Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

№68

град Шумен, 27.02.2014г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на десети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав: 

Председател: Кремена Борисова                      Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                        Маргарита Стергиовска 

при секретаря С.А. и с участие на окръжния прокурор Д.Долапчиев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 548 по описа за 2013г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от Областна дирекция «Земеделие» - град Шумен, депозирана чрез процесуален представител и пълномощник юрисконсулт П.Н. против Решение № 170/15.11.2013г., постановено по ВНАХД № 276/2013г. по описа на Районен съд – гр.Нови пазар. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № НП-21/11.04.2013г. на Министъра на земеделието и храните, с което на основание чл.44, ал.2 и чл.41, ал.3 във връзка с чл.41, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за опазване на земеделските земи на «Каолин» АД – гр.Сеново е наложена «имуществена санкция» в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

Касаторът оспорва въззивното решение с доводи за допуснати нарушения на материалния закон. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство не е допуснато констатираното от районния съд съществено процесуално нарушение на чл.40 от ЗАНН. Оспорващият счита, че актът е съставен, предявен и връчен при стриктното съблюдаване на разписания в закона императивен ред, при което не е засегнато правото на защита на санкционираното лице. Въз основа на изложеното в жалбата отправя искане за отмяна на решението, предмет на касационен контрол, съответно за потвърждаване на наложената санкция. С молба с рег.№ ДА-01-243/07.02.2014г. по описа на ШАС касаторът заявява, че поддържа жалбата и искането за отмяна на въззивното решение и на наказателното постановление.

Ответната страна – «Каолин» АД – гр.Сеново, в депозирано по делото писмено становище излага доводи за неоснователност на жалбата, въз основа на които моли обжалваното решение да бъде оставено в сила. В съдебно заседание, страната се представлява от адв.Т.Д., която оспорва жалбата и по аргументите, подробно изложени в писмения отговор, моли за решение, с което да бъде оставен в сила обжалвания съдебен акт.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. В пледорията по същество сочи, че изводът на районния съд относно наличие на съществено процесуално нарушение, допуснато при съставяне и връчване на АУАН, е неправилен. Административно наказващият орган е изпълнил стриктно задълженията си по чл.43, ал.4 от ЗАНН, като е изпратил преписката на общинската администрация по местоживеене, за връчване на нарушителя. От този момент нататък административно наказващият орган не носи отговорност за предявяването на книжата. По тези съображения, прокурорът предлага обжалваното решение да бъде отменено и вместо него постановено друго, потвърждаващо наказателното постановление.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 и чл.231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

С решението, предмет на касационен контрол по настоящото дело, Районен съд – гр.Нови пазар е отменил Наказателно постановление № НП-21/11.04.2013г. на Министъра на земеделието и храните, с което на основание чл.44, ал.2 и чл.41, ал.3 във връзка с чл.41, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за опазване на земеделските земи на «Каолин» АД – гр.Сеново е наложена «имуществена санкция» в размер на 5000 лева. При извършената проверка за законосъобразност на Наказателното постановление, въззивният съд е установил, че съставеният в отсъствие на представител на дружеството, АУАН е връчен на лице, което няма представителна власт и не е надлежно упълномощено да получава от името на дружеството каквито и да е книжа. При липсата на доказателства по делото, от които да се заключи, че макар и връчен на лице без пълномощия, все пак АУАН е достигнал до представител на дружеството и същият е имал възможност да се запознае с него и да посочи възраженията си, ако има такива, съдът е счел, че по този начин в хода на административно-наказателното производство е  допуснато нарушение на административно-производствените правила. Освен това в АУАН не било посочено изрично, че същият се съставя в отсъствие на нарушителя. Неспазването на законовата процедура по съставяне и връчване на АУАН е квалифицирано като съществено процесуално нарушение, обуславящо отмяна на издаденото наказателното постановление. По така изложените съображения, въззивният съд е отменил наказателното постановление, издадено от Министъра на земеделието и храните.

Касационната съдебна инстанция приема, че атакуваното решение е правилно и законосъобразно. Настоящият състав напълно споделя направения от въззивния съд извод за допуснато в хода на административно-наказателното производство съществено нарушение на административно-производствените правила, както и че същото е опорочило атакуваното наказателно постановление до степен, довела до неговата незаконосъобразност. ЗАНН предписва с императивни норми задължителни правила, по които следва да се реализира административно-наказателното производство като гаранция за неговото законосъобразно протичане, при съблюдаване процесуалните права на засегнатите правни субекти. Процесуалните правила по съставяне на АУАН са формални, като тяхното стриктно спазване се явява условие за законосъобразност на издаденото въз основа на акта наказателно постановление. Сред тези правила попада и редът за съставяне, предявяване и връчване на акта за установяване на административно нарушение. В случая от събраните по делото доказателства съдът приема за безспорно, че с писмо изх.№ Ш-519/15.02.2013г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» – гр.Шумен дружеството е поканено да изпрати лице с представителни пълномощия, за да бъде съставен и връчен АУАН. Предвид неявявяне на представител на «Каолин» АД – гр.Сеново в указания 3-дневен срок от получаване на поканата, длъжностните лица съставили АУАН в отсъствие на нарушителя. Така съставеният акт, в който изрично не е отбелязано обстоятелството, че същият е съставен при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН, е изпратен до общинската администрация по седалището на дружеството за връчване. В съответствие с доказателствата по делото е констатацията на въззивния съд, че АУАН е връчен на лицето В.Е.П, като както в разписката за връчване, така и в останалите документи, съставляващи административно наказателната преписка, липсат доказателства, удостоверяващи наличието на пълномощия на лицето да получава книжа от името на дружеството, респективно в какво какво качество същото е получило акта. По делото не се съдържат каквито и да е данни, че актът за установяване на нарушение изобщо е достигнал до представител на дружеството и същият се е запознал със съдържанието му. При това положение изводът на съда и за нарушение на чл.43, ал.4 от ЗАНН е правилен и законосъобразен. Съгласно сочената разпоредба когато актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава - на общинската администрация по местоживеене на нарушителя за предявяване и подписване. Тези нормативно установени изисквания гарантират и обезпечават правото на защита на лицето, спрямо което е образувано административно-наказателното производство, в т. ч. и правото да се запознае със съдържанието на АУАН, да направи възражения и да даде обяснения към момента на съставяне на акта, да поиска събиране или да представи писмени доказателства. Нарушителят е в правото си да се защити още в момента на съставянето на акта, а съставянето на акта би следвало да приключи с подписването му от нарушителя. Следователно предявяването и подписването на акта от нарушителя е не само формален, но и съдържателен елемент. Липсата на надлежно връчен АУАН съставлява нарушение на  чл.43, ал.4 от ЗАНН. Това е съществен порок на процедурата по издаване на НП, който не може да бъде саниран по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Нещо повече нормата на чл.52, ал.2 от ЗАНН, предвижда задължение на административно-наказващия орган да върне АУАН на актосъставителя, когато констатира че актът не е бил предявен на нарушителя. Доколкото производствата от административно-наказателен характер са една от проявните форми на държавната власт и в тях се ограничават в значителна степен законни права и интереси на нарушителя, то основанията и реда, по който се ангажира отговорността на определено лице, са описани с императивни правни норми, чието спазване е гаранция срещу неправомерно засягане на неговата правна сфера, респективно тяхното неспазване винаги съставлява съществено процесуално нарушение. По изложените съображения настоящата инстанция направи извода, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Същото е издадено в съответствие с разпоредбите на ЗАНН и с приложимия материален закон. Касационната инстанция възприема изложените правни изводи на районния съд и се присъединява изцяло към неговото становище, според което проверяваното наказателно постановление е неправилно.

Предвид констатациите за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление, явяващи се достатъчно основание за отмяната му като незаконосъобразно, настоящата инстанция намира, че е безпредметно да се изследва дали санкционираното деяние осъществява приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, доколкото, дори и да се установи неговата съставомерност, това не може да промени направения по-горе извод за порочност на отменения от въззивния съд правораздавателен акт.

Горното мотивира настоящия състав да приеме, че касационната жалба се явява неоснователна. Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, съдебният състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р  Е  Ш  И : 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 170/15.11.2013г., постановено ВНАХД № 276/2013г. по описа на Районен съд - гр. Нови пазар.

Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                     2./п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 27.02.2014 г.