Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

94

 

град Шумен, 10.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Кремена Борисова                       Членове:  Христинка Димитрова

 

                                                                                              Маргарита Стергиовска

 

при секретаря Св. Атанасова и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 56 по описа за 2018 г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е въз основа на касационна жалба на А.Т.А.,***, депозирана чрез адвокат И.Й.от Шуменска адвокатска колегия, срещу решение № 1/02.01.2018г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВНАХД № 2426/2017г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 17-0869-002097 издадено на 31.08.2017г. от Началник група към Сектор ПП при ОД МВР, с което на А.Т.А. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 80 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за 2 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДв.П за нарушение на чл.103 от ЗДв.П

 

Касаторът изразява становище за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон. Сочи, че издаденото постановление не съответства на изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, тъй като в него липсва цялостно описание на доказателствата, потвърждаващи твърдяното нарушение. Релевират се и доводи за съществена непрецизност при индивидуализиране мястото на извършване на простъпката, както и твърдения за ограничаване правото му на защита с оглед нечетливия начин на изписване на акта за установяване на административно нарушение. Поради това се отправя искане за отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Й..

 

Ответната страна, ОД на МВР – гр. Шумен, не изразява становище по депозираната жалба, а в съдебно заседание, редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

 

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна. Съображенията за това са следните:

 

С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 17-0869-002097 издадено на 31.08.2017г. от Началник група към Сектор ПП при ОД МВР, с което на А.Т.А. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 80 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за 2 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДв.П за нарушение на чл.103 от ЗДв.П

 

За да постанови съдебния си акт съдът е установил следната фактическа обстановка:

 

На 06.08.2017г. служителите в сектор „ПП“ при ОД МВР гр. Шумен И.Г.И.и И.С.Г.изпълнявайки служебните си задължения работили като екип и се движели ул. Университетска в гр. Шумен. Около 23,19 часа се разминали с  автомобил „Тойота Тундра“, който бил с допълнителни светлини – халогенни, за мъгла  и присветвал  на къси-дълги. Свидетелите извършили обратен завой и последвали автомобила, който продължил по ул. Марица и после по ул. Васил Априлов. Двамата свидетели, които се движили с патрулния автомобил се изравнили с автомобил „Тойота Тундра“ по ул. Васил Априлов, в близост до кръстовището й с ул. Харалан Ангелов. Около 23,22 часа, свидетелят И. И., който се намирал на дясната предна седалка на патрулния автомобил, подал сигнал със стоп-палка през отворения прозорец за спиране на лекия автомобил “Тойота Тундра”. Тъй като след подаденият му сигнал за спиране, водача на автомобила намалил движението си, свид. Г. спрял патрулния автомобил пред автомобил „Тойота Тундра“, а свид. И. излязъл от него, с цел извършване на проверка. В този момент, водачът на автомобил „Тойота Тундра“ потеглил рязко, като направил ляв завой по ул. Харалан Ангелов. На кръстовището с ул. Кирил и Методий също завил на ляво и после на дясно по ул. Васил Друмев. Двамата свидетели потеглили веднага зад лекия автомобил „Тойота Тундра“ и не го изгубили от погледа си. „Тойота Тундра“ пресякъл бул. Симеон Велики и поел по павираната ул. „Цар Асен въпреки наличието на забранителен знак, като на кръстовището с ул. Цар Иван Александър завил на ляво по нея. Автомобилът бил застигнат от полицейския автомобил когато влязъл в двора на ул. Цар Иван Александър № ****. Свидетелите И. и Г. видели как водача на преследвания автомобил слиза от шофьорското място и му поискали документите за проверка. На 06.08.2017г., бил съставен АУАН бл. № 064259 на жалбоподателя А.Т.А. за установеното и констатирано административно нарушение на чл.103 от ЗДв.П, в присъствието на свидетеля И. и на жалбоподателя А., предявен му и подписан собственоръчно от него със следното възражение: „не съм забелязал палка нито лампи“.  В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е постъпило писмено възражение. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение и докладните записки, Началник група към Сектор ПП при ОД МВР гр. Шумен на 31.08.2017г. издал Наказателно постановление № 17-0869-002097, с което на жалбоподателя А.Т.А. били наложени следните административни наказания: “глоба” в размер на 80 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за 2 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДв.П, за това, че на 06.08.2017г. в гр. Шумен, на ул. Васил Априлов, в посока МБАЛ Шумен до кръстовището с ул. Харалан Ангелов  управлява собствения си товарен автомобил “Тойота Тундра” с рег. № *****, като след като му е подаден ясен и разбираем сигнал със стоп-палка, тип МВР водачът не спира на посоченото място и продължава движението си по ул. Харалан Ангелов, като с действията си осуетява полицейска проверка, с което виновно е нарушил чл.103 от ЗДв.П.

 

При така установената фактическа обстановка съдът приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на наложените наказания. За да достигне до извод за законосъобразност на санкционния акт и по същество съдебният състав счел, че приобщените писмени и гласни доказателства установяват по категоричен начин приписаното на водача нарушение, поради което потвърдил оспореното наказателно постановление.  

 

Касационната инстанция напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка и изведените въз основа на нея правни изводи досежно наличието на законовите предпоставки за ангажиране отговорността на касатора. В контекста на изложеното, съдът намира за неоснователни сочените отменителни основания от касатора, обосновавани с наличие на твърдяно допуснато съществено процесуално нарушение на императивния ред по съставяне, съответно връчване на АУАН и изготвянето на НП. Доколкото касаторът е отразил възражения в съставеният АУАН, то същият е бил запознат с вмененото му нарушение, поради което неясното изписване на текстовата част на акта в случая не е довело до съществено ограничаване правото на защита на водача.

 

Възражението за незаконосъобразност на НП с оглед соченото му несъответствие с чл. 57 от ЗАНН е неоснователно. Основания за кредитирането му в случая не са налице, а липсата на пълно описание на доказателствата, установяващи простъпката не представлява порок, предопределящ отмяната на санкционния акт.

 

Правилен и законосъобразен е и решаващият извод на предходния съдебен състав относно безспорната установеност на приписаното на водача нарушение. По делото са приобщени необходимите доказателства,  задълбочения преглед на които навежда на единствено възможния правен извод за наличие на предпоставките по ангажиране отговорността на касатора.

 

 Съгласно разпоредбата на чл.103 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство е длъжен при подаден сигнал за спиране от контролните органи да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място и да изпълнява неговите указания. В случая е безспорно установено, че управлявайки МПС по ул. Васил Априлов, в посока към МБАЛ Шумен, на касатора е бил подаден ясен и своевременен сигнал за спиране със стоп-палка, тип МВР, като вместо да спре, А. първоначално намалил и почти преустановил движението си, но веднага след това продължил движението си, като завил наляво по ул. Харалан Ангелов. Свидетелите И. и Г. сочат в показанията си, че на 06.08.2017г. около 23,22 часа е бил подаден ясен и разбираем сигнал със стоп-палка, като и двамата служители са били в патрулен автомобил, изравнен с управлявания от касатора, на осветен пътен участък. 

 

Показанията на свидетелите правилно са били ценени като обективен и незаинтересован източник на правнорелевантна информация. АНО е издирил съответните правни норми, квалифицирайки поведението на водача в унисон със закона, определяйки и размера на административното наказание при стриктното съблюдаване на разпоредбата на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП.  

 

В обобщение на изложеното настоящата инстанция намира, че решението на районния съд се явява правилно и законосъобразно, доколкото не са налице сочените от касатора отменителни основания и следва да бъде оставено в сила.

 

Горното мотивира настоящия състав да приеме, че касационната жалба се явява неоснователна.

 

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, съдебният състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

 

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл.1 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменският административен съд 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/02.01.2018 г., постановено по  ВАНД № 2426/2017г. по описа на на Районен съд - град Шумен.

 

Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                               2./п/

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.04.2018 г.