Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 94

 град Шумен, 11.03.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                           Членове: 1. Татяна Димитрова

                                                                                                   2. Снежина Чолакова

при секретаря В. Р.

и с участие на прокурор Д. Шостакот ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №70 по описа на 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от „Т.Б.” ЕАД със седалище и адрес на управление град София чрез пълномощник юрисконсулт Е.Х. срещу Решение №726 от 22.11.2013 г. по АХД №1343/2013 г. по описа на ШРС.

   Касаторът твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като противоречи на закона и е постановено при неправилно тълкуване и прилагане на материалноправните и процесуални норми, както и в противоречие със събраните по делото доказателства. Изложени са съображения, че събраните по делото доказателства по безспорен начин доказват факта на неосъществяване на санкционираното неизпълнение на административно задължение, поради което не е нарушена нормата на чл.113 ал.1 от ЗЗП. Въз основа на изложеното се отправя искане за отмяна на атакуваното въззивно решение и за отмяна на Наказателно постановление №В-0026836/01.07.2013 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП.

   Ответната страна КЗП-РД град Варна, редовно призована, не изпраща представител и не представя становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Смята, че решението на районния съд е законосъобразно, поради което предлага същото да бъде оставено в сила.

   Касационната жалба е подадена в срока по чл.211 ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна.

   Шуменският административен съд, като прецени допустимостта и наведените в жалбата касационни основания, приема следното:

   С атакуваното решение Шуменски районен съд е потвърдил Наказателно постановление №В-0026836/01.07.2013 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на „К енд К Електроникс” ЕАД град София /сега „Техномаркет България” ЕАД/ е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

   За да постанови решението си в този смисъла въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, което не се оспорва от касатора в настоящото производство, че на 07.05.2013 г. в търговски обект – магазин „Техномаркет”, находящ се в град Шумен, била извършена проверка от служители на КЗП по повод постъпила жалба от потребителя С. Л. за непревеждане на потребителска стока фотоапарат „Nikon”, за която е предявена рекламация, в съответствие с договора за продажба. Няма спор, че рекламацията е заведена в регистъра за предявяване на рекламации, спазен е срока, но с Протокол №0000135/11.02.2013 г. на потребителя е било отказано гаранционно обслужване, тъй като повредата е настъпила вследствие на проникване на течност във вътрешността на апарата, което е установено с Протокол №132/07.02.2013 г. от фирмата, извършваща сервизното обслужване. Към момента на проверката  касаторът не е привел стоката в съответствие с договора за продажба и е върнал фотоапарата неотремонтиран. На търговеца е бил съставен Акт за установяване на административно нарушение от №К-0026836/22.05.2013 г. от длъжностното лице при КЗП за нарушение на разпоредбата на чл.113 ал.1 от ЗЗП. Въз основа на този Акт е издадено и процесното НП, с което административнонаказващият орган е приел, че касаторът е нарушил разпоредбата на чл.113 ал.1 от ЗЗП, а именно, че на 07.05.2013 г. не е изпълнил задължението си да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, поради което и на основание чл.222а от ЗЗП е наложил имуществена санкция на търговеца в размер на 500.00 лв. 

   Въз основа на тези факти съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на НП. По същество съдът е приел, че с оглед събраните по делото доказателство, по категоричен начин търговецът не е изпълнил задължението си, вменено в разпоредбата на чл.113 ал.1 от ЗЗП, тъй като не е установено кога тази течност/влага е проникнала във вътрешността на апарата.

   Настоящата касационна инстанция изцяло споделя изводите на решаващия съд. Правилно съдът е посочил, че към момента на предявяване на рекламацията от страна на потребителя няма данни процесната стока да е била намокрена. Възможно е действително след отваряна на фотоапарата да е имало течност във вътрешността на фотоапарата, както е посочено в КП №132/07.02.2013 г., издаден от оторизирания сервиз, но е възможно тази течност да е попаднала и в момента на транспортиране на стоката – става въпрос за месец февруари. Ето защо напълно правилни са изводите на съда, че към момента на предявяване на рекламацията няма данни в стоката да е попаднала течност, както и не е посочено кога стоката е била намокрена и налице ли е причинно следствена връзка между намерената течност и дефекта. С оглед на това законосъобразно и правилно съдът е приел, че не е установено по категоричен начин да е имало нерегламентирана намеса от страна на потребителя върху стоката, поради което неправилно продавачът е отказал да приведе потребителската стока в съответствие с договора за покупко – продажба.

   Настоящият касационен състав споделя и изводите на решаващият съд за липса на основания за приложение на чл.28 от ЗАНН, поради което не следва да ги преповтаря в касационното решение.

   Въз основа на изложеното настоящият касационен състав намира, че жалбата е неоснователна. Решението на районния съд е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно приложение на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

   Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

   Оставя в сила Решение №726 от 22.11.2013 г. по АХД №1343/2013 г. по описа на ШРС.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                         2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.03.2014г.