Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№.9

град Шумен, 06.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на седми февруари  две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                          Административен съдия: Снежина Чолакова

при секретаря Ж.С., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 265 по описа за 2013 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл.121, ал.1, т.1, във вр. с чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Административното дело е образувано въз основа на жалба от И.С.Н. ***, ЕГН **********, депозирана против Заповед № РД-25-13 от 28.02.2012г. на  Кмета на община Каспичан, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение, считано от 01.03.2012г.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед, поради постановяването й в противоречие с материалния закон. Сочи се, че в качеството си на Началник отдел „Финансово стопански дейности и местни данъци и такси” (ФСД и МДТ) към община Каспичан, оспорващата е оглавявала едно от най-важните звена в общината, ангажирано със събиране на местните данъци и такси, като на същата е било възложено да следи за тяхното правилно разходване и отчитане. Наред с това е изпълнявала и функции на „главен счетоводител”, който отговаря за дейността на счетоводството в общината и заверява всички финансови отчети и документи, свързани с разходването на бюджетните средства. Счита се, че за да е налице съкращаване на заеманата от нея длъжност, е необходимо пълно премахване на функциите, задачите и задълженията, възложени на Началник отдел „ФСД и МДТ”, или тяхното изменение да е толкова съществено, че новата им съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да налагат извод за качествено нова длъжност. Доколкото и в новото длъжностно разписание фигурират длъжности, осъществяващи счетоводната дейност на общината и такива, ангажирани със събиране и отчитане на местните данъци и такси, и задължително трябва да има длъжност, която да ръководи тези дейности, се счита, че не е налице реално съкращаване на длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” към Община Каспичан, а същата само е трансформирана в друга длъжност, тъй като изпълнението на разписаните в длъжностната й характеристика задължения не е преустановено. Навеждат се и доводи, че ако с новото длъжностно разписание се цели да се намали числения състав на администрацията, това би могло да се осъществи чрез подбор. Въз основа на изложените аргументи се отправя искане оспорената заповед да бъде отменена, като незаконосъобразна. Претендират се и направените деловодни разноски.

В съдебно заседание, представлявана от адв.В.Т. от АК-гр.Плевен, оспорващата поддържа жалбата, като излага аргументи, че не е налице реално съкращение на длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ”, а същата е променена само като наименование, като същевременно като функции, задачи, задължения и област на действие, се препокрива с новосъздадената длъжност Директор на дирекция „Обща администрация”, в длъжностната характеристика на която са направени само някои незначителни допълнения, които не придават качествено различна характеристика на новата длъжност. Сочи се също, че за съкратената длъжност се е изисквало висше образование – магистър, а за новосъздадената – висше образование – бакалавър, от което се извлича извода, че длъжността на оспорващата не е съкратена. Отправя се искане да не се кредитира представеното от ответната страна поименно разписание на длъжностите от 01.03.2012г., в което длъжността на оспорващата не фигурира, доколкото не е установено датирането на документа, обуславящо основателно предположение, че същият е съставен единствено за нуждите на съдебното производство. Въз основа на изложените аргументи се отправя искане за отмяна на атакуваната заповед.

Ответната страна - Кмет на Община Каспичан, при първото разглеждане на делото от АдмС-гр.Шумен, чрез процесуалния си представител адвокат М.М. от АК-Шумен, оспорва жалбата като неоснователна. В съдебно заседание и в писмена защита излага аргументи, че заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила, на материалния закон и в съответствие с целта на закона. Навежда и доводи, че в новото длъжностно разписание заеманата от И.Н. длъжност не фигурира нито като наименование, нито като система от функции, задължения и изисквания, респективно не е налице съвпадение между функциите, задълженията и изискванията на длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” и длъжността Директор на дирекция „Обща администрация”. С оглед на това е отправено искане съдът да отхвърли жалбата като неоснователна и да присъди в полза на община Каспичан направените по делото разноски. При новото разглеждане на делото от АдмС-гр.Шумен, Кметът на община Каспичан не се явява и не изпраща представител.

Шуменският административен съд, преценявайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и извършвайки служебна проверка за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Оспорващата И.С.Н. *** като счетоводител, считано от 25.06.1979г. до 21.04.2008г.

Със заповед № РД-25-13 от 21.04.2008г. на Кмета на община Каспичан същата била назначена за държавен служител на длъжността Началник отдел „ФСД, МТД и главен счетоводител” в Обща администрация на община Каспичан, с ранг ІІІ младши, считано от 21.04.2008г. (л.126 от АД № 112/2012г.).

Със заповед № РД-25-69 от 04.12.2008г. И.Н. била преназначена на длъжност Началник отдел „ФСД и МДТ” в „Обща администрация” на община Каспичан, считано от 01.12.2008г. (л.118 от АД № 112/2012г.).

            Считано от 01.12.2010г. влязло в сила ново Длъжностно разписание на Общинска администрация – гр.Каспичан, категория на администрация Б4 (л.18 от АД № 265/2013г.), съгласно което общата администрация се състои от два отдела – отдел „АПОО и инф.технологии” (включващ Началник отдел ”АПОО и инф.технологии” – 1 щ.бр., мл.юрисконсулт – 1 щ.бр. и гл.специалист в общинска  администрация – 3 щ.бр., както и сектор ”Организационно, деловодно и техническо обслужване” - 4 щ.бр.) и отдел „ФСД и МДТ” (включващ Началник отдел „ФСД и МДТ” – 1 щ.бр., младши счетоводител – 4 щ.бр. и сектор „МДТ”, включващ Началник сектор „МДТ” – 1 щ.бр., главен специалист – 2 щ.бр. и младши счетоводител – 1 щ.бр.). Съгласно посоченото длъжностно разписание, длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” продължила да съществува, респективно И.Н. продължила да я изпълнява.

Със заповед № РД-25-12 от 12.04.2011г. на кмета на община Каспичан, оспорващата била повишена, като от ІІІ (трети) младши ранг й бил присъден ІІ (втори) младши ранг, считано от 21.04.2011г.(л.76 от АД № 112/2012г.).

Въз основа на докладна записка № ВОбС 239/12.12.2011г. на Кмета на община Каспичан (л.12 от АД № 265/2012г.), с решение № 37 от 22.12.2011г. по Протокол № 3/22.12.2011г., Общински съвет (ОбС), гр.Каспичан (л.263-265 от АД № 112/2012г.), на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, приел нова структура на Общинска администрация – гр.Каспичан, считано от 01.01.2012г. Съгласно същата, била създадена Дирекция „Обща администрация” с обща численост 14 щ.бр., както и Дирекция „Специализирана администрация” с численост 13 щ.бр., разделена в два отдела – отдел „Евроинтеграция и ХП” и отдел „ТСУ”.

В изпълнение на посоченото решение на ОбС-гр.Каспичан, със Заповед № 38/23.01.2012г. (л.57 от АД № 265/2013г.) Кметът на община Каспичан наредил, считано от 23.01.2012г., в общата администрация на Общинска администрация – гр.Каспичан, да бъдат закрити двата отдела и секторите към тях - отдел „АПОО и информационни технологии”, ведно със Сектор „Организация и деловодство и техническо обслужване” и отдел „Финансово-стопанска дейност и местни данъци и такси”, ведно със сектор „Местни данъци и такси” (п.І); а в специализираната администрация да бъде закрит Сектор „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт” към отдел „Евроинтеграция, икономика и общинска собственост” (п.ІІ). Със същата заповед, считано от 23.01.2012г. била създадена Дирекция „Обща администрация” с обща численост 14 щ.бр., в т.ч. „Директор”; както и Дирекция „Специализирана администрация” с обща численост 13 щ.бр., в т.ч. Директор” и два отдела с 2 щ.бр. „Началник отдел” (п.ІІІ). С п.ІV от заповедта, считано от 23.01.2012г., в Общинска администрация били създадени длъжността „Директор” на дирекция, за която били разкрити 2 щ.бр.; длъжността „Главен специалист деловодство и техническо обслужване” към дирекция „Обща администрация”- 1 щ.бр. и „Младши специалист „Околна среда” в отдел „ТСУ” към Дирекция „Специализирана администрация” – 1 щ.бр. Едновременно с това, считано от 23.01.2012г. били съкратени (закрити) изчерпателно изброени длъжности, в това число следните длъжности в Общата администрация: Началник отдел „ФСД и МДТ”, Началник сектор „Организация деловодство и техническо обслужване”, Началник сектор „Местни данъци и такси”, Главен специалист „Човешки ресурси” и Младши счетоводител - 1 щ.бр. (п.V.2.); а длъжността Началник отдел „АПОО и информационни технологии” била трансформирана в длъжността „Главен експерт в Дирекция „Обща администрация” (п.VІІІ.1). Със същата заповед кметът на общината наредил длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Евроинтеграция, икономика и общинска собственост” от специализираната администрация да премине към Дирекция „Обща администрация” (п.VІІІ.1). С тази заповед (п.Х) били определени и длъжностите в общинската администрация, предвид направените промени, като в Дирекция „Обща администрация” били предвидени следните длъжности – Директор „Обща администрация” - 1 щ.бр., Главен експерт - 2 щ.бр., Старши счетоводител - 1 щ.бр., Младши юрисконсулт - 1.щ.бр., Младши счетоводител - 4 щ.бр., Старши специалист „Еврогише” - 1 щ.бр., Старши специалист „АПОН” - 1 щ.бр., Главен специалист „МДТ” - 2 щ.бр. и Главен специалист в деловодство и техническо обслужване - 1 щ.бр. - всичко 14 щ.бр (п.Х.5).

Във връзка с новоприетата структура на Общинска администрация – гр.Каспичан и съкращаване на заеманата от оспорващата длъжност Началник отдел „ФСД и МДТ”, на 31.01.2012г. на последната било връчено Предизвестие с изх. № ИКК-353 от 31.01.2012г. за прекратяване на служебното й правоотношение, след изтичане срока на предизвестието (л.64 от АД № 112/2012г.).

На 24.02.2012г. с писмо Изх.№ ИКК 757 от 24.02.2012г. (л.63 от АД № 112/2012г.) Кметът на Община-гр.Каспичан предложил на И.Н., след изтичане срока на предизвестието да бъде назначена временно на длъжността Директор „Обща администрация”, считано от 01.03.2012г. до провеждане на конкурс за тази длъжност, което не било прието от последната.

На 28.02.2012г. на И.Н. била връчена Заповед № РД-25-13/28.02.2012г., с която на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл, във връзка с Решение № 37 от 22.12.2011г. на Общински съвет – гр.Каспичан и заповед № 38 от 23.01.2012г. на Кмета на Община Каспичан било прекратено служебното й правоотношение за заеманата длъжност, считано от 01.03.2012г.

Несъгласна с връчената заповед за прекратяване на служебното й правоотношение, И.С.Н. я оспорила пред Административен съд-гр.Шумен – с жалба вх.№ ВКК 1139/29.03.2012г. по описа на община – гр.Каспичан.

Въз основа на цитираната жалба първоначално е образувано АД № 112/2012г. по описа на ШАС, което е приключило с решение № 98/09.11.2012г., с което жалбата на И.С.Н. против Заповед № РД-25-13/28.02.2012г. е отхвърлена като неоснователна. Посоченото решение е отменено с решение № 14197/30.10.2013г. по адм.д.№ 180/2013г. по описа на ВАС, а делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав, в резултат на което е образувано и настоящото АД № 265/2013г. по описа на ШАС.

Към материалите по същото са приобщени писмените доказателства, приложени към АД № 112/2012г. по описа на ШАС. По указание на съда, след връщане на делото за ново разглеждане, административният орган е комплектовал административната преписка, като е представил: заверени копия от докладна записка с вх.№ ВОбС 239/12.12.2011г. и приетото въз основа на същата Решение № 37/22.12.2011г. на ОбС-гр.Каспичан за приемане на нова структура на Общинска администрация Каспичан, предизвестие № ИКК 353/31.01.2012г., писмо № ИКК 757/24.02.2012г., Заповед № РД-25-13/28.02.2012г., утвърдено длъжностно разписание на Общинска администрация – гр.Каспичан, в сила от 01.12.2010г., утвърдено длъжностно разписание на Общинска администрация – Каспичан, в сила от 23.01.2012г., поименно разписание на длъжностите към 23.02.2012г., поименно разписание на длъжностите към 01.03.2012г. – представено в оригинал, заверено копие от Заповед № 38/23.01.2012г. на Кмета на община Каспичан, с която е утвърдена обща численост и структура на общинската администрация.

Тук е мястото да се отбележи, че в решението на ВАС, с което делото е върнато за ново разглеждане, е посочено, че първоинстанционният съд е изключил от доказателствения материал по делото представеното от оспорващата заверено копие от поименно разписание на длъжностите към 23.02.2012г., което е с различно съдържание от представеното с административната преписка (л.244 от АД № 112/2012г.), в нарушение на правилата за доказателствената тежест. В тази връзка, видно от изричното изявление от процесуалния представител на И.Н. в проведеното на 12.12.2013г. съдебно заседание, последната се отказва от посочения документ, оттегля направеното доказателствено искане за прилагането му и заявява, че не желае община Каспичан да представи оригинала на посоченото доказателство, с оглед на което последният не е изискван.

По искане на оспорващата е допусната и назначена съдебна експертиза, изготвянето на която е възложено на специалист в областта на икономиката, чието заключение е приобщено към доказателствения материал без оспорване от страните.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Предмет на оспорване е индивидуален административен акт – Заповед № РД-25-13/28.02.2012г. на Кмета на община Каспичан, атакуван от неговия адресат - надлежна страна с право и интерес от обжалване. В заповедта не се съдържа указание досежно срока за нейното обжалване и органа, пред който може да се оспори, поради което е приложима разпоредбата на чл.140, ал.1 от АПК, според която, при липса на указание пред кой орган и в какъв срок подлежи на обжалване актът, срокът за неговото обжалване се удължава на два месеца. Доколкото атакуваната заповед е връчена на оспорващата на 28.02.2012г., а жалбата срещу нея е депозирана на 29.03.2012г., същата е подадена в законоустановения срок. По изложените съображения съдът намира, че жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

Съгласно чл.108, ал.1 от ЗДСл служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването с административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба. Видно от разпоредбата на чл.44, ал.1, т.3 от ЗМСМА, кметът на общината назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 (служители в район или кметство). От цитирания законов текст следва извода, че орган по назначаването на общинските служители е кметът на съответната община, респ. кметство или район. Доколкото в случая се касае за прекратяване на служебно правоотношение поради съкращаване на длъжност в Общинска администрация – гр.Каспичан, орган по назначаването се явява Кметът на община Каспичан. Доколкото именно той е издател на оспорената заповед, съдът приема, че същата е постановена от компетентния съгласно чл.108 от ЗДСл орган по назначаването.

Атакуваната заповед е издадена в изискуемата писмена форма и съдържа визираните в нормата чл.59, ал.2 от АПК реквизити. В същата е посочено правното основание за прекратяване на служебното правоотношение, а именно чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. Посочено е и фактическото основание – съкращаване на заеманата длъжност - с Решение № 37 от 22.12.2011г. на ОбС-гр.Каспичан и Заповед № 38 от 23.01.2012г. на Кмета на община Каспичан, което съответства на посоченото правно основание и е достатъчно да мотивира решението на органа.

В хода на административното производство не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

Настоящият състав намира, че Заповед № РД-25-13 от 28.02.2012г. е издадена при наличие на материалноправните основания за постановяването й и при съблюдаване целта на закона, по следните съображения:

Между страните няма спор, че оспорващата е била държавен служител и от 01.12.2008г. е работила в Община Каспичан на длъжност Началник отдел „ФСД и МДТ”, на която е била преназначена със заповед № РД-25-69 от 04.12.2008г. на Кмета на община Каспичан. Няма спор и по това, че с решение № 37 от 22.12.2011г. ОбС – гр.Каспичан, в рамките на предоставената му от чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА компетентност, е определил числеността и е одобрил новата структура на общинската администрация, като е създал две дирекции - Дирекция „Обща администрация” с обща численост 14 щ.бр., в т.ч. „Директор” и Дирекция „Специализирана администрация” с обща численост 13 щ.бр., в т.ч. „Директор”, с включени в посочената дирекция два отдела – отдел „ТСУ” и отдел „Евроинтеграция и хуманитарна политика”, с 2 щ.бр.”Началник отдел”. Няма спор и досежно факта, че със заповед № 38/23.01.2012г., Кметът на Община Каспичан, считано от 23.01.2012г., е утвърдил ново длъжностно разписание, съобразено с новоприетата структура на общината, съгласно която, в общата администрация на Общинска администрация – гр.Каспичан се закриват отдел „АПОО и информационни технологии”, ведно със сектор „Организация и деловодство и техническо обслужване” и отдел „Финансово-стопанска дейност и местни данъци и такси”, ведно със сектор „Местни данъци и такси”; както и се съкращават (закриват) и следните длъжности в общата администрация - „Началник отдел „ФСД и МДТ”, която е заемала оспорващата, Началник сектор „Организация деловодство и техническо обслужване”, Началник сектор „Местни данъци и такси”, Главен специалист „Човешки ресурси” и 1 щ.бр. „Младши счетоводител”; като в същото време се определят в Дирекция „Обща администрация” следните длъжности: Директор „Обща администрация” – 1 щ.бр., Главен експерт - 2 щ.бр., Старши счетоводител - 1 щ.бр., Младши юрисконсулт - 1 щ.бр., Младши счетоводител - 4 щ.бр., Старши специалист „Еврогише” - 1 щ.бр., Старши специалист „АПОН” - 1 щ.бр., Главен специалист МДТ - 2 щ.бр. и Главен специалист деловодство и техническо обслужване - 1 щ.бр.

Спорът между страните по делото се свежда до това налице ли е действително съкращаване на заеманата от жалбоподателката длъжност, след закриването на отдел „Финансово-стопанска дейност и местни данъци и такси”, ведно със сектор „Местни данъци и такси”, чийто началник е била тя, или тази длъжност не фигурира в новата структура и в новото длъжностно разписание само като наименование, а функциите и задълженията й са идентични със задълженията и функциите на длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация”.

Легална дефиниция на понятието „длъжност в администрацията” се съдържа в чл. 2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (НПЕКДА), приета с ПМС № 47 от 01.03.2004г., отм. ДВ бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г. Съгласно цитирания текст „длъжност в администрацията” е нормативно определена позиция, която се заема по служебно правоотношение или по трудово правоотношение въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. От това определение е видно, че основните белези на понятието „длъжност в администрацията” са два: 1. нормативно определена позиция, 2. изразяваща се в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. Поради това, когато органът по назначаването твърди, че една длъжност е съкратена по смисъла на чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл, трябва да докаже, че тази длъжност вече не фигурира като наименование (като нормативно определена позиция) в щатното разписание за съответната администрация и като съвкупност от определени функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.

По делото е установено, а и не се спори между страните, че заеманата от жалбоподателката длъжност не съществува като нормативно определена позиция. Видно от приетата с решение № 37 от 22.12.2011г. на ОбС – гр.Каспичан нова структура на Общинска администрация – гр.Каспичан, е създадена Дирекция „Обща администрация”, в която няма отдели и която е с численост - 14 щ.бр. В изпълнение на това решение, със заповед № 38/23.01.2012г. кметът на община Каспичан, е наредил закриването на съществуващите в общата администрация на общината до този момент два отдела, ведно със секторите в тях и е съкратил (закрил) и длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ”, считано от 23.01.2012г. След като отделът, на който е началник оспорващата, е закрит и след като е съкратена и длъжността „началник отдел”, обективно е налице извършена промяна в утвърденото длъжностно разписание и заеманата от оспорващата длъжност вече не съществува като нормативно определена позиция – въпрос, по който по делото не се спори.

Спорът се свежда до това дали заеманата от И.Н. длъжност продължава да съществува като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.

В тази връзка оспорващата твърди, че в случая не е налице реално съкращаване на длъжността Началник отдел "ФСД и МДТ” в структурно звено „Обща администрация”, а само е променено наименованието й на Директор на дирекция "Обща администрация", като функциите, задълженията и изискванията и на двете длъжности се припокриват.

Тази теза съдът приема за неоснователна, доколкото от събраните по делото доказателства се установява наличието и на това изискване, а именно, че в резултат на извършените промени в администрацията на община гр.Каспичан, длъжността Началник отдел «ФСД и МДТ» не се е трансформирала в длъжността Директор на дирекция «Обща администрация», а е престанала да съществува като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика.

Този извод следва от съпоставката на длъжностните характеристики на Началник отдел "ФСД и МДТ” и на Директор на дирекция „Обща администрация”, от които е видно, че функциите, задълженията и задачите  на двете длъжности не се припокриват.

На първо място, според приложената към делото длъжностна характеристика на длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” (л.171-175 от АД № 112/2012г.), задълженията на същия се свеждат до следното: да изпълнява ръководни и технически функции по осигуряване и обслужване работата в счетоводния отдел; да организира финансовата дейност, вътрешния финансов контрол, счетоводното отчитане и касовото изпълнение на бюджета; да подписва с втори подпис всички платежни документи за извършване на банкови преводи и договори; да контролира законосъобразното осъществяване на отчетността; да контролира бюджетната работа на учрежденията и организациите (второстепенните разпоредители) и разходването на предоставените на второстепенните разпоредители средства; да подписва за главен счетоводител РКО, ПКО, авансови отчети и други счетоводни документи; да осъществява контрол по изпълнението на бюджета; да изготвя проект за бюджет и бюджет на общината; да участва в комисии на общинската администрация; да осъществява ръководството на отдел „МДТ”; да организира целия технологичен процес съгласно данъчното законодателство; да упражнява правомощията на орган по приходите съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ. Т.е. по същество на Началника на отдел „ФСД и МДТ” е възложено да ръководи,  организира и контролира работата на подчинените му служители в отдела, като конкретните му правомощия са съсредоточени в сферата на финансово-стопанската дейност и тази, свързана със събиране на местните данъци и такси.

Според представената по делото длъжностна характеристика на длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация” (л.167-170 от АД № 112/2012г.), задълженията на същия са да организира и координира цялостната дейност на дирекцията, в т.ч. да ръководи дейността на служителите в нея; да ръководи дейностите в направления административно-правна и общинска собственост; да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство; да организира финансовата дейност, счетоводното отчитане и касовото изпълнение на бюджета; да разработва проекто-бюджета и бюджета на общината и подписва с втори подпис всички платежни документи за извършване на банкови преводи и договори, финансовите отчети; да осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; да контролира законосъобразното осъществяване на отчетността; да депозира предложения за предмета и приблизителната стойност на предвидените за възлагане обществени поръчки; да участва в разглеждането на доклада с предложенията за обществени поръчки и да дава становище; да участва в осъществяване на текущ контрол по възлагането и реализацията на обществените поръчки на всяко тримесечие чрез проверки за идентичност между публикуваните обстоятелства и наличните документи в преписките, проверки на място на изпълнение при изпълнение на обществени поръчки за строителство или услуги, проверки на обстоятелства, свързани с финансите; да упражнява правомощията на орган по приходите съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ; да участва в заседанията на ръководството и в комисии на общинската администрация. Т.е. на въпросната длъжност е възложено да да ръководи,  организира и контролира работата на подчинените му служители в цялата дирекция, т.е. цялата обща администрация, като притежава конкретни правомощия както в областта на финансово-стопанската дейност и тази, свързана със събиране на местните данъци и такси, така и по отношение дейностите в направления административно-правна и общинска собственост.

От съпоставката на разписаните задължения в двете длъжностни характеристики следва, че посочените в тях длъжности не се припокриват. Вярно е, че голяма част от функциите на Началник отдел "ФСД и МДТ”, като система от задължения и изисквания, са възложени на длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация" (финансово-стопанската и бюджетна дейност), но новата длъжност включва в себе си наред с функциите, вменени на длъжността Началник отдел "ФСД и МДТ”, и други ръководни и контролни функции. По-конкретно, Началник отдел „ФСД и МДТ” е изпълнявал ръководни и технически функции по осигуряване и обслужване работата само в счетоводния отдел и в Сектор „МДТ” към него, докато Директорът на Дирекция „Обща администрация” организира и координира цялостната дейност на дирекцията, планира дейността на всички служители в нея и носи отговорност за тяхната дейност, в т.ч. не само на служителите, изпълняващи счетоводни функции и такива по събиране на местните данъци и такси, включени в бившия отдел „ФСД и МДТ”, а и на служителите, които според предходното длъжностно разписание са били включени в закрития отдел „АПОО и информационни технологии”. Отделно от това, към задълженията на новосъздадената длъжност са добавени нови задължения, свързани с организацията и контрола на обществените поръчки, както и ръководна дейност в направление административно-правно и в направление общинска собственост, каквито задължения Началник отдел „ФСД и МДТ” не е имал.

Нещо повече, независимо, че и двете длъжности са от една йерархична категория - ръководни и попадат  в раздел „А” на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.), същите са от различно длъжностно ниво - длъжността „Началник отдел „ФСД и МДТ”, която е заемала жалбоподателката преди прекратяване на служебното й правоотношение, е от длъжностно ниво А8, а новосъздадената длъжност Директор на Дирекция „Обща администрация” е от длъжностно ниво А7, което е по-високо. Без значение за този извод е обстоятелството, че според длъжностните характеристики за заеманата от оспорващата длъжност се е изисквала минимална образователна степен „магистър”, а за новосъздадената такава – „бакалавър”, доколкото според Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм., считано от 01.07.2012г.), минималните изисквания за образователна степен и за двете длъжности са едни и същи – „бакалавър”. От друга страна, на Директора на дирекция „Обща администрация” е възложено ръководството на всички служители, включени в структурата на общата администрация, в т.ч. и тези, които според  предходното длъжностно разписание са били в отдел „АПОО и инф.технологии”, докато Началникът на отдел „ФСД и МДТ” е имал ръководни функции само по отношение на част от общата администрация - тази част, която е била включена в ръководения от него отдел, респ. която е била ангажирана със счетоводни функции и с местните данъци и такси. В същото време е налице и реално съкращаване на щата в новосъздадената дирекция, доколкото щатните бройки в нея са съкратени от 18 щ.бр., колкото са били в съществуващите в старата структура два отдела на Общата администрация, на 14 щ.бр. От всичко изложено следва, че длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” е престанала да съществува като система от функции, задължения и изисквания.

В подкрепа на този извод е и заключението по допуснатата и приета от съда без оспорване съдебна експертиза. Според същото, вменените на оспорващата функции и задължения не са отпаднали или съкратени, като при сравняване на длъжностните характеристики на двете длъжности се установява, че визираните в тях цели, преки задължения и отговорности досежно финансовата и счетоводната дейност съвпадат, като задълженията на Началник отдел „ФСД и МДТ” са по-детайлизирани и конкретни, а тези на Директор на Дирекция „Обща администрация” са посочени по-обобщено. Същевременно обаче на новосъздадената длъжност са вменени и други функции – контролни функции относно обществените поръчки и юрисконсултската дейност, каквито задължения не са били вменени на заеманата от оспорващата длъжност. Т.е. и от експертното заключение следва извода, че двете длъжности не са идентични и не се припокриват, доколкото новосъздадената такава включва и нови, различни задължения, каквито не са били възложени на съкратената длъжност. Вярно е, че според вещото лице, основните задължения и отговорности на двете длъжности са свързани с финансовата дейност и се припокриват. Този извод обаче не променя факта на наличие и на други, качествено нови задължения, които променят съществено характера на длъжността Директор на Дирекция „Обща администрация”, спрямо тази, заемана от И.Н., респективно изключват извода, че длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” е продължила да съществува под наименованието Директор на Дирекция „Обща администрация”.

Въз основа на изложените аргументи, следва да се приеме, че като съвкупност от определени функции, задачи и задължения, установени с длъжностната характеристика, длъжността на Директор на Дирекция „Обща администрация” е различна от съкратената длъжност, заемана от жалбоподателката, което означава, че последната е престанала да съществува както като позиция в длъжностното разписание, така и като система от функции, задължения и изисквания. Обстоятелството, че И.Н. е притежавала необходимите ценз, знания и умения да изпълнява и новосъздадената длъжност, както и че е била оценявана за работата си с най-високата оценка, е ирелевантно за законосъобразността на оспорения акт, доколкото не променя направения по-горе извод, че заеманата от нея длъжност е престанала да съществува като система от функции, задължения и изисквания. 

Обстоятелството, че с оглед естеството на вменените на оспорващата функции, същите няма как да бъдат съкратени и продължават да се осъществяват и при новоприетата структура, само по себе си не обосновава извода, че заеманата от нея длъжност продължава да съществува като система от функции, задължения и изисквания според новото длъжностно разписание, а единствено, че такива функции се изпълняват и понастоящем от служители на Общинска администрация – гр.Каспичан, което само по себе си не изключва приложението на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл. За приложението на цитираната разпоредба е достатъчно съответната длъжност да е престанала да фигурира и като наименование (нормативно определена позиция) в длъжностното разписание на съответната администрация, и като система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностната характеристика, което в случая е установено по безсъмнен начин. За осъществяване на въпросния фактически състав е без значение дали тези функции, задължения и изисквания са вменени на други длъжности в същата администрация, ако липсва такава длъжност, чиято длъжностна характеристика да съвпада напълно като съвкупност от функции, задължения и изисквания с тази на съкратената длъжност. Определени функции не могат да бъдат постоянно отъждествявани с конкретна длъжност, тя е съвкупност от такива, при определен ред на организация, като при промяната на този ред те могат да бъдат извадени от длъжността и комбинирани с други, даващи основание за създаване на нови длъжности или да допълнят характеристиките на заварени длъжности, и съкращаване на старите.

Вторият спорен въпрос по делото е дали заеманата от оспорващата длъжност е била реално съкратена към датата 01.03.2012г., считано от която е прекратено служебното правоотношение на последната. В тази връзка в решение № 14197/30.10.2013г. по адм.д.№ 180/2013г. по описа на ВАС е посочено, че доколкото по делото са били приложени поименно разписание на длъжностите от 23.02.2012г., в което длъжността на оспорващата е фигурирала и такова от 01.04.2012г., в което не е фигурирала, това означава, че както отделът, така и длъжността, заемана от И.Н., са съществували и след 01.03.2012г. до 01.04.2012г. С оглед на това е дадено указание за изискване на относимите към спора длъжностни разписания преди съкращението на служителката и и към датата на издаването на оспорената заповед, за да бъдат сравнени с поименните длъжностни разписания, което ще даде отговор на съдебно-административния спор.

В изпълнение на тези указания при повторното разглеждане на делото съдът е изискал длъжностното разписание на Общинска администрация – гр.Каспичан, действало преди прекратяване на служебното правоотношение на И.Н. и това, действало към датата на оспорената заповед; както и поименните разписания на длъжностите преди и към 01.03.2012г. (датата, считано от която е прекратено служебното правоотношение на оспорващата).

Видно от приложеното длъжностно разписание на Общинска администрация – гр.Каспичан, в сила от 01.12.2010г. (л.18 от АД № 265/2013г.), заеманата от оспорващата длъжност Началник отдел „ФСД и МДТ” фигурира в структурата на общата администрация на община Каспичан. С аналогично съдържание са и приложените по делото поименни разписания на длъжностите от 23.12.2011г. и 03.01.2012г., където в п.VІІ „Обща администрация”, б.”Б” фигурира отдел „ФСД и МДТ” и длъжност Началник отдел „ФСД и МДТ”, заемана от И.С.Н..

Със следващото длъжностно разписание на Общинска администрация – гр.Каспичан, в сила от 23.01.2012г., утвърдено от Кмета на община Каспичан (л.22 от АД № 265/2013г.), е създадена нова Дирекция „Обща администрация”, в която длъжността Началник отдел „МДТ и ФСД” не съществува, което означава, че според действащото от 23.01.2012г. длъжностно разписание, въпросната длъжност е съкратена. Това обстоятелство се вижда и от приложените поименни длъжностни разписания от 23.01.2012г., 27.01.2012г., 01.02.2012г., 07.02.2012г., 21.02.2012г., 23.02.2012г., в които длъжността на оспорващата е посочвана в раздел VІІ Обща администрация, между незаетата длъжност под т.1 Директор на Дирекция „Обща администрация” и длъжността под т.2 Главен експерт, като е посочвана без пореден номер в поименното разписание, тъй като длъжността е била съкратена с влязлото в сила длъжностно разписание, но служебното правоотношение на оспорващата не е било прекратено предвид отправеното предизвестие, предхождащо издаването на административния акт за прекратяването му.

На следващо място, от приложеното по делото поименно разписание на длъжностите към 23.02.2012г. (л.29 от АД № 265/2012г.), последното издадено преди датата на прекратяване на служебното правоотношение, длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ”, заемана от И.С.Н., е фигурирала в Раздел VІІ „Обща администрация”, без пореден номер, между т.1 и т.2 (както беше посочено и по-горе). В приложеното поименно разписание на длъжностите към 01.03.2012г. (приобщено към доказателствата по делото в оригинал - на л.63-65 от АД № 265/2013г.), длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” не фигурира. Тя не фигурира и в приложените поименни разписания на длъжностите, отнасящи се за периода след съкращаване на длъжността – съответно от 01.04.2012г. и 04.04.2012г. Всичко това обуславя извода, че към датата 01.03.2012г. въпросните отдел и длъжност са престанали да съществуват в структурата на Общинска администрация – гр.Каспичан.

В тази връзка следва да се отбележи, че по искане на оспорващата по реда на чл.193 от ГПК е открито производство по оспорване истинността (верността) на въпросното поименно разписание на длъжностите към 01.03.2012г., като оспорващата твърди, че към тази дата заеманата от нея длъжност продължава да съществува в общинската администрация, което не е отразено в документа. Доколкото поименното разписание на длъжностите се издава от длъжностно лице в кръга на службата му по установените ред и форма (арг. от чл.11, ал.3 и Приложение № 2 от НПЕКДА – отм.), респ. представлява официален документ по смисъла на чл.179, ал.1 от ГПК, в тежест на страната, която го оспорва, е да докаже, че не е верен (чл.193, ал.3, изр.първо от ГПК). Съгласно чл.11, ал.3 от НПЕКДА(отм.), поименното разписание на длъжностите се изготвя по образец съгласно Приложение № 2 от наредбата, въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях. От приобщеното към доказателствения материал без оспорване от страните длъжностно разписание, в сила от 23.01.2012г., утвърдено от Кмета на община Каспичан в качеството му на ръководител на администрацията, е видно, че длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” не фигурира в него, т.е. е съкратена. Същевременно от страна на оспорващата не са представени доказателства, че към 01.03.2012г. е налице акт за назначаване на държавен служител или друг документ, удостоверяващ, че въпросната длъжност продължава да съществува, не се и твърди наличие на такива. С оглед на това не може да се приеме, че длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ” е продължила да съществува, т.е. следва да фигурира в поименното разписание на длъжностите към 01.03.2012г., респективно, че като не е посочена в него, документът не е верен и не следва да се цени от съда при преценка законосъобразността на оспорваната заповед. По изложените съображения съдът приема, че оспорването на документа не е доказано, поради което и съгласно чл.194, ал.2 от ГПК не е налице основание за изключването му от доказателствения материал (като в тази връзка следва да се отбележи, че по аргумент от ТР № 1/04.01.2001г. по т.гр.д.№ 1/2000г., ОСГК, т.9, произнасянето по въпроса за истинността на оспорения документ не се обективира в диспозитива на решението, а само в неговите мотиви).

На следващо място, неоснователни са и доводите на оспорващата, че поименното разписание на длъжностите не следва да се кредитира, доколкото не е установено кога е съставено. В тази връзка следва да се отбележи, че във въпросния документ не е вписана датата на неговото издаване (видно от страница трета от същия, където според нормативно регламентирания образец се посочва дата на съставяне), а е отразено единствено към коя дата отразява щатната численост на общинската администрация, включените в нея длъжности и лицата, които ги заемат. Същевременно според експертното заключение, поименното разписание на длъжностите от 01.03.2012г. е съставено въз основа на Решение № 37 по Протокол № 3/22.12.2011г. на ОбС-гр.Каспичан, с което е приета нова структура на общинската администрация; въз основа на заповед № 38/23.01.2012г. на Кмета на община Каспичан, с която, считано от 23.01.2012г., се закриват двата отдела „АПОО и ИТ” и „ФСД и МДТ”, като в частност се закрива и длъжността Началник отдел „ФСД и МДТ”; въз основа на предизвестие от 31.01.2012г., с което И.Н. е уведомена за предстоящото прекратяване на служебното й правоотношение на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл; както и въз основа на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, предмет на оспорване по делото, в резултат на което името на оспорващата и заеманата от нея длъжност не са включени в документа. Т.е. по делото е установено, че въпросното поименно разписание на длъжностите е съставено въз основа и в съответствие с изброените по-горе документи (всички от кръга на визираните в чл.11, ал.3 от отменената НПЕКДА), от които е видно, че към 01.03.2012г. заеманата от оспорващата длъжност не е съществувала, респективно удостоверява фактите такива, каквито са настъпили в действителност.

 Същевременно експертът е установил, че в общината няма регистри, в които да е вписано съставянето на поименното разписание на длъжностите към 01.03.2012г. или да е налице изрично одобрение на същото. Тези обстоятелства са без значение за преценката на достоверността на посочения документ. Това е така, доколкото е без значение кога е съставено въпросното поименно разписание на длъжностите, след като отразява фактите такива, каквито са се случили към посочената в него дата. Що се касае до липсата на утвърждаване на същото, следва да се посочи, че утвърждаване се изисква единствено досежно длъжностното разписание (чл.11, ал.1 от НПЕКДА), но не и за поименното такова, видно и от образеца, представляващ Приложение № 2 към посочения подзаконов нормативен акт.

По изложените съображения, съдът приема за неоснователно твърдението на оспорващата, че към 01.03.2012г. заеманата от нея длъжност е продължавала да съществува в Общинска администрация -гр.Каспичан, респективно че не е било налице основанието по чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл за прекратяване на служебното й правоотношение.

На следващо място, неоснователно е и твърдението на същата за нарушение на императивната разпоредба на чл.87а от ЗДСл. Съгласно посочения текст при преобразуване на администрация, при преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга, служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява. В настоящия случай не е налице нито едно от предложенията, визирани в правната норма. Преобразуване на администрацията е налице, когато се запазва същностното съдържание на функциите и задачите на администрацията, като се променя нейната форма – при сливане, вливане или разделяне на администрацията. Чл.87а от ЗДСл е неприложим при вътрешна реорганизация на администрацията, без да се променя самата административна структура, какъвто е настоящият случай.

На следващо място, в ЗДСл не е предвидено нормативно изискване нито за извършване на подбор, нито за предлагане на съкратения служител на други свободни длъжности. Преценката кои държавни служители да бъдат съкратени е преценка по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Тази оперативна самостоятелност е обусловена от отговорността, задълженията и функциите, които изпълнява административния орган при ръководене и управление на повереното му ведомство. В случая при условията на чл. 169 от АПК съдът не открива незаконосъобразност при упражняване на дискреционната власт от административния орган.

В обобщение на изложеното съдът приема, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, в предвидената от закона форма и при спазване на метериалноправните разпоредби. При постановяването й не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и същата е издадена в съответствие с целта на закона. Следователно административният акт е законосъобразен и подадената срещу него жалба следва да се отхвърли.

Предвид изхода от спора и своевременно направеното искане от процесуалния представител на ответната страна в съдебното заседание, проведено на 06.06.2012г. (л.210 от АД № 112/2012г.), на основание чл.143, ал. 4 от АПК жалбоподателката следва да заплати на Община Каспичан направените от ответната страна разноски по делото, които в случая са в размер на 360 лв., представляващи договорено и платено възнаграждение на ползвания от страната адвокат.

Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Н. ***, ЕГН **********, против Заповед № РД-25-13 от 28.02.2012г. на  Кмета на община Каспичан, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното й правоотношение, считано от 01.03.2012г.

ОСЪЖДА И.С.Н. ***, ЕГН **********,*** сумата 360 (триста и шестдесет) лева, представляваща адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/

Забележка: Решението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Решение №15634/19.12.2014г.  постановено по АД №5639/2014г.  по описа на ВАС, V-то отделение.Влязло в законна сила на 19.12.2014г.