О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 204

 

гр.Шумен, 12.03.2018г. 

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

                                                             Административен съдия: Христинка Димитрова 

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 65 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по жалба на Народно читалище «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен, депозирана чрез пълномощник и процесуален представител адв. Е.Ф., против Решение № 420 от 11.12.2017г. на Комисия за защита от дискриминация по преписка №144/2014г.

 

            С определение от 14.02.2018г. жалбата е оставена без движение с указания към оспорващия да представи доказателства за внесена по сметка на Административен съд – гр.Шумен държавна такса в размер на 10 лева.

 

            В указания срок по делото е депозирана молба рег.№ ДА-01-551/06.03.2018г. от адв.Е.Ф. с приложен документ, удостоверяващ заплатена държавна такса. Със същата молба адв.Е.Ф. заявява, че производството по преписка № 144/2014г. е образувано въз основа на жалба вх.№ 44-00-685/12.02.2014г. и допълнително приложение към нея с вх.№ 44-00-963/28.02.2014г., подадени от Н.Р.Х. лично и като представляваща НЧ «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен, и е приключило с постановяване на решение № 420/11.12.2017г. Доколкото адв.Е.Ф. е пълномощник и на двете лица – на НЧ «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен и на Н.Р.Х., същата моли да се приеме, че жалбата срещу решение № 420/11.12.2017г. по пр.№144/2014г. на КЗД, е подадена от адв.Е.Ф. като пълномощник на жалбоподателите Н.Р.Х. и НЧ «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен.

 

            При условията на евентуалност адв.Е.Ф. моли да се уважи искане от Н.Р.Х. за присъединяване към жалбата на НЧ «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен.

 

            Съдът като съобрази изявлението на адв.Е.Ф. в качеството ѝ на пълномощник и процесуален представител на Н.Р.Х. намира, че жалбата на Н.Р.Х. срещу решение № 420/11.12.2017г. по пр.№144/2014г. на КЗД се явява недопустима и не са налице законови основания за конституиране на лицето като оспорваща страна в настоящото производство, поради следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл.68, ал.1 от ЗЗДискр решенията на  комисията подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица.

 

От приложените към административната преписка известия за доставяне (л.494 и л.495) се установява, че Н.Р.Х. е получила екземпляр от решение № 420/11.12.2017г. по пр.№144/2014г. на КЗД на 19.12.2017г., като в законоустановения 14-дневен срок не е подала жалба против посочения административен акт. Същевременно, видно от титулната част на настоящата жалба, същата е депозирана от адв.Е.Ф., в качеството ѝ на процесуален представител на НЧ «Назъм Хикмет 1881» - гр.Шумен. Обстоятелството, че в хода на административното производство двете лица са представлявани от един и същ пълномощник не обуславя извод за надлежно упражнено право на обжалване на постановения административен акт. Всяко едно от участвалите в административното производство лица разполага със самостоятелно право на обжалване, като срокът, в който може валидно да сезира съда започва да тече от момента, в който лицето е получило съобщение, че административният акт е изготвен. Спазването на срока е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата, за която съдът е длъжен да следи служебно при всяко положение на делото, дори и без да е направено такова възражение от другата страна. Срокът е преклузивен и пропускането му погасява правомощието да се извърши валидно процесуалното действие обжалване. Н.Р.Х. като адресат на процесното решение безспорно притежава качеството на заинтересовано лице по смисъла, вложен в разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК, но доколкото в рамките на законоустановения срок не е обжалвала решение № 420/11.12.2017г. по пр.№144/2014г. на КЗД, следва жалбата, обективирана в молба рег.№ ДА-01-551/06.03.2018г. да се остави без разглеждане, респективно лицето не може да бъде конституирано като оспорваща страна в настоящото производство.

 

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.265 от ГПК е неприложима, доколкото не се касае за неуредени в дял III от АПК въпроси, каквото е изискването на чл.144 от АПК.  Подлежащите на оспорване актове и срокът за тяхното обжалване, както и хипотезите, при които е допустимо присъединяване към оспорването или встъпване като страна в производството, са изчерпателно регламентирани с разпоредбите на АПК. С оглед на това молбата на Н.Р.Х. за присъединяване към жалбата, подадена от НЧ «Назъм Хикмет – 1881» - гр.Шумен против решение № 420/11.12.2017г. на КЗД, се явява недопустима.

 

Водим от горното съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Р.Х.  с ЕГН **********, против Решение № 420 от 11.12.2017г. на Комисия за защита от дискриминация по преписка №144/2014г., обективирана в молба рег.№ ДА-01-551/06.03.2018г., депозирана чрез пълномощник и процесуален представител адв.Е.Ф..

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Н.Р.Х.  с ЕГН **********, за присъединяване към жалбата, подадена от НЧ «Назъм Хикмет – 1881» - гр.Шумен против решение № 420/11.12.2017г. на КЗД.

 

На основание чл.160, ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария. 

 

След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва на съдията – докладчик за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

 

               Административен съдия: /п/

 

 

 


Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 9225/05.07.2018г.  постановено по АД №6646/2018г.  по описа на ВАС, VІ-то отделение.