Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

№ 92

 

град Шумен, 10.04.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

Председател: Кремена Борисова                     Членове:  Христинка Димитрова

 

                                                                                             Маргарита Стергиовска 

 

при секретаря В. Русева и с участие на прокурор Р. Рачев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 72 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е въз основа на касационна жалба от  ЕТ «Р.О.Л.» с. Църквица, общ. Н. Козлево, представлявано от О.Л.Х., чрез адв. И.Д., ШАК, срещу решение № 16 от 09.02.2018 г., постановено по ВНАХД № 561/2018г. по описа на Районен съд - гр. Нови пазар. С обжалвания съдебен акт е изменено наказателно постановление №27-00000325 от 17.11.2017 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр.Шумен в частта му, относно размера на наложената имуществена санкция на ЕТ „Р.О.Л.“, със седалище и адрес на управление ***. Козлево, представлявано от О.Л.Х., като наложената на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.3 от КТ имуществена санкция от 2000 лв. за извършено административно нарушение по чл.414, ал.3 във вр. с чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ е намалена в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

 

В касационната жалба се твърди, че постановеното решение е незаконосъобразно и необосновано, като в подкрепа на тези аргументи са изложени подробни съображения по съществото на спора.

 

Въз основа на изложените в жалбата  аргументи се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

 

Ответната страна - Дирекция «Инспекция по труда» - гр. Шумен, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. В депозирано писмено становище по делото оспорва жалбата.

 

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд, като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК.

 

Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, по следните съображения:

 

С обжалвания съдебен акт е изменено наказателно постановление №27-00000325 от 17.11.2017 г. на Директора на дирекция ”Инспекция по труда” - гр.Шумен в частта му относно размера на наложената имуществена санкция на ЕТ „Р.О.Л.“, със седалище и адрес на управление ***. Козлево, представлявано от О.Л.Х.,  като наложената на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.3 от КТ имуществена санкция от 2000 лв. за извършено административно нарушение по чл.414, ал.3 във вр. с чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ е намалена в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.

 

За да постанови решението си, районният съд е приел за установено от фактическа страна следното: При извършена проверка в обекта на ЕТ „Р.О.Л.“  по спазване на трудовото законодателство на 11.04.2015 г. е констатирано, че жалбоподателят, в качеството си на работодател, при осъществяване на дейността си, е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство с това, че е приел на работа в обект – цех за РVС и АІ дограма, находящ се в гр. Нови пазар лицето Ю.И.С. като общ работник, без да е сключил с него трудов договор в писмена форма. Съставен бил акт за установяване на административно нарушение №27-0000325 от 17.10.2017 г. за нарушение на разпоредбата на чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Въз основа на така съставения и връчен акт Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Шумен е издала наказателно постановление №27-00000325 от 17.11.2017 г., с което за установеното нарушение на жалбоподателя, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл. 414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

 

При така изяснените обстоятелства и събрания в цялост по делото доказателствен материал, районният съд е приел за безспорно установено, че с описаната в акта и наказателното постановление деятелност, санкционираният правен субект е осъществил състава на регламентираното в чл.1, ал.2 и чл.62, ал.1 от КТ неизпълнение на административно задължение, което ангажира и предвидената в чл.414, ал.3 от КТ административнонаказателна отговорност. Счел е, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, опорочаващи издадения правораздавателен акт до степен, обосноваваща неговата незаконосъобразност. Приел е, че наложеното наказание е  необосновано завишено над минималния размер, доколкото С. е бил приет на работа, без сключен трудов договор в писмена форма, но на следващия ден след проверката е бил сключен трудов договор. Поради това изменил размера на наложената имуществена санкция до минималният за този вид нарушение.

 

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

 

За да постанови решението си, Районен съд - гр.Нови пазар е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, които кореспондират помежду си, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение (което в хода на съдебното производство се е доказало по несъмнен начин) и обстоятелствата, при които е осъществено.

 

Шуменският административен съд приема, че в хода на въззивното съдебно производство са събрани и коментирани относимите към казуса доказателства, достатъчни за изясняването му от фактическа и правна страна, и за правилното решаване на спора. При разглеждане на делото районният съд е обсъдил и анализирал всички факти от значение за правния спор и е извел обосновани изводи, които се възприемат изцяло от настоящата инстанция. Атакуваният съдебен акт се основава на правилна и задълбочена преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. При изготвянето на същия са взети предвид релевантните за спора факти и обстоятелства и изразените от страните становища по тях, като са обсъдени направените от санкционирания субект възражения.

 

Съдът е изложил убедителни съображения, изцяло съответстващи на данните по делото. Въз основа на доказателствата - събрани, проверени и анализирани по надлежния ред, съдът е обоснован своя извод, както за авторството на деянието, така и за правната му квалификация.

 

При разглеждане на делото Районен съд – гр. Нови пазар не е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на страните, не липсват мотиви или протокол за съдебно заседание, а процесното решение е постановено от законен състав.

 

Настоящият съдебен състав намира за неоснователно и възражението за допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се според касатора, в неотчитане и необсъждане на събраните по делото писмени доказателства. В тази връзка следва да се отбележи, че нарушение на съдопроизводствените правила е налице тогава, когато има вероятност, че фактите може да са се осъществили по различен от приетия от съда начин, или когато е ограничено правото на защита на страната да изложи аргументите си по приложение на материалния закон. В настоящия случай не се констатира такова нарушение.

 

От друга страна - преценката на съставомерността на едно деяние по определен законов текст и неговата наказуемост, е въпрос по приложение на материалния закон и когато е допуснато нарушение в тази насока, то води до материална незаконосъобразност на акта, каквото неоснователно оплакване касаторът поддържа. Шуменският административен съд счита, че въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаване на обжалвания акт. Същият е анализирал събраните по делото доказателства, като е направил правилни изводи досежно факта на извършване на санкционираното административно нарушение и неговото авторство. При обективно възприетата фактическа обстановка по делото, съдът е изградил правилни изводи за съставомерност на деянието по чл.414, ал.3 от КТ. Приложимият законов текст е обвързан с императивната разпоредба на чл.1, ал.2 от КТ, която определя отношенията при предоставяне на работна сила само като трудови правоотношения. Конкретно разпореденото задължение в областта на обществените отношения, регулирани с Кодекса на труда, релевантни към предмета на повдигнатия административно наказателен спор, се съдържа в чл.62, ал.1 от КТ, който предписва, че трудовият договор се сключва в писмена форма. Така посочената нормативна уредба еднозначно и императивно задължава да се допускта на работа само тези лица, с които е сключен писмен трудов договор. Правилно районният съд е приел, че в конкретния случай е налице престиране на труд на определено работно място, с работно време и на определена длъжност – т.е. налице са всички елементи, характеризиращи отношенията между страните като трудови. От свидетелските показания на длъжностните лица, извършили проверка, се установява по несъмнен начин, че Ю. С. е изпълнявал трудови функции във връзка със сглобяването на прозорци, като използвали инструменти за работата си.

 

Като допълнение следва да се отбележи и фактът, че самият работник е попълнил декларация, в която е посочил, че работи в цеха на касатора.

 

В обобщение на гореизложеното настоящият съдебен състав счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Същото е постановено в съответствие с материалния закон и при липса на допуснато от въззивния съд съществено нарушение на административно производствените правила по смисъла, вложен в чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК, приложим съгласно чл.63, ал.1 от ЗАНН.

 

Ограничена в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, касационната инстанция не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

 

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И   : 

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16 от 09.02.2018 г., постановено по ВНАХД № 561/2018г. по описа на Районен съд - гр. Нови пазар.     

 

Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/ 

 

                                                                                                   2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.04.2018 г.