О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№566

 

гр.Шумен 11.10.2017год.

 

Шуменският административен съд в закрито заседание на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав: 

 

                                                                Административен съдия: Маргарита Стергиовска 

 

като разгледа докладваното от съдията АД № 289 по описа за 2017 година по описа на Административен съд-гр.Шумен, за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производство по чл.197 и сл. във вр.с чл.103 ал.3 от Административно-процесуалния кодекс/АПК/.

 

Образувано е по жалба на Б.Д.И. с ЕГН **********,***, срещу писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. на началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Шумен, с което на основание чл. 56 ал.2 във вр. с чл.30 ал.2 от АПК е прекратено производството по Заявление вх. № 2108/24.04.2017 г., поради неотстраняване на недостатъци, отразени в писмо УРИ 869000-5245/25.04.2017 г.

 

Оспорващият счита, че незаконосъобразно е прекратено производството по подадено от него заявление за издаване на СУ за управление на МПС, тъй като, съгласно Наредба №3/2011 г. за заболяванията, за които е освидетелстван от ТЕЛК – при МБАЛ – Шумен и попадащи в приложение №,1 към Наредбата, компетентността да се произнесе е на общопрактикуващ лекар, а не на ТОЛЕК, както твърди административния орган. В подкрепа на тези твърдения представя становище от специалист-кардиолог. Отправено е искане за отмяна на  писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. на началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Шумен, в което е обективирано волеизявление за прекратяване на административното производство като незаконосъобразно.

 

Ответната страна, в писмено становище, е оспорила жалбата като неоснователна. Изложени са аргументи, че правилно и законосъобразно е прекратено производството по депозираното от И. заявление, с оглед становището на компетентния орган – ТОЛЕК, обективирано в писмо изх. № 334/13.06.2017 г. на председателя на ТОЛЕК.

 

С оглед на това се иска жалбата да бъде оставена без уважение и да им бъдат присъдени деловодни разноски, в т.ч. и юрисконсултско възнаграждение.

 

С определения от 06.10. и 10.10. 2017 г. жалбата е оставена без движение, като на оспорващия са дадени указания да внесе държавна такса за образуване на дело и да посочи дали желае оспорването да бъде разгледано по съдебен ред, както и да прецизира предмета на жалбата.

 

В указания срок И. е внесъл държавна такса, като в молба рег. № ДА-01-2020/10.10.2017 г. заявява, че обжалва „всички писма, уведомления, отговори, откази, издадени от ОДМВР – Шумен във връзка с прекратяване производството по издаване на СУМПС - писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. и УРИ 869000-10140-02.08.2017 г.“ В петитума се съдържа искане съдът да потвърди Медицинско удостоверение за здравословното състояние на водач.

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

 

Със заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин вх. № 2108 от 24.04.2017г. по описа на ОДМВР-Шумен-сектор „Пътна полиция“, жалбоподателят поискал да му бъде издадено свидетелство за управление на МПС-подмяна поради изтичане срока на валидност за категории АМ, В1 и В. Към заявлението И. приложил удостоверение № 2000/11.04.2017г. за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС с карта за оценка на физическата годност, издадени от личния му лекар д-р С. К., експертно решение № 0573-041/09.03.2015г. на ТЕЛК при МБАЛ-Шумен, искане за отписване на публични вземания и декларация за обичайно пребиваване. Писмено И. декларирал, че се отказва от придобитата категория „С“.

 

С писмо УРИ 869000-5245 от 25.04.2017г. началник сектор „Пътна полиция“ уведомил И., че от приложеното към заявлението му  експертно решение е видно, че същият  страда от „Исхемична болест на сърцето-САП III ФК. Миокарден инфаркт в хроничен стадий. Състояние след АКБХ4. Артериална хипертония III ст. умерена степен сърдечна форма СН III ФК. Болест на Чандлър на двете тазобедрени стави.“ Заболяването „Артериална хипертония III стадий с органно ангажиране“ е посочена в  т.10 от Приложение № 2 „Заболявания и състояния, при наличие на които  свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК“ към чл.5 от Наредба № 3 от 11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории/Наредба № 3/, издадена на основание чл.152а, т.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/. С оглед на това, указал на И., в 14 дневен срок от получаване на това писмо да представи в сектор „Пътна полиция“ Шумен карта за физическа годност на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадена от ТОЛЕК, като го предупредил, че при непредставяне на такъв документ в указания срок, производството по издаване на СУМПС ще бъде прекратено на основание чл.56, ал.2 от АПК.

 

На 25 и 26.04.2017г. служители на ОД на МВР-Шумен посетили адреса на жалбоподателя, за да му връчат горепосоченото писмо, но не открили никой. С оглед на това, на 27.04.2017г. в 13.20ч. ст.инспектор Ф. А. се свързал с жалбоподателя на посочения в заявлението му телефон и го запознал със съдържанието на писмото, както и с това, че при непредставяне в указания срок на горепосочената карта от ТОЛЕК, производството ще бъде прекратено, като за уведомяването била съставена докладна записка УРИ 869р-2237/03.05.2017 г. В указания 14 дневен срок, считано от момента на уведомяването, който изтекъл на 11.05.2017г., И. не представил карта за физическа годност на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадена от ТОЛЕК, поради което с писмо УРИ 869000-5988/17.05.2017г. производството за подновяване на СУМПС е прекратено на основание чл.56, ал.2 от АПК поради неотстраняване на недостатъците. В писмото е указано, че в 14 дневен срок от получаването му, прекратяването на производството може да бъде оспорено пред Административен съд-Шумен, чрез началник „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Шумен.  Писмото било връчено лично на И. на 23.05.2017г., видно от приложената по делото разписка.

 

На 05.06.2017 г. И. депозирал молба до Директора на ОДМВР – Шумен, имаща характера на жалба срещу писмо УРИ 869000-5988/17.05.2017г., която е препратена до Административен съд – Шумен с писмо рег. № ДА-01-1982/04.10.2017 г.

 

Към материалите по делото е приложено АД № 249/2017 г. по описа на ШАС.

 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 ал.1 от АПК и от надлежна страна, имаща правото и интереса да оспори горепосочения индивидуален  административен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

 

Независимо от липсата на конкретно посочен предмет на оспорване, доколкото в молба рег. № ДА-01-2020/10.10.2017 г. оспорващият заявява, че обжалва „всички писма, уведомления, отговори, откази, издадени от ОДМВР – Шумен във връзка с прекратяване производството по издаване на СУМПС - писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. и УРИ 869000-10140-02.08.2017 г.“ , съдът приема, че е сезиран с жалба срещу писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. на началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Шумен, с което на основание чл. 56 ал.2 във вр. с чл.30 ал.2 от АПК е прекратено производството по Заявление вх. № 2108/24.04.2017 г., поради неотстраняване на недостатъци, отразени в писмо УРИ 869000-5245/25.04.2017 г.

 

Към настоящото дело са приложени материалите по АД №249/2017 г. по описа на ШАС, което е приключило с определение оит 21.09.2017 г., влязло в законна сила, с предмет отказ за възобновяване на производство за издаване на СУМПС, обективиран в писмо УРИ 869000-10140-02.08.2017 г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Шумен.

 

Съгласно  чл. 56, ал. 2 от АПК, административният орган прекратява производството и в случаите по чл. 30, ал. 1 и 2, а според чл. 30, ал. 2 - "ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството".

 

Както беше отбелязано по-горе, с полученото от оспорващия писмо УРИ 869000-5245 от 25.04.2017г. началник сектор „Пътна полиция“ уведомил И., че от приложеното към заявлението му  експертно решение е видно, че същият  страда от „Исхемична болест на сърцето-САП III ФК. Миокарден инфаркт в хроничен стадий. Състояние след АКБХ4. Артериална хипертония III ст. умерена степен сърдечна форма СН III ФК. Болест на Чандлър на двете тазобедрени стави.“ Заболяването „Артериална хипертония III стадий с органно ангажиране“ е посочена в  т.10 от Приложение № 2 „Заболявания и състояния, при наличие на които  свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК“ към чл.5 от Наредба № 3 от 11.05.2011г. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории/Наредба № 3/, издадена на основание чл.152а, т.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/. С оглед на това, указал на И., в 14 дневен срок от получаване на това писмо да представи в сектор „Пътна полиция“ Шумен карта за физическа годност на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС, издадена от ТОЛЕК, като го предупредил, че при непредставяне на такъв документ в указания срок, производството по издаване на СУМПС ще бъде прекратено на основание чл.56, ал.2 от АПК.

 

Писмото изрично съдържа и уведомлението, че при неотстраняване на нередовностите на искането, производството по него ще бъде прекратено. В определения от административния орган срок и удължения такъв, исканите доказателства не са представени.

 

При тези данни съдът намира за законосъобразен извода на административния орган за липсата на предпоставки за произнасянето му по същество на направеното искане. С цитираното по-горе писмо началникът на сектор ПП при ОДМВР - Шумен е предприел действия по отстраняване на констатираните недостатъци по реда на чл. 30, ал. 2 от АПК. В този случай срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите - чл. 30, ал. 3 от АПК. По делото липсват данни нередовностите да са били отстранени и кога е станало това.

 

По делото са представени заключение от общопрактикуващ лекар и становище на специалист-кардиолог. Същите са относими към спора и съдът счита за правилно позоваването на т. 61 от Приложение №1 към Наредба №3/2011 г. досежно първото заболяване на оспорващия, обективирано в ЕР на ТЕЛК-Шумен, а именно – исхемична болест на сърцето. Заболяванията, съдържащи се в Приложение № 1 от Наредбата се обективират в документ, издаден от общопрактикуващ лекар, съгласно разпоредбата на чл. 8 ал.4 и ал.5 от Наредба №3/2011 г.

 

Досежно обаче заболяванията, посочени в приложение № 2 и съгласно разпоредбата на чл. 5 от Наредбата, освидетелстването се извършва задължително от ТОЛЕК. В т.10 от Приложение № 2  е обективирано заболяването „Артериална хипертония III стадий с органно ангажиране. Малигнена хипертония, артериална хипертония III (тежка) степен.“

 

Видно от ЕР на ТЕЛК при МБАЛ – Шумен, И. е диагностициран и със заболяване Артериална хипертония III ст. умерена степен сърдечна форма СН III ФК.

 

По делото е представено писмо №334/13.06.2017 г. от ТОЛЕК, от което е видно, че заболяването на оспорващия попада в т.10 от Приложение №2 на Наредба №3/2011 г.

 

При това положение, правилно административният орган е изискал представянето на медицински документи от компетентния орган, с оглед извършването на преценка по депозираното заявление.

 

Действително, писмото от компетентния орган – ТОЛЕК е изготвено след прекратяването на производството по депозираното заявление, но доколкото е в унисон с останалите доказателства по преписката и не съдържа нови факти или обстоятелства, съдът приема, че правилно административният орган е приел наличието на заболяване, попадащо в Приложение №2 от Наредбата, с оглед на което освидетелстването се извършва задължително от ТОЛЕК.

 

След като по преписката не са представени такива доказателства,  правилно административният орган се е позовал на разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от АПК и е прекратил производството.

 

Въз основа на изложеното настоящият състав приема, че оспорения административен акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и е съобразен с целта на законът, поради което същият е законосъобразен и жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

 

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че искането, адресирано до съда за потвърждаване на Медицинско удостоверение за здравословно състояние на водач, съдържащо се в петитума на молба рег. № ДА-01-2020/10.10.2017 г. е извън предмета на настоящото производство, поради което съдът не следва да го разглежда и не дължи произнасяне по него.

 

С оглед изхода от спора и поради своевременното искане за присъждане на разноски, направено в придружителното писмо, с което се изпраща преписката, на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи заплащане на разноските по делото. Съдът като съобрази характера на спора, разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, намира, че в полза на държавното учреждение ОД на МВР - гр.Шумен (в чиято структура е началник група към ОДМВР - Шумен, сектор Пътна полиция), следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. 

 

Водим от горното и на основание чл. 200, ал.1 от АПК, съдът  

 

ОПРЕДЕЛИ: 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.И. с ЕГН **********,***, срещу писмо УРИ 869-000-5988/17.05.2017 г. на началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР-Шумен, с което на основание чл. 56 ал.2 във вр. с чл.30 ал.2 от АПК е прекратено производството по Заявление вх. № 2108/24.04.2017 г., поради неотстраняване на недостатъци, отразени в писмо УРИ 869000-5245/25.04.2017 г.

 

ОСЪЖДА Б.Д.И. с ЕГН **********,***,  да заплати на ОД на МВР - гр.Шумен сума в размер на 100 (сто) лева разноски по делото. 

 

На основание чл. 200 ал.2 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария от страните, участващи в административното производство.

 

 Административен съдия: /п/     

 

Забележка: Определение  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 317/09.01.2018г.  постановено по АД №  12562/17г. по описа на ВАС, VII-мо отделение. Влязло в законна сила на 09.01.2018г.