Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№87

гр.Шумен, 28.02.2014г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и четиринадесета година,в следния състав: 

                                         Административен съдия: Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от съдията ЧАД № 35 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано пореда на чл. 216 ал.5 изр.4 от ЗУТ, образувано по частна жалба на Д.С.И. и Р.И.И.,***, депозирана чрез адвокат М.М. от АК-Шумен, срещу Заповед № ДК - 10-СИР-02/16.01.2014г. на началник РДНСК Североизточен район. С оспорения акт е отхвърлена жалбата срещу Заповед № 10/04.06.2013 г. за изменение на разрешение за строеж № 19/22.05.2013г.на Главния архитект на община Нови пазар и е прекратено административното производство.

В жалбата се изразява несъгласие с издадената заповед поради противоречие с материалният закон, свеждащо се до неправилно прилагане на закона по отношение на „търпими” строежи, както и неправилно административният орган е възприел обект „лятна кухня” като второстепенен, а не жилищен. Отправено е искане за отмяна на оспорената заповед.

Съдът като разгледа жалбата и приложените към нея материали, намира за установено следното: 

Във връзка с подадено заявление вх. № 94-00-2463/22.05.2013г. от Н.А.С. от гр.Нови пазар, Главният архитект на община Нови пазар издал Разрешение за строеж № 19/22.05.2013г., с което разрешил на С. в качеството й на възложител, да извърши строителство на „Плътна ограда с височина 2.20м по северна имотна граница на ПИ № 52009.501.1371 по КК на гр.Нови пазар, УПИ-ХХІІ, кв.90 по действащия регулационен план на гр.Нови пазар”. Недоволни от това разрешение, заинтересуваните лица Д.С.И. и Р.И.И., собственици на съседния имот, подали срещу него жалба вх.№ 94-00-2257/2/30.05.2013г. чрез Гл.архитект на община Нови пазар до Началника на РДНСК-Шумен. Във връзка с тази жалба, на основание чл.91 ал.1 от АПК, Гл.архитект на общината издал Заповед № 10/04.06.2013г., с която изменил издаденото Разрешение за строеж № 19/22.05.2013г. по следния начин: „Плътна ограда с височина 2.20м по северна имотна граница на ПИ № 52009.501.1371 по КК на гр.Нови пазар, като в участъка, попадащ в радиус от 1.60 м. от ъгъла на съществуваща лятна кухня в съседния имот № 52009.501.1370 да се изпълни с височина 1.60 м., равна на разстоянието от ъгъла на постройката до имотната граница и посочил, че тази заповед е неразделна част от измененото разрешение за строеж. Тази Заповед била  връчена на И. и И. на 19.06.2013г. Недоволни от нея двамата депозирали чрез Гл. архитект на община Нови пазар до Началника на РДНСК-Шумен настоящата жалба с вх. № 94-00-2257/6//27.06.2013г.

С писмо изх. № Нп-462-00-250/02.07.2013г. Началникът на РО „НСК” Шумен-РДНСК Североизточен район уведомил жалбоподателите, че жалбата им срещу Заповед № 10/04.06.2013г. на Гл.архитект на община Нови пазар не подлежи на контрол за законосъобразност от РДНСК, а същият се упражнява пряко от съда, поради което им върнал жалбата. С молба вх. № Нп-462-00-679/12.07.2013г., чрез процесуалния си представител, жалбоподателите  върнали жалбата си на Началника на РДНСК-Шумен, като посочили, че именно той е компетентен да разгледа същата.

С писмо изх. № Нп-462-00-263/16.07.2013г. Началникът на РОНСК Шумен при РДНСК Североизточен район, изпратил по компетентност жалбата на И. и И. срещу Заповед № 10/04.06.2013г. на Гл.архитект на община Нови пазар до Административен съд-гр.Шумен, по която било образувано АД № 180/2013г. по описа на ШАС, приключило с определение, с което съдът е прекратил производството и е изпратил преписката по компетентност на  Началника на РДНСК - Североизточен район. Последният издал Заповед № ДК - 10-СИР-02/16.01.2014г., с която отхвърлил жалбата срещу Заповед № 10/04.06.2013 г. за изменение на разрешение за строеж № 19/22.05.2013г.на Главния архитект на община Нови пазар и прекратил административното производство. Недоволни, оспорващите депозирали жалба до Административен съд гр. Шумен.

Въз основа на така изложените факти и след като съобрази приложените по делото материали и становищата на страните, Шуменският административен съд, намира, че жалбата на Д.С.И. и Р.И.И.,***, депозирана чрез адвокат М.М. от АК-Шумен, срещу  Заповед № ДК - 10-СИР-02/16.01.2014г. на началник РДНСК – СИР е подадена от лица, притежаващи активна процесуална легитимация да оспорят административния акт и в законоустановеният срок, поради което същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Съображенията в тази насока са следните:

С атакуваният административен акт е отхвърлена жалбата на оспорващите срещу Заповед № 10/04.06.2013 г. за изменение на разрешение за строеж № 19/22.05.2013г.на Главния архитект на община Нови пазар и административното производство е прекратено, тъй като административният орган е счел, че оспорващите не са сред изброените лица в чл. 149 ал.2 т.1 от ЗУТ, разполагащи с право на жалба срещу актът за изменение на издаденото разрешение за строеж.

В настоящото производство няма спор, че оспорващите са собственици на съседния имот на имота, в който е разрешено строителството на ограда при условията на чл. 48 ал.4 от ЗУТ.

Решаващият извод на административния орган за липса на правен интерес от оспорването е правилен и законосъобразен.  Съгласно чл. 147, ал. 1 АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Правния интерес е абсолютна процесуална предпоставка за възникването на правото на жалба и условие за допустимост на производството, за което съдът следи служебно. С разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България е приета обща клауза на обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица, освен изключените със закон. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го атакува. Засягането е условие за възникване на процесуалният правен интерес от съдебно обжалване. Административният акт засяга, по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. Засегнати са онези лица, които са носители на материално-правни последици от решаването на спора, респ. в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочния административен акт. В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт.

Подлежат на оспорване всички административни актове, освен изрично посочените в закон, които нарушават или застрашават права и законни интереси на граждани и юридически лица, независимо от авторите, вида и характера на тези административни актове. Решаващ е само правният ефект върху правата и интересите на гражданите и юридическите лица. Ако актът не засяга права или законни интереси, той не подлежи на обжалване поради липса на правен интерес.

В случая предмет на оспорване по административен ред е бил позитивен административен акт - Заповед № 10/04.06.2013 г. за изменение на разрешение за строеж № 19/22.05.2013г.на Главния архитект на община Нови пазар. Именно по жалба на оспорващите главния архитект е изменил издаденото разрешение за строеж, като е съобразил изискването на разпоредбата на чл. 48 ал.4 от ЗУТ и височината на оградата е намалена съобразно разстоянието между имотната граница и най-близкият до нея обект, ситуиран в съседния имот – „лятна кухня”. Ирелевантни са доводите изложени в жалбата, дали обекта „лятна кухння” е жилищен или не, както и доводите за търпимост. В случая гл. архитект е съобразил разположението на обектите в съседния имот и в частност местоположението на обект „лятна кухня” по отношение на отстоянието му до оградата.

При това положение и с оглед липсата на доводи за отсъствие на някое от кумулативните изисквания в разпоредбата на чл. 48 ал.4 от ЗУТ, съдът счита, че атакуваният административен акт е правилен и законосъобразен, а депозираната срещу него жалба се явява неоснователна.

Водим от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И :

Отхърля жалбата на Д.С.И. и Р.И.И.,***, депозирана чрез адвокат М.М. от АК-Шумен, срещу Заповед № ДК - 10-СИР-02/16.01.2014г. на началник РДНСК Североизточен район, с която е отхвърлена жалбата им срещу Заповед № 10/04.06.2013 г. за изменение на разрешение за строеж № 19/22.05.2013г.на Главния архитект на община Нови пазар.

          Определението е окончателно и не подлежи на оспорване, съгл. чл. 216 ал.5 предл. последно от ЗУТ. 

                                                              Административен съдия:/п/

 Забeлeжка: Определението е окончателто и не подлежи на обжалване. Влязло в законна сила на 28.02.2014г.