Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

74

 

град Шумен, 16.03.2018г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на шестнадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

Председател: Кремена Борисова                        Членове:  Христинка Димитрова

 

                                                                                                Маргарита Стергиовска 

 

при секретаря В. Русева и с участие на прокурор О. Куздов от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М.Стергиовска КАНД № 34 по описа за 2018г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

Образувано е въз основа на касационна жалба от «В.и к.- Ш. ***») ООД, с ЕИК 837068284, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Г.М., депозирана чрез юриск. К., против Решение № 630/11.12.2017г., постановено по ВНАХД № 2680/2017г. по описа на Районен съд – гр.Шумен. С обжалвания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 03-1561 от 23.10.201г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „В.и к.- Ш.“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, пл. “Воин“ № *, представлявано от К.Г.М. е наложена „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева на основание на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ за нарушение чл. 44, т. 4 от ЗИ, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

 

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в нарушение на материалния закон. Твърди се, че на адреса посочен в НП не бил осигурен достъп, поради което била извършена проверка на същата улица, но на номер 5. Счита, че допуснатото нарушение е съществено, а извода на въззивния съд за допусната техническа грешка не кореспондира с доказателствата по делото.

 

На база изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт, както и на потвърденото с него наказателно постановление, като неправилни и незаконосъобразни.

 

Ответната страна, редовно призована, не се явява и не изразява становище по жалбата.

 

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. В пледория по същество сочи, че съдебното решение е правилно, като не са налице касационни основания за неговата отмяна, поради което предлага същото да бъде оставено в сила.

 

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 и чл.231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

 

Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

 

С решението, предмет на касационен контрол по настоящото дело, Районен съд – гр. Шумен е потвърдил Наказателно постановление № 03-1561 от 23.10.201г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „В.и к.- Ш.“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, пл. “Воин“ № **, представлявано от К.Г.М. е наложена „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева на основание на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ за нарушение чл. 44, т. 4 от ЗИ, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

 

Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че на    19.06.201г., служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършили надзорна проверка и оглед на средства за търговско измерване /СТИ, водомер/ в обект – водопроводно отклонение с водомерен възел в шахта в двор на къща, находяща се в гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. „Вичо Папазов“ № **. В хода на проверката било констатирано, че „В.и к.- Ш.“ ООД използва за непрекъснато измерване на обема на потребената вода в посочения имот, с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, монтиран водомер, произведен от „Беласица“ АД– гр. Петрич, с фабричен № 00388 и номинален разход 2.5 куб. м./ч. Освен това, било установено, че водомера е в употреба и е свързан към водоснабдителната мрежа и осигурява подаването на питейна вода към водопроводната инсталация на абоната, както и че описания водомер е без знак от последваща проверка на средства за измерване в употреба по чл. 43, ал. 1 от ЗИ, тъй като върху водомера липсва оловна пломба с метрологичен отпечатък, ограничаващ достъпа до брояча му и до регулиращите му устройства, която трябва да бъде носител на знаците от провреката на водомера. Резултатите от проверката са обективирани в Протокол за извършена проверка, във връзка с което е дадено задължително за изпълнение предписание с Протокол за задължителни предписания № 031-НД-08/03.08.2017 г. със срок за изпълнение до 10 дни, считано от датата на подписване на протокола.  Въз основа на установените факти, на 03.08.201г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № ВН 479/03.08.2017 г., като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 44, т. 4 от Закона за измерванията /ЗИ/, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 03-1561 от 23.10.201г. на Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Североизточна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „В.и к.- Ш.“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление:***, пл. “Воин“ № **, представлявано от К.Г.М. е наложена „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева на основание на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 85, ал. 2 от Закона за измерванията /ЗИ/ за нарушение чл. 44, т. 4 от ЗИ, във вр. чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

 

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

 

За да постанови решението си, Районен съд – гр. Шумен е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало същото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си, разглеждайки делото по същество, да установи дали е извършено нарушение и обстоятелствата, при които е осъществено.

 

Установената от първоинстанционния съд фактическа обстановка се споделя напълно от настоящия касационен състав. Същият намира, че въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи, като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаване на обжалвания акт. При обективно възприетата фактическа обстановка по делото, съдът е изградил правилни изводи, че като е използвало общ водомер, представляващ средство за измерване по смисъла на §1, т.27 от ДР на ЗИ, без същото да е снабдено със знак за последваща проверка, дружеството, е извършило нарушение на чл.44, т.4, във вр.с чл.43, ал.1 от ЗИ, за което на основание чл.85, ал.2 от ЗИ, в съответствие с материалния закон и при спазване на процесуалните правила, е санкционирано с издаденото наказателно постановление.

 

По-конкретно, в разпоредбата на чл.44, т.4 от ЗИ е предвидено задължение за лицата, които използват средства за измерване, да не използват такива без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от с.з. В чл.43, ал.1 от ЗИ е посочено, че последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка, а неизпълнението на посоченото задължение е възведено в административно нарушение с разпоредбата на чл.85, ал.2 от ЗИ. От събраните по делото доказателства се установява по безсъмнен начин, че „В.и к.- Ш.“ ООД използва за непрекъснато измерване на обема на потребената вода в посочения имот, с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, монтиран водомер, произведен от „Беласица“ АД– гр. Петрич, с фабричен № 00388 и номинален разход 2.5 куб. м./ч., кактко и, че водомера е в употреба и е свързан към водоснабдителната мрежа и осигурява подаването на питейна вода към водопроводната инсталация на абоната. Описаният водомер е без знак от последваща проверка на средства за измерване в употреба по чл. 43, ал. 1 от ЗИ, тъй като върху водомера липсва оловна пломба с метрологичен отпечатък, ограничаващ достъпа до брояча му и до регулиращите му устройства, която трябва да бъде носител на знаците от провреката на водомера.

 

Процесното средство за измерване, обект на проверка от страна на контролните органи, не е било снабдено с такъв знак, удостоверяващ осъществяване на последваща периодична проверка, което означава, че същото е било използвано в нарушение на изискванията на чл.44, т.4, във вр. с чл.43, ал.1 от ЗИ, респективно обуславя съставомерността на санкционираното неизпълнение на административно задължение на плоскостта на приложения от наказващия орган административно-наказателен състав.

 

На следващо място, обосновано въззивният съд е приел, че процесната деятелност не съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. От доказателствата по делото се установява, че в продължение на повече от две години търговецът е упражнявал своята дейност, като е използвал водомер, с който е извършвал измервания, свързани с търговски плащания, без надлежен знак от последваща проверка, т.е. в продължителен период от време, в рамките на който не е ясно дали измерените стойности и заплатените от потребителите суми съответстват на действителното потребление на вода от тяхна страна. Поради това не може да се приеме, че деянието разкрива по–ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид по смисъла, вложен в чл.93, т.9 от НК, приложим съгласно чл.11 от ЗАНН.

 

Неоснователно е възражението на касатора за издаване на наказателното постановление при допуснати съществени процесуални нарушения, досежно посоченият в НП адрес. Настоящата касационна инстанция напълно соподеля изводите на въззивния съд, че дори да е допуснато нарушение, то не е от категорията на съществените, каквато е и константната практика на ШАС.

 

Горното мотивира настоящия състав да приеме, че касационната жалба се явява неоснователна. Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, съдебният състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

 

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 630/11.12.2017г., постановено ВНАХД № 2680/2017г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

 

Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                             2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Лешението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 16.03.2018 г.