О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№67

гр.Шумен, 21.02.2013г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година,в следния състав: 

Административен съдия: Снежина Чолакова 

като разгледа докладваното от административния съдия АД № 16по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Административното дело е образувано въз основа на искова молба от И.А.А., ЕГН **********, в момента в Затвора гр.Ловеч, депозирана срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД”ИН”) - гр.София, с която на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ  се претендира обезщетение за  причинените му в периода 19.02.2011г.-08.03.2012г. от незаконосъобразното бездействие на ответника неимуществени вреди, в размер на 30 000 лева (тридесет хиляди лева), ведно със законната лихва върху посочената главница в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева), до окончателното изплащане на главницата.

При проверка допустимостта на съдебното производство съдът е констатирал, че исковата молба е нередовна, поради което с определение от 30.01.2014г. същата е оставена без движение, с указания ищецът да представи по делото документ за внесена държавна такса в размер на 10 лева в полза на Административен съд – гр. Шумен, дължима съгласно чл.2а, т.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс; да конкретизира претенцията си досежно претендираните лихви за просрочие, като посочи изрично коя е началната дата, от която претендира присъждане на законната лихва върху сумата от 30 000 лева, до окончателното й изплащане; както и в случай, че освен законната лихва върху главницата от 30 000 лева до окончателното й изплащане,  претендира и лихви за друг период от време, да конкретизира този период, като посочи началната и крайна дата на периода, за който се иска заплащане на лихва в размер на 10000 лева.

Със съобщение, връчено на 04.02.2014г. лично на И.А.А., е даден 7-дневен срок за отстраняване на констатираните нередовности. В указания срок, изтекъл на 11.02.2014г. (вторник, присъствен ден), както и до настоящия момент, дадените от съда указания не са изпълнени.

Предвид горното съдът намира, че И.А.А. не е отстранил допуснатите в исковата молба нередовности, като в седемдневния законов срок (чл.158, ал.1 от АПК) не е представил по делото документ за платена държавна такса в размер на 10 лева и не е уточнил претенцията си съобразно дадените от съда указания, поради което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане и върната, а образуваното въз основа на същата съдебно производство пред Административен съд –гр.Шумен – прекратено.

Водим от горното и на основание чл.144 от АПК, във вр.с чл.129, ал.2 от ГПК, във вр.с чл.127, ал.1, т.3 от ГПК и чл.128, т.2 от ГПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА искова молба от И.А.А., ЕГН **********, в момента в Затвора гр.Ловеч, депозирана срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр.София, с която на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ  се претендира обезщетение за  причинените му в периода 19.02.2011г.-08.03.2012г. от незаконосъобразното бездействие на ответника неимуществени вреди, в размер на 30 000 лева (тридесет хиляди лева), ведно със законната лихва върху посочената главница в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева), до окончателното изплащане на главницата.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №16/2014г. по описа на Административен съд – гр.Шумен.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария .

Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца.

Административен съдия:/п/

 Забележка: Към датата на публикуване  определението  не е влязло в законна сила.