Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

№.66

 

 град Шумен, 14.03.2018 г. 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на шести март две хиляди и осемнадесета година в следния състав: 

 

Председател: Росица Цветкова                                       Членове: 1. Кремена Борисова

 

                                                                                                   2. Татяна Димитрова 

 

при секретаря В. Р

 

и с участие на прокурор Я. Николова от ШОП

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №36 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от Р.С.А. *** чрез пълномощник адв. Н. К. при ШАК срещу Решение №134/20.12.2017 г. по АНХД №494/2017 г. по описа на Районен съд град Нови пазар.

 

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като правните изводи на съда са в противоречие със събраните по делото доказателства. Касаторът твърди, че неправилен е изводът на съда за липса на нарушение при съставяне на АУАН и при издаване на Наказателното постановление, както и от събраните доказателство е установено липсата на състав за извършено административно нарушение. Като не е отчел това решаващият съд е допуснал нарушение на процесуалния и материалния закон. На тези основания касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решението на РС град Нови пазар и да отмени Наказателно постановление №17-0307-000605/11.10.2017 г. на Началник РУП Нови пазар.

 

   Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

 

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Нови пазар като правилно и законосъобразно.

 

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

 

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Нови пазар е потвърдил Наказателно постановление №17-0307-000605/11.10.2017 г. на Началника РУП Нови пазар, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лв. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №637/14.09.2017 г. от длъжностно лице – мл. автоконтрольор при РУ град Нови пазар.

 

   Настоящата касационна инстанция приема, че решението на РС град Нови пазар е правилно и законосъобразно и в съответствие с процесуалния и материалния закон.  

 

   Както е установил решаващият съд, а и от събраните по делото доказателства – писмени и гласни, и от описаното нарушение както в самото Наказателно постановление, така и в Акта за установяване на административно нарушение, по категоричен начин се установява, че на 14.09.2017 г. касаторът е управлявал лек автомобил с рег. № ***** в град Нови пазар. При покана от контролните органи, касаторът отказал да му бъде извършена проверка за установяване на употреба на алкохол с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 ARSN 0184, като е бил видимо в нетрезво състояние. Издадено е и предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта.

 

   Настоящият касационен състав приема, че в хода на съдебното производство пред въззивния съд не са ангажирани доказателства, които да оборят описаното нарушение както в Акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него НП. Правилно е прието от решаващия съд, че е налице осъществен състав на административно нарушение както от обективна, така и от субективна страна от касатора по чл.174 ал.3 от ЗДвП. Касаторът е притежавал качеството на водач на ППС и е отказал да му бъде извършена проверка за установяване на употреба на алкохол с техническо средство. Наказанието е определено при спазване на разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, поради което изводът на РС град Нови пазар за законосъобразност на НП е правилен.

 

   Неоснователно е твърдението на касатора, че е нарушена разпоредбата на чл.42 т.4 от ЗАНН. Видно от приложения Акт за установяване на административно нарушение, както и в издаденото въз основа на него НП,  фактическата обстановка е точно и конкретно описана, както и обстоятелствата при които е извършено административното нарушение, и която фактическа обстановка напълно съответства на правната квалификация на административното нарушение. Правилно и законосъобразно е приложена и санкционна норма от наказващия орган. Въззивният съд е обсъдил всички доказателства релевантни за спора, включително и показанията на свидетелите, извършил е преценка както поотделно така и в тяхната съвкупност, поради което е достигнал до правилния и законосъобразен извод за извършено нарушение от страна на касатора. В този смисъл са правилни и мотивите на съда за липса на съществено нарушение при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение. Настоящата касационна инстанция намира за законосъобразен извода на съда, че е достатъчно да бъде установен отказът на санкционираното лице да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол, за да бъде осъществен състава на нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП, тъй като тази норма визира няколко хипотези. Следва да се посочи, че в процесното НП отговорността на нарушителя изрично е ангажирана по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП, а именно отказ да се установи наличие на алкохол с техническо средство, независимо от обстоятелствената част на НП, в която е описано, че е издаден и талон за медицинско изследване. 

 

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №134/20.12.2017 г. на Районен съд град Нови пазар по АНХД №494/2017 г. е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Районен съд град Нови пазар е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно направени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р     Е     Ш     И: 

 

   Оставя в сила Решение №134 от 20.12.2017 г., постановено по АНХД №494/2017 г. по описа на Районен съд град Нови пазар.

 

   Решението е окончателно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                     ЧЛЕНОВЕ:  1./п/ 

 

                                                                                                    2./п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.03.2018г.