Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 №.69

 град Шумен, 27.02.2014 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

   Шуменският административен съд в публичното съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав: 

Председател: Росица Цветкова                                                                Членове: 1. Татяна Димитрова

                                                                                                               2. Снежина Чолакова 

при секретаря В. Р.

и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №42 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното: 

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по жалба от ОД на МВР град Шумен чрез гл. юрисконсулт И. И. срещу Решение №187/11.12.2013 г. по АНХД №381/2013 г. по описа на Районен съд град Нови пазар.

   В жалбата се сочи, че постановеното решение от въззивния съд е неправилно, тъй като е нарушен материалния закон. Касаторът излага доводи за правилно ангажиране на отговорността на наказаното лице с оглед събраните по делото доказателства, поради което правните изводи на решаващия съд в тези насоки противоречат на материалния закон. На това основание касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решение и да потвърди Наказателно постановление №2672/25.10.2012 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР град Шумен.

   Ответната страна Н.Д.Г., редовно призована, не се явява, но е представено писмено становище от пълномощника адвокат Д. Н. при ВАК, с което оспорва касационната жалба и моли да бъде оставено в сила решението на РС град Нови пазар като правилно и законосъобразно.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита жалбата за неоснователна и моли съда да постанови съдебно решение, с което да бъде потвърдено Решението на Районен съд град Нови пазар като правилно и законосъобразно.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното: С атакуваното решение Районен съд град Нови пазар е отменил Наказателно постановление №2672/25.10.2012 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР град Шумен, с което на ответната страна на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 350.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №2672/11.10.2012 г. от длъжностно лице при сектор ПП при ОД на МВР град Шумен.

   За да достигне до този правен извод, въззивният съд е приел за установена следната фактическа обстановка, за която и няма спор между страните: На 06.06.2012 г. около 10.00 часа ответната страна, управлявала МПС, по ул. Пирин, в град Нови пазар, до фирма „Метарекс” със скорост 101 км.ч. Наказващият орган е приел, както е отразено и в Акта за установяване на административно нарушение, че санкционираното лице е управлявало МПС със скорост 101 км/ч., при наличие на пътен знак Д11 – „Нови пазар”, ограничаващ скоростта до 50 км/ч за движение в населено място, като това превишение от 51 км/ч е установено със система за видеоконтрол TFR1 – М №553, клип 11056. С оглед на това е прието, че лицето е нарушило чл.21 ал.1 от ЗДвП и е наложена съответната глоба и лишаване от правоуправление на МПС на основание чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП.

   Районният съд след обстоен анализ на всички събрани пред него доказателства, включително и заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, като е извършена преценка на доказателствата както поотделно, така и в тяхната съвкупност е достигнал до извода, че нарушението не е осъществено както от обективна така и от субективна страна, тъй като знакът Д11 – „Нови пазар” е поставен в нарушение на чл.14 т.3 и чл.14 ал.2 от Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, както и нарушителят не е съзнавал, че извършва нарушение, тъй като не е възприемал факта, че навлиза в населено место.

   Двата извода на РС град Нови пазар изцяло се споделят от настоящата касационна инстанция, тъй като са подкрепени от събраните по делото доказателства и не противоречат на материалния закон.

   Категорично е установено, че този пътен знак Д11 е поставен в частта на участък от път І-2, в частта му с дължина от 2 162 м., означен като ул. Пирин в град Нови пазар в посока от град Варна към град Шумен. Знакът също така е поставен на разстояние около 7 м. след началото на пътната маркировка, която разделя пътното платно на три ленти за движение, като дясната лента, непосредствено до знака е за град Нови пазар, средната лента е за град Шумен и най-лявата лента е за движение от град Шумен за град Варна. Пътната лента за град Нови пазар и пътната лента за град Шумен в посока от град Варна са разделение то пътна маркировка „М-15” – „коси успоредни линии”, които означават площ забранена за движение на ППС, като началото на тази площ е седем метра преди пътния знак Д11 и от тази маркировка платното се разделя на три ленти, т.е. знакът е първо след маркировката „М-15” и е седем метра в посока към град Нови пазар и в лентата за град Нови пазар.

   При този безспорно установен факт и приложения снимков материал към заключението на вещото лице по изготвената СТЕ, правилно съдът е приел, че всеки водач на ППС, в това число и настоящият нарушител, движейки се в посока Варна - Шумен по процесния пътен участък и наближавайки пътен знак Д11 – „Нови пазар” категорично остава с убеждението, че същият важи единствено и само за дясната пътна лента, която продължава за град Нови пазар и няма убеждението, че пътувайки в средната лента, навлиза в населено место и че този знак важи и за този участък от пътя. Нарушението касае превишена скорост в населено место, поради което водачът ППС трябва първо да е с убеждението, че действително навлиза в населено место и второ да е налице пътен знак Д11, който недвусмислено посочва навлизане в населено место. Ето защо правилен е изводът на решаващия съд, че не е налице субективната страна на процесното нарушение. В тази насока неправилно е твърдението на касатора, че град Нови пазар е малък и се знаели всички улици. Първо нарушителят не е от град Нови пазар и второ няма законово задължение да се знаят улиците, а има законово задължение всеки знак или пътна маркировка да бъдат поставени, съобразно закон и да са видими и да позволяват на водача своевременно да предприемат действия за осигуряване на безопасността на движението. Показателен е фактът, че вещото лице и то посредством измервания, чиито ориентир е километричен камък дава заключение, че знакът важи и за тази лента. Няма как водачът на ППС, движейки се със скорост от 90 км/ч – максимално допустима за главен път Варна – Шумен да прави изчисления по километричен камък дали този знак има действие и за пътната лента в посока от град Варна за град Шумен. Това е още едно категорично доказателства, че процесният пътен знак не е поставен по начин, който категорично да води до възприятието у всеки водач на ППС, че навлиза в населено место.

   Настоящата касационна инстанция споделя и извода на РС град Нови пазар, че знакът е поставен и в противоречие чл.14 т.3 и чл.14 ал.2 от Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, които мотиви изцяло кореспондират с доказателствата по делото и материалния закон, като не следва да бъдат преповтаряни.

   Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН за да е налице административното нарушение то не е достатъчно да е осъществен състава от обективна страна, а следва да е осъществен и от субективна страна. С оглед установените факти по делото настоящият касационен състав приема, че наказаното лице не е имало съзнанието, че нарушава максимално допустимата скорост за управление на ППС в населено место – т.е. липсва субективният елемент от състава на нарушението – вината, както и доколкото пътния знак Д11 е поставен в нарушение на нормите, не е налице и обективната страна. Всичко това до неосъществен състав на административно нарушение и решението на РС град Нови пазар е правилно.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №187/11.12.2013 г. на Районен съд град Нови пазар по АНХД №381/2013 г. е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна, поради което решението следва да се остави в сила.  

   Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р     Е     Ш     И: 

   Оставя в сила Решение №187 от 11.12.2013 г., постановено по АНХД №381/2013 г. на Районен съд град Нови пазар.

   Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                         ЧЛЕНОВЕ:  1./п/ 

                                                                                                 2./п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 27.02.2014г.