Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

№95.

 град Шумен, 12.03.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                                          Членове: 1. Татяна Димитрова

                                                                                  2. Снежина Чолакова

при секретаря В. Р.

и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №76 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 предложение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по касационна жалба от адвокат С.С. при ШАК в качеството му на пълномощник на „М.Г.” ЕООД *** срещу Решение №1/02.01.2014 г. по АХД №1422/2013 г. по описа на Шуменски районен съд.

   В касационната жалба от се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което и правните изводи са неправилни. Касаторът счита, че в хода на административнонаказателното производство и пред съда, с оглед доказателствената тежест, наказващият орган не е установил по категоричен начин, че касаторът е извършил вмененото му нарушение. Излагат се доводи, че от приложения Протокол за извършена проверка №1306234/30.04.2013 г., въз основа на който е съставен Акта за установяване на административно нарушение, не се установява по категоричен начин, че дружеството като работодател не е внесло здравни осигуровки на работници, назначени по трудов договор, а единствено е посочено като осигурено лице управителят на дружеството, който е по договор за възлагане, а не трудово правоотношение. Касаторът излага доводи, че неправилно съдът е приел, че се не са внесени здравни осигуровки за работниците само въз основа на показанията на актосъставителя. На тези основания касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакувания съдебен акт и съответно да постанови друго по съществото на спора, с което да отмени Наказателно постановление №6010-0113823/04.07.2013 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна.

   Ответната страна ТД на НАП град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита касационната жалба за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Шуменски районен съд като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което са процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Шумен е потвърдил Наказателно постановление №6010-0113823/04.07.2013 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, с което на основание чл.104 ал.1 от ЗЗО на касатора са наложени три имуществени санкции, всяка в размер на 4000.00 лв., за това че дружеството като осигурител не е внесло дължимите вноски за здравно осигуряване за месеците октомври, ноември и декември 2013 г. включително, поради което е нарушил разпоредбата на чл.104 ал.1 от ЗЗО във вр. с чл.40 ал.1 т.1 б.в от ЗЗО и чл.7 ал.1 от КСО. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение серия АА №0113823/07.06.2013 г. от длъжностно лице при ТД на НАП град Варна, офис Шумен.

   Спор по установената от решаващия съд фактическа обстановка няма между страните и не е въведено такова основание и в двете касационни жалби. Спорът е по отношение правните изводи на съда за доказаност на нарушенията.

   Въззивният съд е приел, че касаторът е нарушил разпоредбата на чл.40 ал.1 т.1 б.в от ЗЗО, тъй като за месеците октомври, ноември и декември 2012 г. не е внесъл дължимите вноски за здравно осигуряване едновременно с изплащане на дължимото трудово възнаграждение. Шуменският районен съд е приел, че не са допуснати съществени нарушения в процедурата по издаване на Акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление и е потвърдил Наказателното постановление.

   Правните изводи на въззивния съд за доказаност на нарушенията, настоящата касационна инстанция не ги споделя.

   Видно от приложения Акт за установяване на административно нарушение актосъставителят се е позовал на установените факти при извършена проверка, обективирани в Протокол №1306234/30.04.2013 г. и въз основа на тези констатации е издал Акта. Съответно наказващият орган в НП се е позовал на този Протокол за извършена проверка като доказателство, установяващо извършените от касатора нарушения.

   Настоящата касационна инстанция приема, че този Протокол за извършена проверка №1306234/30.04.2013 г. не съдържа категорични констатации, че касатора като осигурител не е внесъл дължимите здравни осигуровки ведно с изплатеното трудово възнаграждение на работници по трудово правоотношение. Както касатора е посочил още във въззивната си жалба този протокол съдържа единствено и само констатации по отношение управителя на дружеството, който е самоосигуряващо се лице, като е посочено че дружеството към момента на проверката няма наети лица по силата на трудови правоотношения, но е бил работодател на 17 лица, но пък са подадени декларации обр.1 за шест лица. Така отразените констатации по протокола, без приложени съответните Приложения към този протокол, не установяват по категоричен начин, че за посочените три месеца – октомври, ноември и декември 2012 г. касаторът да е работодател и съответно осигурител на лица по трудово правоотношение, които са осигурени лица по чл.2 ал.1 т.1 и т.2 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. В хода на съдебното производство не са представени и декларациите обр.1 и обр.6 към Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г., които категорично установяват броя на осигурените лица и дължимите осигурителни вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

   Съгласно процесуалните правила за Районния съд като въззивна инстанция действа служебното начало, но върху наказващия орган пада доказателствената тежест за ангажиране на доказателства, които да установяват по безспорен начин, че нарушението е осъществено от обективна и субективна страна. Видно от доказателствата, приложени и приети от решаващия съд, наказващият орган не е ангажирал достатъчно доказателства, установяващи по безспорен начин, че касаторът като осигурител не е внесъл дължими здравни осигуровки за месец октомври, ноември и декември 2012 г. включително ведно с изплащането на дължимото трудово възнаграждение на лица, наети по трудово правоотношение. Действително пред районният съд е разпитан актосъставителят, които показания обаче не са достатъчни за установяване на този вид нарушения, тъй като същите се установяват с писмени доказателства, а именно декларации обр.1 и обр.6 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г., които не са представени по делото.

   От така установеното фактическо и правно положени настоящият касационен състав приема, че Решението на Шуменския районен съд е постановено при правилно установена фактическа обстановка, но при неправилно направени правни изводи по отношение приложението на материалния и процесуален закон, поради което следва да се отмени и да се постанови друго решение по съществото на спора, доколкото делото е установено от фактическа страна и не налага връща за събиране на нови доказателства, с което да бъде отменено процесното Наказателно постановление поради необоснованост и недоказаност на нарушенията.

   Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И:

   Отменя изцяло Решение №1 от 02.01.2014 г. постановено по АХД №1422/2013 г. на Шуменски районен съд и вместо него постановява:

   Отменя Наказателно постановление №6010-0113823/04.07.2013 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП град Варна, с което на основание чл.104 ал.1 от ЗЗО на „Мучеддид Гранд” ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Шумен, са наложени три имуществени санкции, всяка в размер на 4000.00 лв. за невнесени в срок осигурителни вноски за здравно осигуряване за месец октомври, ноември и декември 2012 г. включително – нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.в от ЗЗО.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                      ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

                                                                                               2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 12.03.2014 г.