Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№8

град Шумен, 05.03.2014г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на седми февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав: 

Председател: Росица Цветкова                   Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                      Снежина Чолакова 

при секретаря Ив.В. и с участие на прокурор Д.Арнаудов от Окръжна прокуратура - гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Татяна Димитрова касационно административно дело/КАД/ № 2 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр. с § 19 ал.1 изр.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/.

Образувано е въз основа на касационна жалба от „А-И и С” ООД-гр.Шумен,  представлявано от управителя И.Й.И., срещу Решение № 944/09.12.2013г. постановено по гр.д. № 1984/2013г. по описа на Шуменския районен съд. С обжалваното решение е отхвърлена жалбата на „А-И и С” ООД-гр.Шумен против  Протокол № 1/12.06.2013г. на Тръжна комисия, определена със заповед № РД-27-52/30.05.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Шумен, в частта на взетите решения относно проведен търг с тайно наддаване за четири от имотите в землището на с.Габрица, посочени в заповед № РД-27-34/26.04.2013г. на директора на ОД „Земеделие”-Шумен, а именно - имоти с №№ 012025, 015011, 015017 и 016045.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Касаторът сочи, че въззивният съд неправилно и въпреки събраните по делото доказателства, е приел, че допуснатите до участие в търга лица М.С. *** и В.И.К. ***, не са свързани лица  по смисъла на § 1 т.1 от Търговския закон съответно с  ЕТ „С-С. ***  и с „НИК” ООД-гр.Шумен, които обработват повече от 10 000 дка земеделски земи. С оглед на това се иска отмяна на въззивното решение и постановяването на ново, с което да се отмени обжалвания протокол от 12.06.2013г. за проведения търг за предоставяне под аренда на земеделски земи от ДПФ в землището на с. Габрица, само по отношение на поземлените имоти, за които касаторът участва. Претендира и присъждане на направените разноски по делото.

Ответникът по касационната жалба - Областна дирекция „Земеделие” - гр.Шумен, чрез процесуалния си представител ст.юрисконсулт П.Н. оспорва жалбата като неоснователна и излага аргументи, че касаторът неправилно тълкува разпоредбата на § 1 от ТЗ. С оглед на това моли решението на районния съд, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

Заинтересуваната страна М.С.С., редовно и своевременно призован, не се явява и не изразява становище по касационната жалба.

Заинтересуваната страна В.И.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не изразява становище по касационната жалба.

Заинтересуваната страна ППК „Дъбрава”-с.Венец,област Шумен, редовно и своевременно призована, не се явява и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила като законосъобразно и правилно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна, макар и не по изложените в нея съображения.

С атакуваното решение Шуменският районен съд е отхвърлил жалбата на „А-И и С” ООД-гр.Шумен против  Протокол № 1/12.06.2013г. на Тръжна комисия, определена със заповед № РД-27-52/30.05.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Шумен, в частта на взетите решения относно проведен търг с тайно наддаване за имотите в землището на с.Габрица, посочени в заповед № РД-27-34/26.04.2013г. на директора на ОД „Земеделие”-Шумен.

За да постанови решението си районният съд е приел за установено от фактическа страна следното: Със заповед № РД-27-34/26.04.2013г. директорът на ОД «Земеделие»-гр.Шумен, на основание чл.47ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.24 ал.1 от ЗСПЗЗ открил процедура за провеждане на търг за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Шумен за отглеждане на едногодишни полски култури и ползване на ливади за срок от 10 години, ползване на мери и пасища за срок от 5 години и отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения. Със заповед № РД-27-52/30.05.2013г. директорът на ОД «Земеделие» Шумен назначил тръжна комисия, която да проведе тръжната сесия. На 12.06.2013г. тръжната сесия била проведена, като всички нейни решения били обективирани в протокол № 1 от 12.06.2013г. За  имотите в с.Габрица, до класиране били допуснати 4 кандидати - касаторът-«А-И и С» ООД-гр.Шумен и заинтересованите страни - В.И.К., ППК «Дъбрава» и М.С.С., като на първо място комисията класирала М.С.С., а на второ-В.И.К.. Недоволни от така проведеният търг, на 25.06.2013г. - «А-И и С» ООД - гр.Шумен депозирало в ОД «Земеделие» гр.Шумен жалба срещу протокол № 1/12.06.2013г., в частта му за 4 от имотите в с.Габрица, а именно - за имотите с номера 012025, 015011, 015017 и 016045.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, въззивният съд приел, че обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, съобразно разпоредбата на чл.47ж ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, в законноустановената форма и при липса на съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Приел е, че също така, че оспореният протокол е издаден и в съответствие с материалноправните разпоредби, поради което е отхвърлил жалбата срещу него като неоснователна. 

Предмет на съдебен контрол в първоинстанционното съдебно-административно производство е протокол № 1/12.06.2013г. на Тръжна комисия, определена със заповед № РД-27-52/30.05.2013г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-гр.Шумен, в частта на взетите решения относно проведен търг с тайно наддаване за четири от имотите в землището на с.Габрица, посочени в заповед № РД-27-34/26.04.2013г. на директора на ОД „Земеделие”-Шумен, а именно - имоти с №№ 012025, 015011, 015017 и 016045.

   Съобразно императивната разпоредба на чл. 218, ал. 2 от АПК, касационният съдебен състав е длъжен да вземе предвид служебно, независимо дали са инвокирани от страните, всички порочни действия на съда, които са основание за нищожност или недопустимост на решението или представляват нарушение на материалния закон. Това са нарушения на нормите, регулиращи изискванията за валидност и допустимост на съдебното решение и тези, регулиращи правоотношенията между страните по административноправния спор. При извършената служебна проверка по реда на цитираната по-горе норма, настоящият състав установи, че оспореното съдебно решение е валидно постановено, но недопустимо, поради което подлежи на обезсилване, а делото - на връщане за ново разглеждане.

 В хода на производството пред районния съд е допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила при конституирането на страните, обуславящо недопустимост на съдебното решение.

 С разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от АПК законодателят е вменил като процесуално задължение на съда служебното конституиране на страните по делото. Същото е процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство и решението, постановено при липсата на задължителна страна и участие на ненадлежна такава, подлежи на обезсилване.

 Според чл. 153, ал. 1 от АПК, страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица, като съдът конституира страните служебно, с оглед разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от АПК. За наличието на това изискване се следи служебно от съдилищата, включително и в касационното производство - т. е. съдът е длъжен да прогласи порока, дори и да не е посочен от страните.

Процесният протокол е издаден от тръжна комисия, определена със заповед № РД-27-52/30.05.2013г. на директора на ОД «Земеделие» Шумен, т.е. тръжната комисия е административният орган, издал оспорения административен акт и същата е надлежна страна по смисъла на чл. 15, ал. 1, предл. 1 и чл. 153, ал. 1, предл. 2 от АПК. В нарушение на тези процесуални разпоредби издателят на акта не е конституиран и не е участвал в съдебното производство. Конституираната като страна Областна дирекция „Земеделие”-гр.Шумен не е издател на акта, поради което не е надлежна страна по делото исъщата недопустимо е конституирана като ответник по делото. Като е провел съдебното производство с участие на ненадлежна страна и без да конституира административния орган, издал оспорения административен акт, районният съд е допуснал особено съществено нарушение на процесуалните разпоредби на чл. 153, ал. 1 и чл. 154, ал. 1 от АПК, което има отношение към процесуалната легитимация на страните в съдебното оспорване по реда на АПК като абсолютна процесуална предпоставка за редовно съдебно производство.

Освен това, настоящият състав намира, че съдът се е произнесъл по некомплектована по реда на чл. 152, ал. 2 във вр. с ал. 4 АПК "в цялост" административна преписка по издаването на оспорения акт. Така по делото не са представени нито заповедта, с която е открита тръжната процедура, нито заповедта, с която е определена тръжната комисия. Последната е от значение за преценката дали оспореният протокол е издаден от компетентен орган. По делото не са представени и доказателства, от които да е видно дали търгът е проведен при спазване на разпоредбите на чл.47б и сл. от ППЗСПЗЗ, за да се прецени дали оспореният протокол е издаден при спазване на материалноправните разпоредби.  Такива доказателства не са изискани от съда служебно и не са приобщени към доказателствения материал, което е довело до произнасяне по законосъобразността на обжалваната заповед без изследване на изискуемата процедура по чл.47б и сл. от ППЗСПЗЗ.

Предвид изложеното, оспореното решение следва да бъде обезсилено като недопустимо по смисъла на чл. 209, т. 2 от АПК. В случая са налице условията на чл. 221, ал. 3 от АПК, след отмяна на недопустимото решение делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на районния съд (с конституиране на надлежните страни съобразно правилата на чл. 15, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 от АПК и провеждане на съдебното производство с тяхно участие, като се предприемат необходимите действия по заличаване на ненадлежните страни по делото) за произнасяне по жалбата на „А-И и С” ООД-гр.Шумен. При новото разглеждане на делото, съдът следва да изпълни и задължението си по чл.152 ал.4 във вр. с ал.2  от АПК и да изиска служебно от административния орган заверено копие от цялата преписка по издаване на оспорения акт в обжалваната му част.

Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 3 от АПК, Шуменският административен съд 

Р   Е    Ш    И   :

ОБЕЗСИЛВА решение № 944 от 09.12.2013г. по гражданско дело № 1984 по описа за 2013г. на Районен съд-гр.Шумен. 

 ВРЪЩА делото на Районен съд-гр.Шумен за ново разглеждане от друг съдебен състав при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                           ЧЛЕНОВЕ: 1/п/ 

                                                                                                                 2/п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 05.03.2014 г.