Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

95

 

град Шумен, 10.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

Председател: Кремена Борисова                       Членове:  Христинка Димитрова

 

                                                                                              Маргарита Стергиовска 

 

при секретаря В. Русева и с участие на прокурор Р. Рачев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 69 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е въз основа на касационна жалба от Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен, представлявана от директора С.М., срещу решение № 7/01.02.2018г.,  постановено по ВАНД № 592/2017г. по описа на районен съд-гр. Нови пазар, с което е отменено Наказателно постановление № 27-0000357/30.11.2017 год. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен.

 

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно поради постановяването му в нарушение на материалния  закон.  Излагат се аргументи, че доводите на съда, че санкционираното лице не е било длъжно и не е могло да предвиди настъпването на общественоопасните последици е неправилен, доколкото същият, като технически ръководител е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. С оглед на тези съображения се отправя искане за отмяна на съдебното решение и за потвърждаване на наказателното постановление. В писмено становище, касаторът поддържа жалбата и изложените в нея аргументи, като сочи, че на техническия ръководител е вменено да контролира спазването на ЗБУТ и да следи за недопускане на аварии и трудови злополуки, поради което реално не е осъществил този контрол и е допуснал причиняването на трудова злополука. С оглед на това моли обжалваното решение да бъде отменено, а наказателното постановление, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. 

 

Ответната страна, З.М.А., редовно и своевременно призован, не се явява, не изпраща представител. В писмено становище оспорва жалбата и моли въззивното решение да бъде оставено в сила.

 

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна, поради което решението на районния съд да бъде потвърдено. 

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

 

С атакуваното решение съдът е отменил наказателно постановление Наказателно постановление НП № 27-0000357/30.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Шумен, с което на З.М.А. *** на основание чл. 416, ал.5 от КТ и чл. 413, ал.2  от КТ за нарушение на чл. 126, т.6 от КТ е наложена глоба в размер на 1 000 лева (хиляда лева).

 

За да постанови решението си, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

 

На 13.10.2017 г. на обект „Жилищни сгради в гр. Нови пазар, ул. „Плиска“ № **“, изпълняван от „Строй перфект“ ЕООД е имало монтирано скеле на северозападната и североизточната част на сградата, по което работниците следвало да изпълняват своите задължения по СМР (строително монтажните работи), което било прието с протокол от 07.09.2017 г., л.41 от делото. Скелето е рамково, изградено на височина 11м. и товароносимост 500кг.кв.м. В протоколът за приемането на скелето е посочено, че е констатирано наличието на опори, хоризонтално анкериране към сградата, връзки – диагонални и хоризонтални, разстояние между пода и стената на сградата – 0,30м. и обезопасяване на работните площадки с парапет и ребори.

 

На 13.10.2017 г. З.А., изпълняващ длъжност технически ръководител строителство във фирма „Строй перфект“ ЕООД дал указания на работниците за дейностите, които трябва да извършват през деня на обекта. На работника Д.Д.М., на длъжност общ работник, строителство сгради възложил задача да поставя улуците, но т.к там имало други работници и нямало как той да извършва възложените му задачи, решил да отиде на по – ниското ниво и да обръща прозорците. Работникът М. отишъл на петото ниво на скелето да обърне прозорец на северозападната фасада. Около 15,45ч. когато приключил, М. тръгнал да обръща прозореца под него, но на третото ниво. Минал през стълбището и се качил на третото ниво на дългото скеле. В края на скелето се навел и минал под тръбата на височина около 1,20 метър, която свързвала двете скелета. Като се навел, минал по преходната площадка между скелетата, като тръгнал да се изправя и бил стигнал вече на малкото скеле и за да се изправи по – лесно се хванал с лявата ръка за долната част на диагоналната тръба, но тя била поставена отвън на скелето и се откачила от фиксатора си, а М. си порязал пръстите на чопа. Залитнал, понеже тръбата го изхвърлила навън и паднал, провирайки се през средният елемент на парапета на площадката на височина 0,80м. При падането се закачил на скелето и бил отхвърлен и паднал встрани от бетонираната площадка пред гаражите на сградата на земята върху запръстен участък. Падането на М. е станало от 6м. височина. Веднага били уведомени ЦСМП Нови пазар, които изпратили линейка, а когато там разбрали за случилото се, веднага уведомили ИТ Шумен, т.к се касаело за трудова злополука.

 

Към 16,30ч. на мястото на инцидента пристигнали служители на ДИТ Шумен, които на място установили, че пострадалият работник М. е паднал от третото ниво на скелето, което е около 6 м.височина пред югоизточната страна на участък от скелето, конкретно в източния ъгъл на този участък, на който има преходен участък. Проверяващите инспектори установили, че в този участък на скелето има дефицити по отношение на обезопасяването му и окомплектоването му. Установено било, че на мястото на скелето, от където е паднал пострадалият, била монтирана хоризонтално напречно над пътеката тръба за диагонал от комплекта на скелето за връзка между двата участъка на скелето (североизточен и югоизточен), захваната на височина 1,20м. към вертикалните фиксатори за парапети на стойките. Такива елементи имало монтирани и на останалите нива (1-во, 2-ро и 4-то).

 

На самата площадка на 3-то ниво на югоизточния участък от скелето и на останалите нива, предпазният парапет бил изпълнен само със среден елемент, на височина 0.80м., но не и с ръкохватка и с упор за крака (реборд). Диагоналните елементи между рамките на скелето на 3-то ниво на югоизточния участък, а и на останалите нива, били инсталирани от външната страна на работната площадка, а не от вътрешната за да не могат да се откачат при натиск.

 

Рампата за преминаване в източния ъгъл на сградата между двата участъка на скелето, на 3-то ниво, а и на останалите нива била изпълнена с единична подова платформа, която странично не била обезопасена с предпазен парапет.

 

Съставен бил Акт за установяване на административно нарушение № 27-0000357/31.10.2017 г. на основание чл. 416 от КТ, в него е посочено административно отговорното лице, както и е описано нарушението – посочено е, че при проверка на обект в гр. Нови пазар, ул. „Плиска“ № **, с възложител Община Нови пазар, изпълняван от екип на „Строй перфект“ ЕООД техническият ръководител на обекта З.М.А., в качеството си на длъжностно лице не е спазил изискванията за за здравословни и безопасни условия на труд като допуснал на 13.10.2017 г. извършване на СМР от работника Д.Д.М. и др. от височина на инсталираното инвентарно строително скеле с височина 10 м. пред североизточната и югоизточната фасада на сградата на горецитирания обект, без работните му площадки да са надеждно обезопасени, а именно: в югоизточния участък – липсват упори за крака /реборди/ и ръкохватки /перила/ на предпазните парапети; на преходните рампи между двата участъка на скелето срещу източния ъгъл на сградата – липсват предпазни парапети и др.

 

В акта е посочено, че в резултат на това, на 13.10.2017 г. в 15:50 ч. е допусната злополука при падане от височина 6 м от ненадеждно обезопасена работна площадка на инсталираното пред югоизточната фасада инвентарно скеле на М., работник на покривни конструкции.

 

В акта е посочено, че са нарушени разпоредбите на чл. 126, т.6 от КТ и на чл. 26, т.1 и т.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и във вр. чл. 61 от Наредбата.

 

Въз основа на съставения акт е издадено НП № 27-0000357/30.11.2017 г., с което на основание чл. 416, ал.5 от КТ вр.чл. 413, ал.2 от КТ е наложено на З.М.А. наказание глоба в размер на 1000лв.

 

При така установената фактическа обстановка районният съд приел, че административно наказващия орган неправилно е посочил като нарушена правна норма разпоредбата на чл. 126, т.6 от КТ, което е довело до незаконосъобразност на издаденото от него НП. Счел е, че нарушението по чл. 126, т.13 от КТ вр. чл. 26, т. 5 и т.9, както и чл. 88 от Наредба № 2/2004 г. се санкционира по чл. 413, ал.2 от КТ, докато нарушението по чл. 126, т.6 от КТ се наказва по чл. 413, ал.1 от КТ, т.к касае личното нарушение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда. Въз основа на това е достигнал до извод, че при издаване на НП № 27-0000357/30.11.2017 г. е допуснато нарушение на чл. 57, ал.1 т.6 от ЗАНН, т.к административно наказващия орган неправилно е определил законните разпоредби, които са нарушени виновно от жалбоподателя, поради което и наложеното с издаденото НП следва да се отмени изцяло.

 

 Шуменският административен съд споделя установената от районния съд фактическа обстановка, но не и направените въз основа на нея правни изводи.  В случая по делото няма спор, че санкционираното лице изпълнява длъжност технически ръководител на процесния обект.

 

Съгласно разпоредбата на чл.26 т.1 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, техническият ръководител, изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, т.е. техническият ръководител е лицето, което осигурява на обекта да се работи здравословно и безопасно, като организира и контролира извършваните дейности, а съгл. т.5 от същата разпоредба забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ.

 

В конкретния случай, от доказателствата по делото се установява, че на 13.10.2017 г. на мястото на скелето, от където е паднал пострадалият, била монтирана хоризонтално напречно над пътеката тръба за диагонал от комплекта на скелето за връзка между двата участъка на скелето (североизточен и югоизточен), захваната на височина 1,20м. към вертикалните фиксатори за парапети на стойките. Такива елементи имало монтирани и на останалите нива (1-во, 2-ро и 4-то). На самата площадка на 3-то ниво на югоизточния участък от скелето и на останалите нива, предпазният парапет бил изпълнен само със среден елемент, на височина 0.80м., но не и с ръкохватка и с упор за крака (реборд). Диагоналните елементи между рамките на скелето на 3-то ниво на югоизточния участък, а и на останалите нива, били инсталирани от външната страна на работната площадка, а не от вътрешната за да не могат да се откачат при натиск.

 

Рампата за преминаване в източния ъгъл на сградата между двата участъка на скелето, на 3-то ниво, а и на останалите нива била изпълнена с единична подова платформа, която странично не била обезопасена с предпазен парапет.

 

Липсват данни А. да е посочил друго лице, с необходимата квалификация, което да контролира и осигурява безопасната работа на обекта. От обясненията на работниците, дадени на основание чл.402 ал.1 т.3 от КТ, се установява, че работникът М. тръгнал да обръща прозореца под него, на третото ниво. Минал през стълбището и се качил на третото ниво на дългото скеле. В края на скелето се навел и минал под тръбата на височина около 1,20 метър, която свързвала двете скелета. Като се навел, минал по преходната площадка между скелетата, като тръгнал да се изправя и бил стигнал вече на малкото скеле и за да се изправи по – лесно се хванал с лявата ръка за долната част на диагоналната тръба, но тя била поставена отвън на скелето и се откачила от фиксатора си, а М. си порязал пръстите на чопа. Залитнал, понеже тръбата го изхвърлила навън и паднал, провирайки се през средният елемент на парапета на площадката на височина 0,80м. При падането се закачил на скелето и бил отхвърлен и паднал встрани от бетонираната площадка пред гаражите на сградата на земята върху запръстен участък. Падането на М. е станало от 6м. височина.

 

Задължението да следи за безопасността на съоръженията, които се ползват в процеса на строителните дейности е именно на техническия ръководител на обекта.

 

Безспорно, А. не е предвиждал, че работник ще падне в процеса на работа от монтираното скеле, но като технически ръководител, е бил длъжен и е могъл да го предвиди, доколкото именно той е следвало да прецени и да предприеме необходимите мерки за безопасност на работещите лица на съоръжението.

 

От това следва, че А. не е  осъществил постоянен контрол при изпълнението на строителните работи и е нарушил задълженията си като технически ръководител на обекта, поради което правилно е била ангажирана административно наказателната му отговорност за нарушение на чл.26 т.1 и т.5 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 

С оглед на изложеното, настоящият касационен състав намира, че административно наказващият орган правилно е приел, че А. е нарушил разпоредбата на чл.26 т.1 и т.5 от горепосочената Наредба № 2, а като е приел обратното, районният съд е приложил неправилно материалния закон, поради което решението му е незаконосъобразно. Настоящият касационен състав намира, че административно наказващият орган правилно е издирил и съответната санкционна разпоредба и правилно е определил размера на наложената санкция в нейния минимален размер. 

 

Поради изложеното настоящият касационен състав намира, че  касационната жалба е основателна и следва да бъде уважена, като решението на районния съд бъде отменено като незаконосъобразно  и  бъде постановено ново, с което да се потвърди като правилно и законосъобразно отмененото с него наказателно постановление. 

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

         ОТМЕНЯ решение № 7/01.02.2018г.,  постановено по ВАНД № 592/2017г. по описа на районен съд-гр. Нови пазар, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 27-0000357/30.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Шумен, с което на З.М.А. *** на основание чл. 416, ал.5 от КТ и чл. 413, ал.2  от КТ за нарушение на чл. 126, т.6 от КТ е наложена глоба в размер на 1 000 лева (хиляда лева). 

 

Решението е окончателно.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                                                          2./п/

 

      ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.04.2018 г.