О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 199

 

гр.Шумен, 12.03.2018г. 

 

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

                                                      Административен съдия: Христинка Димитрова 

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 93 по описа за 2018г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.116 ал.11 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

 

Образувано е по жалба на Г.Н.Д. с ЕГН ********** *** против Решение № ПР-3-27-00377696/15.02.2018г. на ръководителя на ТП на НОИ – Шумен. С обжалваното решение по заявление на Г.Н.Д. административният орган на основание чл.116, ал.7, т.1 от КСО е разсрочил задължението по разпореждане № РВ-3-27-00375294/12.02.2018г. в размер на 655,55 лева за срок от 1 година. В жалбата се сочи, че решението е незаконосъобразно, тъй като актът, на който се позовава административният орган, а именно разпореждане № РВ-3-27-00375294/12.02.2018г., не е влязъл в сила.

 

Съдът, като взе предвид характера на оспорения акт и прецени приложените към жалбата и административната преписка писмени доказателства, приема следното:

 

Предмет на оспорване е решение по чл.116, ал.7, т.1 от КСО на ръководителя на ТП на НОИ - Шумен, с което е разрешено разсрочване на задължението на оспорващата в размер на 655,55 лева за период от една година, на 12 месечни вноски, съгласно приложен погасителен план.

 

Посоченото решение е издадено въз основа на заявление с вх.№4002-27-7/18.02.2018г. на Г.Н.Д., с искане задълженията, установени по два броя разпореждане, в това число и разпореждане № РВ-3-27-00375294/12.02.2018г. да бъдат разсрочени за период от една година, считано от 25.03.2018г. до 25.02.2019г. В заявлението лицето е декларирало получените доходи за 12 месеца назад.

 

Административният орган е намерил за основателна молбата и е разсрочил вземанията, посочени от жалбоподателката в заявлението, за предложения от нея  срок и е издал оспорваното в настоящото производство решение в този смисъл.

 

 Решението е връчено на оспорващата на 15.02.2018г. Несъгласна с него, Г.Н.Д. го е обжалвала пред настоящия съд с искане за проверка на законосъобразността му.

 

Съдът намира депозираната жалба за недопустима, тъй като оспорващата няма правен интерес от обжалване на решението за разсрочване на задълженията, доколкото същото е благоприятен за нея акт, който удовлетворява искането, както е било заявено по надлежния ред със заявление с вх.№4002-27-7/18.02.2018г. Наличието на правен интерес от оспорването е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на оспорването, за която съдът следи служебно. Когато съдът констатира, че оспорващият няма правен интерес от оспорването, съгласно чл.159, т.4 от АПК следва да остави без разглеждане жалбата, а ако е образувано съдебно производство - да го прекрати.

 

Наред с това, налице е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството и по чл.159, т.1 от КСО, тъй като актът не подлежи на оспорване. С разпоредбата на чл.116, ал.10 от КСО изрично е предвидено, че отказът за разсрочване не подлежи на обжалване, поради което и по аргумент за по-силното основание решението, с което е уважено искането за разсрочване и то по посочения от лицето начин, също не подлежи на обжалване.

 

Следва да се отбележи, че неотносими към разсрочването са всички възржания относно законосъобразността на разпореждането, с което е установено по основание и размер задължението, което е предмет на разсрочване с процесното решение, доколкото същото е отделен административен акт и като такъв подлежи на самостоятелно обжалване, в това число и по съдебен ред, след изчерпване възможността за неговото административно оспорване.

 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против решението за разсрочване е недопустима като подадена от лице без правен интерес от обжалване и срещу акт, който не подлежи на съдебно оспорване, поради което същата следва да се отстави без разглеждане, а съдебното производство следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК Шуменският административен съд    

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  : 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Д. с ЕГН ********** *** против Решение № ПР-3-27-00377696/15.02.2018г. на ръководителя на ТП на НОИ – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 93 по описа за 2018г. на Административен съд – Шумен.

 

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

 

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК. 

 

                     Административен съдия: /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.