Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№86

град Шумен, 07.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                               Членове:  Татяна Димитрова

                                                                                                 Снежина Чолакова

при секретаря В.Р. и с участие на прокурор Данаил Шостак от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Снежина Чолакова КАНД № 46 по описа за 2014 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от  С.И.Д., ЕГН **********,***, депозирана против Решение № 808/19.12.2013г. по НАХД № 1281/2013г. по описа на Районен съд-гр.Шумен. С посоченото решение е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” № 0630106 на ОДМВР – гр.Шумен, с който на С.И.Д., на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 (сто) лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт поради издаването му в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила по смисъла, вложен в чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН. В тази връзка се твърди, че въззивният съд не е взел предвид нито един от аргументите на касационния жалбоподател, изложени в жалбата му. По тези съображения се отправя искане за отмяна на въззивното решение и за постановяване на ново решение по съществото на спора, отменящо електронния фиш. В проведеното открито съдебно заседание С.И.Д., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответната страна, ОД на МВР - гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не изпраща представител, респективно не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура застъпва тезата, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно производство, съдът намира жалбата за основателна, по следните съображения:

С атакуваното решение е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” № 0630106 на ОДМВР - Шумен, с който на С.И.Д., на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е  наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 (сто) лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

За да постанови съдебния си акт, съдът е приел за установено от фактическа страна следното: На 13.07.2013г. в 10.46 часа в гр.Шумен, на ул.Университетска, срещу Гробищен парк, с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение идент.№ 553/10, „TFR1 – М”, № от ДР 4835, монтирана на полицейски автомобил „Опел Астра” , била засечена скоростта на движение на МПС - л.а. “Сузуки Витара” , който се движел със скорост от 61 км/ч.(след приспаднат толеранс от 3 км/ч.), при максимално допустима - 40 км/ч., въведена с пътен знак „В26”. След направена справка било установено, че собственик на автомобила е С.И.Д. ***. За заснетото с мобилната система за видеоконтрол нарушение, от ОДМВР - гр. Шумен бил издаден електронен фиш серия „К” № 0630106. Посредством същия, на касационния жалбоподател, в качеството му на собственик и ползвател на  превозното средство, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП била наложена глоба в размер на 100 лева  за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП санкционираният субект не е представил в ОДМВР - гр. Шумен писмена декларация с данните на друго лице, което да е извършило нарушението, респективно копие на свидетелството му за управление на МПС. Не са направени и възражения в срока по чл. 189, ал. 6 от ЗДвП.

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът е приел от правна страна, че при издаване на електронния фиш не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, водещи до отмяната му, а извършеното нарушение е установено по безспорен начин, въз основа на приложените по делото веществени доказателства - снимки, изготвени от заснемащата система, на които ясно се виждат датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на автомобила, както и мястото на извършване на нарушението. По изложените съображения е потвърдил оспорения пред него санкционен акт, като законосъобразен.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд, в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд – гр.Шумен е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени доказателства, представени в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна.

При реализираната проверка за съответствие на решението с материалния закон, съобразно възведеното касационно основание обаче, настоящият състав намира, че при обективно възприетата фактическа обстановка по делото, въззивният съд е изградил своите изводи за законосъобразност на електронния фиш в противоречие с издаденото след постановяване на атакувания съдебен акт Тълкувателно решение №1/26.02.2014 г. на ОС на колегиите на Върховния административен съд на Република България по т. д. №1/2013 г.

Съгласно ТР №1/26.02.2014 г. на ОСК на ВАС на РБ, постановено по т. д. №1/2013 г., в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение могат да се осъществяват само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. Това означава, че в случаите, когато нарушението е установено с мобилно техническо средство, предвидената в чл.189, ал.4 от ЗДвП облекчена процедура за реализиране административно-наказателната отговорност на нарушителя е неприложима, респективно издадените електронни фишове въз основа на констатации за извършено нарушение, установени с мобилно техническо средство, са незаконосъобразни.

По делото няма спор, че процесното нарушение, е заснето и установено с мобилно автоматизирано техническо средство № 553/10, което е било монтирано на служебен автомобил на ОДМВР - град Шумен. При това положение и съгласно цитираното по-горе тълкувателно решение, което е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове (чл.130, ал.2 от ЗСВ), доколкото установяването и заснемането на процесното нарушение не е извършено със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, електронният фиш се явява издаден в противоречие с разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, поради което подлежи на отмяна.

От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че решението на Шуменския районен съд, постановено по НАХД № 1281/2013г. по описа на същия съд, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” № 0630106 на ОДМВР – гр.Шумен, се явява незаконосъобразно поради издаването му в противоречие с ТР № 1/26.02.2014 г. на ОСК на ВАС на РБ, постановено по т. д. №1/2013 г., поради което следва да бъде отменено, като вместо това следва да бъде постановено ново решение по съществото на спора, отменящо електронния фиш.

Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 1 и ал. 2, предл.2 от АПК, във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ решение № 808/19.12.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по НАХД № 1281/2013г. по описа на същия съд и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” № 0630106 на ОДМВР – гр.Шумен, с който на С.И.Д., ЕГН **********,***, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движението по пътищата е  наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 (сто) лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от същия закон.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                                                                                    2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 07.03.2014г.