Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 102

град Шумен, 13.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова                Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                        Снежина Чолакова

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Д. Шостак от Окръжна прокуратура-гр.Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Татяна Димитрова КАНД № 31 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от А.М.Х. ***, депозирана чрез пълномощника му адвокат С. Г.от Адвокатска колегия - Варна, срещу решение № 183/09.12.2013г. на районен съд-гр.Нови пазар, постановено по НАХД № 420/2013г. по описа на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 148/11.07.2013г., издадено от Началника на Митница Варна, с което на А.М.Х. *** на основание чл. 123 ал.6 и чл.124 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 6000 /шест хиляди/ лева  и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението - 6 кутии цигари „BohemiNouveau” с надпис  «DUTYFREE”.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в противоречие с материалния закон. Касаторът твърди, че извършеното нарушение представлява маловажен случай, а освен това същото неправилно е квалифицирано като повторно. В допълнителна молба процесуалният представител на касатора допълнително твърди, че наложеното наказание е непосилно за него, доколкото същият е пенсионер по болест. С оглед на това моли решението, както и потвърденото с него наказателно постановление да бъдат отменени.

Ответната страна-Митница Варна, чрез процесуалния си представител Л.С., в писмено становище, оспорва касационната жалба като неоснователна и моли решението на въззивния съд да  бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. С оглед на това предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява частично основателна, по следните съображения:

С атакуваното решение районният съд е потвърдил Наказателно постановление № 148/11.07.2013г., издадено от Началника на Митница Варна, с което на А.М.Х. *** на основание чл. 123 ал.6 и чл.124 ал.1 от ЗАДС, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 6000 /шест хиляди/ лева  и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението - 6 кутии цигари „BohemiNouveau” с надпис  «DUTYFREE”.

За да постанови съдебния си акт, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

На 20.02.2013г., служители на РУ „Полиция” - гр. Нови пазар, извършили проверка в недвижим имот находящ се на ул. „Хаджи Димитър” в с.Писарево, област Шумен, при което в касатора и в обитаваните от него помещения били открити и иззети 6 кутии цигари „BohemiNouveau” с надпис  «DUTYFREE. Било образувано ДП № 79/2013г. по описа на РУП-Нови пазар, но с постановление № 168 от 13.03.2013г. на Районна прокуратура-гр.Нови пазар същото било прекратено. Препис от постановлението за прекратяване, ведно с всички материали от разследването било изпратено на Митница Варна.  Това постановление било получено в Митница Варна на 05.04.2013г. Въз основа на получените от прокуратурата материали на 11.07.2013г.  било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на Х., на основание чл.123 ал.6 и чл.124 ал.1 от ЗАДС, била наложена глоба в размер на 6000лв. и било постановено отнемане в полза на държавата на 6-те кутии цигари.

При така установената фактическа обстановка, въззивният съд приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление. Приел също така, че нарушението, за което е санкциониран Х. е установено по безспорен начин, както и че същото правилно е квалифицирано от АНО като повторно. Съдът е посочил, че доколкото М. е санкциониран  с НП № 37/26.04.2012г. на началника на Митница Варна, влязло в сила на 04.02.2013г.,  за същото нарушение - по чл.123 ал.6 от ЗАДС, то разпоредбата на чл.126б от ЗАДС не може да намери приложение независимо, че двойният размер на дължимия акциз за процесните цигари  е в размер на 45.00лв., т.е. не надвишава 50лв. С оглед на това е потвърдил изцяло наказателното постановление. 

Настоящият съдебен състав, споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка, но не и направените въз основа на нея правни изводи. По делото няма спор, че касаторът е държал 6 бр. кутии цигари „BohemiNouveau” с надпис  «DUTYFREE”, двойният размер на дължимия акциз за които е 45лв., което е нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС. Няма спор и по това, че нарушението е извършено в едногодишния срок от влизането в сила на друго наказателно постановление, с което деецът е наказан за същото по вид нарушение, поради което процесното нарушение е повторно.  Разпоредбата на чл.126б ал.1 от ЗАДС  обаче сочи, че за маловажни случаи на нарушения по чл.123, какъвто е и настоящият случай, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и размерите, установени в чл.39 ал.2 от ЗАНН. Съгласно ал.2 на чл.126б от ЗАДС маловажни са случаите по ал.1, при които двойният размер на акциза за стоките-предмет на нарушението, не надвишава 50лв. А след като разпоредбата на чл.126б ал.1 от ЗАДС сочи, че всички нарушения по чл.123, в т.ч. и тези по чл.123 ал.6 от ЗАДС, при които двойният размер на акциза е под 50лв., представляват маловажен случай, то очевидно че и нарушенията по чл.123 ал.6, в т.ч. и тези извършени повторно, при които двойният размер на акциза е под 50лв., следва да бъдат квалифицирани като маловажни. И доколкото в случая няма спор, че двойният размер на намерените у касатора 6 кутии цигари е под 50лв., то очевидно извършеното от него нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС представлява маловажен случай по смисъла на чл.126б от ЗАДС, за което митническите органи е следвало да му наложат наказание с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39 ал.2 от ЗАНН.

 С оглед на изложеното, настоящият състав намира, че в случая наказващият орган е издал наказателното постановление, в противоречие със закона, а като го е потвърдил, районният съд е постановил решението си в нарушение на материалния закон. 

В останалата част, с която наказателното постановление е потвърдено в частта, с която на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, въззивното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

От така установеното фактическо и правно положение, обвързан в пределите на своята проверка от наведените касационни основания, съдът приема, че обжалваното  решение е незаконосъобразно и неправилно в частта му, с която съдът е потвърдил НП в частта му, с която А.М.Х. *** е привлечен към административно-наказателна отговорност за нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и му е наложена глоба в размер на 6000лв., поради което в тази част решението следва да бъде отменено, както да бъде отменено в тази част и наказателното постановление.

 Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ решение № 183/09.12.2013г., постановено по НАХД № 420/2013г. по описа на Районен съд - гр. Нови пазар, в частта му, с която е потвърдил Наказателно постановление № 148/11.07.2013г., издадено от Началника на Митница Варна, с което на А.М.Х. *** на основание чл. 123 ал.6 и чл.124 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 6000 /шест хиляди/ лева и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 148/11.07.2013г., издадено от Началника на Митница Варна, в частта му, с която на А.М.Х. *** на основание чл. 123 ал.6 и чл.124 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 6000 /шест хиляди/ лева.

ОСТАВЯ  в сила решението в останалата му част.

  Решението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                 ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                           2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 13.03.2014 г.