Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 №73

град Шумен, 04.03.2014 г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

   Шуменският административен съд в публичното заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

Председател: Росица Цветкова                                      Членове: 1.Татяна Димитрова

                                                                                                           2.Снежина Чолакова 

при секретаря В. Р.

и с участие на прокурор Д. Шостак от Окръжна прокуратура град Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №36 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

   Производство по реда на чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от Д.В.Ц. ***, със съдебен адрес за призоваване град Разград, бул. България №13, ап.14 против Решение №786/13.12.2013 г. по НАХД №1104/2013 г. на Районен съд град Шумен.

   В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до издаването му в противоречие с материалния закон. Сочи се, че налагането на административно наказание посредством издаването на електронен фиш по реда на чл.189 ал.4 от ЗДвП е само и единствено в хипотезата на ползвано стационарно устройство за измерване на скоростта на движение. За процесното нарушение фишът е издаден посредством установяване на скоростта на движение чрез мобилно техническо средство – радар, което е в нарушение на разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП. При този начин на установяване на административно нарушение по реда на ЗДвП и в частност за превишена скорост следва да бъде спазена процедурата по реда на ЗАНН, а именно да бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение и издаване на Наказателно постановление. С оглед на това касаторът твърди, че РС неправилно е приложил закона и на това основание моли да бъде отменено атакуваното решение на РС град Шумен и съответно постановено друго такова по съществото на спора като бъде отменен Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” №0614428 на ОД на МВР град Шумен.

   Ответникът в касационното производство ОД на МВР град Шумен, редовно и своевременно призован, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Въз основа на изложените аргументи счита, че  решението на районния съд е законосъобразно, поради което предлага да бъде оставено в сила.

   Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

   Касационната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество, същата се явява основателна с оглед постановеното и влязло в законна сила ТР №1/26.02.2014 г. на ОС на колегиите на Върховния административен съд на Република България, по т. д. №1/2013 г.

   Съображенията за това са следните:

   С обжалваното решение е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” №0614428 на ОД на МВР град Шумен, с който на касатора, на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП. За да постанови своя съдебен акт, съдът е приел, че при издаване на обжалвания пред него електронен фиш не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, ограничаващи правото на защита на санкционираното лице, водещи до незаконосъобразност на акт. Приел е също, че наказващият орган правилно е определил субекта на предвидената в приложената санкционна разпоредба административно-наказателна отговорност. Посочил е, че наказаната деятелност е съставомерна по приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, визиран в чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП. По изложените съображения съдът е потвърдил изцяло електронния фиш, като правилен и законосъобразен, което е и в съответствие с до сега утвърдената съдебна практика и на АдмС град Шумен.

   С ТР №1/26.02.2014 г. на ОСК на ВАС на РБ, влязло в сила на 26.02.2014 г., постановено по т. д. №1/2013 г., е прието, че в хипотезата на чл.189 ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение могат да се осъществяват само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.

   Това ТР е задължително за съдилищата по прилагане на закона и при постановяване на настоящия съдебен акт следва да бъде приложено.

   Няма спор, че процесното нарушение, е заснето и установено с мобилно автоматизирано техническо средство №0553, което е било монтирано на служебен автомобил на ОД на МВР град Шумен. При това положение и съгласно цитираното по-горе ТР, доколкото установяването и заснемането не е извършено със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, неправилно и в противоречие на разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП е издаден електронен фиш за процесното нарушение.

   Само на това основание Решението на РС град Шумен следва да бъде отменено, доколкото е постановено в противоречие на материалния закон, с оглед ТР №1/26.02.2014 г. на ОСК на ВАС на РБ, по т.д.№1/2013 г. Следва да бъде постановено ново решение по същество като бъде отменен процесния ЕФ.

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р  Е  Ш  И : 

   ОТМЕНЯ Решение №786 от 13.12.2013 г., постановено по НАХД №1104/2013 г. на Районен съд град Шумен и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

   ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба, серия „К” №0614428 на ОД на МВР град Шумен, с който на Д.В.Ц. ***, с ЕГН **********, на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.

   Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1/п/ 

                                                                                                                    2/п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 04.03.3014г.