заявява, че поддържа жалбата и съобразно изтъкнатите в нея доводи моли за отмяна на процесните разпоредби. Претендира присъждане на разноски по делото.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Шумен заявява, че поддържа протеста и моли за решение, с което посочените подзаконови разпоредби бъдат отменени като незаконосъобразни.

 

С протоколно определение от 12 март 2018г. съдът е обявил съдебното дирене по делото за приключено и е дал ход по същество.

 

В срока за решаване на спора, с писмо рег.№ ДА-01-771/30.03.2018г. председателят на Общински съвет – Шумен представя по делото решение № 699 по протокол № 30 от 29.03.2018г. от заседание на Общински съвет – Шумен, съгласно което атакуваните с протеста разпоредби на чл.20а, ал.1, хипотеза втора, изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен, са отменени.

 

Съдът като съобрази горепосоченото писмено доказателство приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

 

Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение № 699 по Протокол № 30 от 29.03.2018г. на Общински съвет – Шумен се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са отменени в унисон с релевираните съображения в протеста, депозиран от прокурор в ШОП. В резултат на отмяната на оспорваните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита. Наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното производство за наличието, на която съдът следи служебно при всяко положение на делото.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК, във вр. с чл.159, т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура - гр.Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 

Предвид констатираната по-горе недопустимост на оспорването, определението, постановено в съдебно заседание на 14.03.2018г., с което съдът е обявил съдебното дирене по делото за приключено и е дал ход по същество, подлежи на отмяна по реда на чл.253 от ГПК, приложим по силата на чл.144 от АПК.

 

Съдът констатира, че в протеста се съдържа искане за присъждане на направените разноски, представляващи заплатена такса за обнародване на съобщение в Държавен вестник в размер на 20 лева. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения акт, подателят на жалба има право на разноски, поради което направеното искане е основателно и следва да бъде уважено.

 

Основателно е и искането за присъждане на разноски в полза на оспорващата Т.Н.М.. Видно от приложения договор за правна защита и съдействие, същата е договорила и заплатила адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева, както и внесена държавна такса в размер на 10 лева. Предвид разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК, Общински съвет - Шумен следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателката направените разноски в общ размер на 510 лева.

 

Водим от горното и на основание чл.253 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и чл.196 от АПК, вр. с чл.159, т.4 от АПК, Шуменският административен съд 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 12 март 2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество по АД № 39/2018г. по описа на ШАдмС.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Я.Н.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу чл.20а, ал.1, хипотеза втора, изречение второ; ал.3 и ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, приета от Общински съвет – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 39 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

 

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Шумен да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

 

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Шумен да заплати на Т.Н.М. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. 

 

         На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

 

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                                     2./п/

 

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 21.04.2018г. като необжалвано.