Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 № 60

 

град Шумен, 12.03.2018 г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на шести март две хиляди и осемнадесета година, в състав: 

 

Председател:  Росица Цветкова                           Членове:  1.Кремена Борисова

 

                                                                                                   2.Татяна Димитрова 

 

при секретаря В. Р.

 

и с участие на прокурор Я. Николова от Окръжна прокуратура град Шумен

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №42 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от ТД на НАП град Варна чрез старши юрисконсулт  Ц.С.против Решение №16/08.01.2018 г., постановено по ВАНД №2543/2017 г. по описа на Районен съд град Шумен.

 

   В касационната жалбата се сочи, че решението е незаконосъобразно, тъй като е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Доводите на касатора се свеждат до твърдението, че установеното нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай. Твърди се, че доколкото се касае за формално нарушение, то всяко закъснение за подаване на годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл.92 ал.2 от ЗКПО в определения от закона срок е административно нарушение и не следва да бъде квалифицирано като маловажно, дори и да не е резултатно. Въз основа на това касаторът моли съда да отмени атакуваното Решение на РС град Шумен и да постанови друго такова по съществото на спора, с което да потвърди НП №278433-F306085/24.07.2017 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна.

 

   Ответната страна Г.Г.Г., редовно призован, не се явява, но е представено писмено становище от процесуален представител адвокат Г. Г. при ШАК, с което оспорва касационната жалба. Моли да бъде оставено в сила Решението на РС град Шумен като правилно и законосъобразно.

 

   Представителят на Шуменската окръжна прокуратура счита касационната жалба за допустима, а по същество за неоснователна. Излага доводи за законосъобразност на решението на въззивния съд, поради което предлага същото да бъде оставено в сила.

 

   Настоящият състав на касационната съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

 

   Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, а решението на РС е правилно и законосъобразно. Съображенията за това са следните:

 

   На първо место следва да се отбележи, че спор по фактите няма между страните. Видно от мотивите на оспореното Решение на РС град Шумен, процесното Наказателно постановление не е отменено с оглед приложение на чл.28 от ЗАНН, както твърди касатора в касационната си жалба. Съдът е приложил друг институт, а именно чл.3 ал.2 от ЗАНН – последващото изменение на чл.92 ал.1 от ЗКПО, който се явява по-благоприятен за нарушителя.

 

   С Решение №16/08.01.2018 г., постановено по ВАНД №2543/2017 г. Шуменският районен съд е отменил Наказателно постановление №278433-F306085/24.07.2017 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, с което на ответника Г.Г.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.264 ал.1 от ЗКПО - за неподадена в срок ГДД по чл.92 ал.1 от ЗКПО за отчетна 2016 г., е наложена глоба в размер на 200.00 лв.

 

   При постановяване на обжалваното решение, съдът е приел, че безспорно декларацията по чл.92 ал.1 от ЗКПО за дружеството „Г.-Г.Г.“ ЕООД с.Струйно не е била подадена в законоустановения срок, а именно до 01.04.2017 г. от управителя на дружеството Г.Г.. Такава е била подадена на 15.06.2017 г.

 

   За да отмени НП решаващият съд е приел, че както в Акта за установяване на административно нарушение, така и в издаденото въз основа на него НП, не е конкретизирана нормата, която е нарушена, с оглед обхвата на санкционна разпоредба на чл.264 ал.1 от ЗКПО. Освен това решаващият съд е посочил, че от 01.01.2018 г. нормата на чл.92 ал.4 от ЗКПО е изменена и по силата на същата годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. При тази законова регламентация и с оглед приложената ГДД от дружеството по делото, в която изрично е декларирано, че не осъществява дейност по смисъла на ЗСч, решаващият съд е приел, че е налице по-благоприятен закон за санкционираното лице. На тези основания съдът е отменил процесното НП.

 

   Настоящата касационна инстанция приема, че са налице основанията по чл.3 ал.2 от ЗАНН, поради което правилно решаващият съд е отменил Наказателното постановление. Правилно съдът е установил, че дружеството е подало декларация по чл.92 ал.1 от ЗКПО след срока, но в същата е декларирано, че дружеството не е осъществило дейност през 2016 г. по смисъла на ЗСч. Съгласно новата редакция на чл.92 ал.4 от ЗКПО, в сила от 01.01.2018 г., годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. При тази законова регламентация и с оглед неосъществена през 2016 г. дейност по смисъла на ЗСч от дружеството, безспорно е налице по-благоприятен закон за нарушителя, в качеството на управител, поради което и на основание чл.3 ал.2 от ЗАНН напълно правилно и законосъобразно решаващият съд е отменил процесното НП.    

 

   Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

 

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И   : 

 

   Оставя в сила Решение №16/08.01.2018 г., постановено по ВАНД №2543/2017 г. по описа на Районен съд град Шумен.

 

   Решението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ 

 

                                                                                                              2. /п/ 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.03.2018г.