Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№.67

 

 град Шумен, 14.03.2018 г. 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на шести март две хиляди и осемнадесета година в следния състав: 

 

Председател: Росица Цветкова                                           Членове: 1.Кремена Борисова

 

                                                                                            2. Татяна Димитрова 

 

при секретаря В. Р.

 

и с участие на прокурор Я. Николова от ШОП

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №50 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от Б.А.К. с ЕГН ********** чрез пълномощник и процесуален представител адв. Б. Б. при ШАК срещу Решение №12/05.01.2018 г. по ВАНД №2712/2017 г. по описа на Шуменски районен съд.

 

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е нарушен материалния закон. Основният довод на касатора е, че за описаното в НП деяние не е предвидено от закона наказание, т.е. не е налице административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН. Касаторът излага доводи и за наличие на основания по чл.28 от ЗАНН. На тези основания касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени Решението на РС град Шумен и съответно да отмени НП №17-0869-002702/01.11.2017 г. на Началник група Сектор ПП при ОД на МВР град Шумен.

 

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя становище по касационната жалба.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Шуменски районен съд като правилно и законосъобразно.

 

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

 

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Шумен е потвърдил НП №17-0869-002702/01.11.2017 г. на Началник група Сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, с което на касатора Б.А.К. на основание чл.175 ал.3 предл.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №2702/05.10.2017 г. от длъжностно лице – младши автоконтрольор при Сектор ПП на ОД на МВР град Шумен.

 

   Спор по фактите няма между страните. Спорът е по приложение на закона и в частност липсата само на една регистрационна табела на ПС.лек автомобил води ли до нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 и съответно осъществява ли състава на административно нарушение по чл.175 ал.3 от ЗДвП.

 

   Както е приел и решаващият съд безспорно установено е, че касаторът е управлявал на 05.10.2017 г. в град Шумен лек автомобил, собственост на трето лице, на което МПС липсвала задната регистрационна табела. При тези факти въззивният съд е приел, че правилно е посочена нарушената разпоредба на чл.140 ал.1 от ЗДвП и правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността на касатора на основание чл.175 ал.3 предл.2 от ЗДвП.

 

   Настоящият касационен съдебен състав приема, че въззивният съд е достигнал до правилно установена фактическа обстановка, както и до правилно приложение на материалния и процесуалния закон. Съдът е приел, че доколкото касаторът е управлявал МПС – лек автомобил без задна регистрационна табела, е налице нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП и правилно е ангажирана отговорността на нарушителя по чл.175 ал.3 предл.2 от ЗДвП.

 

   Възражението на касатора, че не е осъществил нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП, настоящият касационен състав намира за неоснователно. В настоящата хипотеза се касае за управление на ПС – лек автомобил. По силата на разпоредбата на чл.140 от ЗДвП този вид ПС-а могат да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване, с табели с регистрационни номера. Следователно законът е регламентирал необходимостта от наличие и на двете регистрационни табели – предна и задна регистрационна табела, за да може това ПС да се движи по пътищата в страната. Липсата на една от тези регистрационни табели, при тази законова регламентация, води до нарушение на нормата на чл.140 ал.1 от ЗДвП и следователно до осъществен състав на административно нарушение по чл.175 ал.3 предл.2 от ЗДвП.

 

   Настоящият касационен състав намира, че в решаващият съд не е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като е постановил своя акт при напълно правилно установена фактическа обстановка. Обсъдил е всички доказателства както поотделно, така и в тяхната съвкупност, изложил е мотиви касателно разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, както и липсата на основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Приел е, че административнонаказващият орган е съобразил тежестта на нарушението и неговата опасност, което изцяло се споделя от настоящия касационен състав, поради което е постановил законосъобразен съдебен акт. Не са налице твърдените от касатора нарушения.

 

   От така установеното фактическо и правно положение касационният съд приема, че Решение №12/05.01.2018 г. на Шуменски районен съд по ВАНД №2712/2017 е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Шуменският районен съд е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно направени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И: 

 

   Оставя в сила Решение №12/05.01.2018 г. на Шуменски районен съд по ВАНД №2712/2017 г. по описа на същия съд.

 

   Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                ЧЛЕНОВЕ:  1./п/ 

 

                                                                                                             2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.03.2018г.