Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№101

град Шумен, 13.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

Председател: Росица Цветкова                               Членове: Татяна Димитрова

                        Снежина Чолакова

при секретар В. Р.

и с участието на прокурор Д. Шостак от Окръжна прокуратура-гр.Шумен

като разгледа докладваното от административния съдия Татяна Димитрова КАНД № 533 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е по касационна жалба от Т.Ф.К. ЕГН **********,***, против Решение № 155/29.10.2013 г., постановено по АНХД № 380/2013 г. на Районен съд - гр. Нови пазар, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11011846/30.04.2013г. на Директора на Агенция за държавна и финансова инспекция/АДФИ/-гр.София, с което на основание чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/, във вр. с чл. 32 ал.1 от ЗАНН, за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ на Т.Ф.К., в качеството му на кмет на община Никола Козлево, е наложена глоба в размер на 300лв.

            В жалбата се твърди, че решението на районния съд е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Излагат се аргументи, че с отмяната на НВМОП и на разпоредбата на чл.65 от същата, която препраща към чл.32 ал.1 от ЗАНН е отпаднала възможността за ангажиране административно-наказателната отговорност на касатора. Като не е съобразил това, административнонаказващият орган е издал наказателното постановление при съществено нарушение на процесуалните правила, което не е съобразено и от районния съд. Твърди се, че въззивният съд неправилно е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган, което не се установява от събраните по делото доказателства.  Излагат се доводи и за липса на мотиви относно приложението в случая на чл.28 от ЗАНН. Въз основа на изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакуваното съдебно решение и за постановяване на друго, с което да се отмени процесното наказателно постановление.  В съдебно заседание, процесуалният представител на касатора-адвокат С. от АК-Велико Търново, поддържа касационната жалба и изложените в нея аргументи.

            Ответната страна, редовно призована, не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

            Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено.

Настоящата съдебна инстанция, като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събрания по делото съвкупен доказателствен материал и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

            Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване изискванията на чл.212 от АПК.

            Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, поради следните съображения.

            С атакуваното решение  е потвърдено НП № 11011846/30.04.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр.София, с което на касатора е наложена глоба в размер на 300лв. на основание чл.65 от НВМОП /отм./ във вр. с чл.32 ал.1 от ЗАНН, за това, че в качеството си на кмет на община Никола Козлево и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7 т.1 от ЗОП, към 03.01.2011г., в с.Никола Козлево, не е взел решение за откриване и не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка-открит конкурс по реда на НВМОП за транспортна услуга специализиран транспорт на хора, чиято стойност е за сметка на общинския бюджет на община Никола Козлево, по фактури и договори през 2011г. са изплатени от община Никола Козлево парични средства на обща стойност 93 583.07лв. с ДДС, с което е нарушил разпоредбата на чл.3 ал.1 от НВМОП/отм/.

            За да постанови решението си въззивният съд е приел, че е налице осъществен състав на административно нарушение както от обективна, така и от субективна страна към момента на действащата нормативна уредба и съответно към момента на извършване на нарушението. Въззивният съд е приел, че независимо от последващата отмяна на НВМОП - ДВ бр.17/28.02.2012 г., деянието на касатора представлява нарушение и по Закона за обществените поръчки, който обаче не е по-благоприятен за дееца от отменената Наредба, поради което посочил, че правилно санкцията на същия е определена съобразно предвиденото в наредбата.  Въз основа на тези съображения съдът е потвърдил процесното наказателно постановление.

            Настоящата касационна инстанция споделя както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи.

            Настоящата касационна инстанция споделя направения от районния съд извод, че вмененото задължение на възложителите с разпоредбата на чл.3 ал.1 от НВМОП/отм/, и от там наказуемостта на санкционираната деятелност след отмяна на НВМОП с ПМС №38/23.02.2012 г. не са отпаднали. Действително с отмяната на подзаконовия нормативен акт - обн. в ДВ бр.17/2012 г., разпоредбата на чл.3 ал.1 е напълно отменена. Същевременно обаче с разпоредбата на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП е предвидено, че за услуги на стойност по-високи от 66 000лв. задължително се прилагат разпоредбите на закона, а с разпоредбата на чл.129 ал.1 от ЗОП е предвидена  и санкция за възложител, който не проведе процедура по възлагане на обществени поръчки, въпреки наличието на основание за това, която санкция е по-висока от предвидената в отменената НВМОП. Следователно, районният съд правилно е приел, че задължението не е отпаднало, както и не е отпаднала административно-наказателната отговорност за неизпълнение на това задължение, а последвалата законодателна промяна не е по-благоприятна за дееца.

Настоящата касационна инстанция също намира, че извършеното нарушение е установено по безспорен начин, а административно наказващият орган правилно е издирил нарушената разпоредба и правилно е определил размера на санкцията. От доказателствата по делото е видно, че за 2010г. община Никола Козлево е заплатила за превозни услуги сума в размер на 98 897.74лв. без ДДС, от което следва, че в началото на 2011г., касаторът е бил длъжен да проведе открит конкурс, което той не е направил и с което е осъществил състава на нарушението, за което правилно е санкциониран.

Настоящият касационен състав намира за неоснователни твърденията на касатора за некомпетентност на органа, издал наказателното постановление. Съгласно чл.66, ал.2 от НВМОП (отм.), наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Аналогична е и разпоредбата на чл.127, ал.2 от сега действащия ЗОП. И доколкото по делото е приложена Заповед № ЗМФ-326/19.03.2013г. на Министъра на финансите, с която директорът на АДФИ-гр.София е овластен да издава наказателни постановления за нарушения на НВМОП (отм.) и ЗОП, обосновано районният съд е приел, че обжалваният пред него санкционен акт е постановен от компетентен орган.

Настоящият съдебен състав констатира, че районният съд действително не е изложил мотиви относно неприложимостта в случая на чл.28 от ЗАНН, но намира, че това не опорочава постановеното от него решение.  Очевидно, като е потвърдил наказателното постановление, въззивният съд е приел, че деянието на касатора не  представлява маловажен случай. Маловажността по принцип представлява изключение от общото правило на наказуемост на въздигнатите в административни нарушения деяния, обусловено от наличие на определени обстоятелства, разкриващи по-ниска степен на обществена опасност на нарушението от тази на обичайните нарушения от този вид, поради което нейното приложение подлежи на обсъждане само в случаите, когато деянието представлява маловажен случай на нарушение, а не във всички случаи, при които се реализира административно-наказателната отговорност на конкретен правен субект. В настоящия казус санкционираната деятелност не съставлява маловажен случай на административно нарушение по чл.32, ал.1 от ЗАНН, във вр.с чл.3, ал.1 от НВМОП (отм.), доколкото не се отличава с по-ниска обществена опасност от обичайните административни нарушения от същия вид.

С оглед всичко изложено, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

За прецизност, настоящият касационен състав намира за необходимо да посочи, че в диспозитива на въззивното решение е допусната грешка в номера на потвърденото наказателно постановление, като е посочено НП № 11011848 вместо НП № 11011846. Доколкото обаче от мотивите на въззивното решение, както и от въпроизведеното в диспозитива текстово съдържание на наказателното постановление е очевидно, че с решението си съдът потвърждава обжалваното НП № 11011846 от 30.04.2013г., настоящият съдебен състав намира, че в случая е допусната явна техническа грешка, която не опорочава постановеното решение. 

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Нови пазар като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

            Водим от горното, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

 ОСТАВЯ в сила  Решение № 155 от 29.10.2013 г., постановено по АНХД № 380/2013 г. по описа на Районен съд град Нови пазар.

             Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                              ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                          2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 13.03.2014 г.