Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№97

град Шумен, 12.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                            Членове:  Татяна Димитрова

                                                                                                 Снежина Чолакова

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Данаил Шостак от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Снежина Чолакова КАНД № 513 по описа за 2013 г. на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – гр.София, депозирана чрез процесуален представител Д.М. – старши юрисконсулт, срещу Решение № 154 от 29.10.2013г., постановено по АНХД № 374/2013г. по описа на Районен съд – град Нови пазар. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № 11011848/2012 от 30.04.2013г., издадено от Директора на АДФИ – гр.София, с което на Т.Ф.К., ЕГН **********,*** на основание чл. 32, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 (триста) лева за нарушение по чл. 3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.) /НВМОП (отм.)/.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН. В тази връзка се твърди, че ответникът в касационното производство е санкциониран за това, че не е приложил правнорегламентираната процедура за провеждане на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), при наличие на предпоставките за това. Счита се, че се касае за доставка на хранителни продукти/закуски, които са систематично свързани и представляват части от предмета на една обществена поръчка, като обособени позиции по смисъла на § 1, т.16 от ДР на ЗОП, поради което възложителят е следвало да проведе една процедура за възлагане на обществена поръчка с обособени позиции, като изчисли стойността й по правилата на чл.15, ал.4, изр.1 от ЗОП, т.е. като сбор от стойността на обособените позиции или да възложи отделни обществени поръчки, но по реда, съответстващ на общата прогнозна стойност на всички обособени позиции (арг. от чл.15, ал.4, изр.2 от ЗОП). В случая се касае за периодично повтарящи се доставки, чиято стойност се определя съгласно чл.15, ал.2, т.2, б. «а» от ЗОП – на база действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка, като вида обществена поръчка е следвало да се осъществи чрез открит конкурс, поради липса на предпоставките за договаряне с покана (чл.53, ал.1 от ЗОП). Въз основа на изложените аргументи се счита, че съставомерността на санкционираната деятелност по приложения административно-наказателен състав е установена по безспорен начин, поради което се отправя искане за отмяна на атакувания съдебен акт и за постановяване на ново решение по съществото на спора, потвърждаващо наказателното постановление. В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно призован, не изпраща представител. 

Ответникът в касационното производство – Т.Ф.К., редовно призован, чрез процесуалния си представител адв.С.С. от АК-гр.В.Търново, оспорва жалбата, като излага аргументи за правилност и обоснованост на атакувания съдебен акт. Въз основа на същите отправя искане за оставянето му в сила.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура счита жалбата за допустима, а разгледана по същество за неоснователна. Излага подробни аргументи за правилност на съдебното решение, въз основа на които предлага същото да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно производство, съдът намира жалбата за неоснователна, по следните съображения:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, отменящо Наказателно постановление № 11011848/2012 от 30.04.2013г., издадено от Директора на АДФИ – гр.София, с което на Т.Ф.К., ЕГН **********,*** на основание чл. 32, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 (триста) лева за нарушение по чл. 3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.), а именно за това, че в качеството си на кмет на община Никола Козлево и възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от ЗОП не е взел решение за откриване и не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка – открит конкурс по реда на НВМОП (отм.), за доставка на хранителни продукти и закуски за ЦДГ през 2011г., при наличие на нормативните основания за това. Нарушението било извършено към 03.01.2011г. в с.Никола Козлево и било установено при проверка от органите на АДФИ-гр.София, осъществена в изпълнение на Заповед № ФК 10-927/21.08.2012г. за възлагане на финансова инспекция, изменена със Заповеди №№ ФК 10-1155 от 17.10.2012г., ФК 10-1212 от 30.10.2012г., ФК 10-1253 от 07.11.2012г. и ФК 10-1291/13.11.2012г. на директора на АДФИ-гр.София. За същото на 19.11.2012г. от К.Д. – старши финансов инспектор при АДФИ-гр.София бил съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 11011848, който бил връчен срещу подпис на нарушителя. Последният не е направил възражения срещу акта, нито при предявяването му, нито впоследствие в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения АУАН било издадено процесното наказателно постановление (НП), с което на основание чл.65 от НВМОП (отм.), във вр.с чл.32, ал.1 от ЗАНН на ответника в касационното производство било наложено административно наказание «глоба» в размер на 300 (триста) лева за нарушение по чл. 3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.).

Районният съд е установил описаната фактическа обстановка въз основа на събраните по делото гласни доказателства и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени такива. След преценка на доказателствения материал, съдът е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, при съблюдаване на административно-производствените правила и при спазване на изискванията за форма, регламентирани съответно в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Посочил е, че в качеството си на кмет на община Никола Козлево, деецът се явява възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП, респективно субект на визираната в чл.65 от НВМОП (отм.), във вр.с чл.32, ал.1 от ЗАНН отговорност. Приел е също, че след отмяната на НВМОП (отм.) е отпаднала наказуемостта на деянието, доколкото според действащия към момента Закон за обществените поръчки, възложителите не са длъжни да прилагат регламентираните в него правила за възлагане на обществени поръчки в случаите, когато стойностите на доставките са под 20 000 лева без данък върху добавената стойност (ДДС). И доколкото стойността на всяка от доставките по отделните позиции през предходната финансова година е под 20000 лева без ДДС, деянието на възложителя не съставлява административно нарушение според сега действащите нормативни разпоредби, поради което същите следва да намерят приложение по силата на императивния текст на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Така мотивиран, съдът е отменил наказателното постановление, като незаконосъобразно.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд – гр.Нови пазар е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, които кореспондират помежду си.

При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил правилни изводи за незаконосъобразност на атакуваното пред него наказателно постановление.

С отмененото от съда НП Т.Ф.К. е бил подведен под административно-наказателна отговорност за нарушение по чл.65 от НВМОП, във вр.с чл.32, ал.1 от ЗАНН, а именно за това, че в качеството на възложител на обществени поръчки не е спазил изискванията на чл.3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.). Съгласно чл.3, ал.2 от посочената наредба, възложителите вземат решение за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс, освен ако са налице условията за договаряне с покана, а в чл.1, ал.2, т.2 от с.н. е посочено, че малки обществени поръчки (за които са приложими редът и условията на наредбата),са обществените поръчки за доставки на стойност по-малка или равна на 180000 лв. без ДДС. Същевременно в чл.2 от НВМОП (отм.) е предвидена възможност възложителят да не провежда процедура за възлагане на малка обществена поръчка, а само да събере не по-малко от 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, при доставки и услуги на стойност от 15000 до 50000 лева без ДДС (чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП), а при такива на стойност под 15000 лева без ДДС - възложителите могат да не събират 3 оферти и да не сключват писмени договори (чл.2, ал.2, т.2 и ал.3 от НВМОП). Това означава, че процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс се прилага задължително в случаите, когато стойността на доставката е от 50000 до 180000 лева без ДДС, освен при наличие на предпоставките за договаряне с покана, регламентирани в чл.53 от НВМОП.

Съгласно чл.15, ал.2, т.2, б. «а» от ЗОП, когато се касае за периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги за срок до една година (както е в случая), стойността на обществената поръчка, респективно редът за възлагането й, се определя  на база действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга.

От приложената по делото Справка изх.№ 12-00-98/19.11.2012г. по описа на община Никола Козлево се установява, че през 2010г. (явяваща се предходна финансова година по смисъла на горецитираната разпоредба), общината е изплатила общо сумата от 61657,55 лева с ДДС (51 381,29 лева без ДДС) за доставка на хранителни продукти за ЦДГ и закуски, в т.ч. общо 32967,52 лева за хранителни продукти за ЦДГ и общо 28690,03 лева за доставка на закуски. Т.е. и двата вида доставки са били на стойност под 50000 лева без ДДС, което означава, че стойността на същите не задължава възложителя да приложи процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс, а му дава възможност да събере най-малко 3 оферти (чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП), респективно, като не е взел решение за провеждане на обществена поръчка чрез открит конкурс за доставките през 2011г., Кметът на община Никола Козлево, в качеството му на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП, не е допуснал вмененото му нарушение на чл.3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.). В тази връзка съдът намира за недоказано твърдението на касатора, че за доставката на хранителни продукти и закуски следва задължително да се проведе една обществена поръчка, респективно, че релевантна за преценката за необходимостта от провеждане на малка обществена поръчка е общата стойност на доставките на двата вида стоки. Действително и в двата случая се касае за доставка на храни, но това обстоятелство само по себе си не е достатъчно, за да обоснове с категоричност необходимостта от включването им в една обществена поръчка, доколкото с доставката на хранителни продукти за ЦДГ се цели осигуряване на продукти за приготвяне на храна за децата, посещаващи детските градини, което по правило се осъществява чрез допълнителна обработка от нает за целта персонал, докато доставката на закуски представлява доставка на предварително приготвени или закупени от изпълнителя и готови за консумация без допълнителна обработка храни. Т.е. от доказателствата по делото не се установява такова сходство във възложените дейности, явяващо се задължителна предпоставка за тяхното включване като обособени позиции в предмета на една обществена поръчка.

Липсата на безспорна установеност на обстоятелствата, обуславящи задължителното приложение на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс обуславя извода за недоказаност на възведеното срещу нарушителя обвинение за допуснато от последния нарушение на чл.3, ал.2, във вр.с чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП (отм.), респективно за незаконосъобразност на санкционния акт, с който е наложено.

Действително, от доказателствата по делото не се установява нарушителят да е събрал не по-малко от три оферти за съответните доставки, в унисон с изискването на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП (отм.), но деецът не е подведен под административно-наказателна отговорност за нарушение на посочения нормативен текст, поради което посоченото обстоятелство е ирелевантно за преценка законосъобразността на НП.

По изложените съображения касационната инстанция намира, че обжалваното пред районния съд наказателно постановление е незаконосъобразно, поради което, като го е отменил, съдът е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на постановения от него съдебен акт.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Нови пазар като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154/29.10.2013г., постановено по АНХД № 374/2013г. по описа на Районен съд – гр.Нови пазар.

Решението е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                  ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                   2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.03.2014 г.