Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

 

№ 236

 

град Шумен, 10.10.2017г. 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на осемнадесети септември две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

Председател: Росица Цветкова                                                Членове:  Татяна Димитрова

 

                                                                                                             Снежина Чолакова

 

при секретаря Св. Атанасова и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Снежина Чолакова КАНД № 189 по описа за 2017г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

Съдебното производство е образувано по жалба на Ю.Е.С., с ЕГН **********, с адрес ***, депозирана срещу решение № 49/26.05.2017г. на Районен съд – гр. Нови пазар, постановено по АНХД №70/2017г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е потвърден  Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К №1478498, с който за извършено административно нарушение на 27.11.2016г., в гр. Каспичан, по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ю.Е.С.  на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 /петдесет/ лв.

 

В касационната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради постановяването му в нарушение на материалния закон. Аргументира се тезата, че при съставяне на електронния фиш са допуснати съществени нарушения на процедурата, регламентирана в Наредба №8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, в частност на чл. 10, ал. 3 от подзаконовия нормативен акт, регламентиращ задължение за контролните органи да съпроводят със снимки разположението на уреда при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта. Навеждат се и доводи за допуснато нарушение на Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, определящи разстоянието на поставяне на пътния знак Е24. С оглед на това се отправя искане за отмяна на съдебното решение и на потвърдения с него електронен фиш. В съдебно заседание, редовно призован, касационният жалбоподател Ю.Е.С. се явява лично и поддържа жалбата по изложените в нея съображения. 

 

Ответникът, ОД на МВР – гр. Шумен, не изразява становище по жалбата, а в съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се представлява.

 

            Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Предлага решението да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 

            Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна, предвид следните съображения:

 

Пред Районен съд – гр. Нови пазар е бил обжалван Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К №1478498, с който за извършено административно нарушение на 27.11.2016г., в гр. Каспичан, по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на Ю.Е.С.  на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 /петдесет/ лв. Автоматизираното техническо средство е било закрепено в полицейски автомобил с рег. № *****, за което свидетелства изготвения протокол за използване на автоматизирано техническо средство или система № 591/12 „TFR1M“ от 27.11.2016г. Автомобилът е бил позициониран на разширение на пътя, а извършвания контрол е бил обозначен чрез поставяне на знак Е24, показващ, че тече проверка по заснемане на превишена скорост по ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Каспичан, до завод за горещо поцинковане, в посока към центъра на града. В хода на проверката е било установено, че автомобил „Опел Астра“ с рег. № *****, собственост на Ю.С., се е движел със скорост от 63 км/ч. при максимално разрешена скорост за движение в населено място от 50 км/ч. 

 

При така установената фактическа обстановка съдът е достигнал до извод, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът е констатирал, че контролните органи стриктно са съблюдавали правилата на Наредба №8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, при което контролът е осъществен с мобилно АТСС, одобрено по реда на Закона за измерванията. Съдът е счел още, че е налице съставен и изискуемия протокол за използване на техническо средство и фотоснимка, удостоверяваща поставянето на преносимия пътен знак Е24, с което е удовлетворено изискването на чл. 7, ал. 1 от наредбата. Въззивният съд е достигнал и до извод, че техническото средство е било приведено в работен режим законосъобразно, било е технически изправно и контролираният пътен участък е бил обозначен по надлежния ред. Предходният съдебен състав е приел също, че фишът съдържа всички изискуеми реквизити, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, като му е била разяснена и възможността по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП и чл. 189, ал. 9 от ЗДвП. С оглед на това, и предвид обстоятелството, че Ю.С. не е посочил друго лице като извършител на нарушението, съдът е заключил, че отговорността на санкционирания субект е била ангажирана законосъобразно, поради което е потвърдил обжалвания пред него електронен фиш.

 

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка и решаващия правен извод на предходната инстанция досежно безспорната установеност на вмененото на касатора нарушение. Съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, в редакцията, относима към датата на процесното деяние, при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Според текста на §6, т. 65 от ДР на ЗДвП „автоматизирани технически средства и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Използването на заснемащи технически средства е позволено /чл.165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП/, тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движението по пътищата, а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност. Според мотивите на ТР №1 от 26.02.2014г. на ОСК на ВАС обаче, използването на мобилни технически средства трябва да става при ясни правила, които да дадат на гражданите съответно указание за условията и обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват. Точно във връзка с посоченото тълкувателно решение е приета нова ал. 3 на чл. 165 от ЗДвП, обн. ДВ бр.19 от 2015г., с която на Министъра на вътрешните работи е вменено задължение да приеме наредба за реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. На база цитирания законов текст е издадена Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР /обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015г./, с която се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ за контрол на правилата за движение по пътищата. В чл. 2 от Наредбата е прокарано разграничение между стационарни и мобилни АТСС, като чл. 3 от същата гласи, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. От анализа на съдържанието на цитираните норми се обосновава извод, че към момента на извършване на описаното нарушение на правилата за движение по пътищата, деянията от този вид могат да се установяват и санкционират чрез издаване на електронен фиш не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол. От своя страна мобилните АТСС могат да бъдат прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Именно в този смисъл е и разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от цитираната наредба, съгласно която при осъществен контрол с АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока. В обобщение, електронен фиш за санкциониране на допуснато нарушение на Закона за движението по пътищата може да бъде издаден, когато нарушението бъде установено и заснето с мобилно автоматизирано техническо средство или система, но при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, установяващ вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед № Iз – 305 от 04.02.2011г. на Министъра на вътрешните работи образец.

 

Задълбоченият прочит на относимата правна уредба налага и извода, че в процеса по установяване и заснемане на нарушението са изпълнени изискванията на цитираната по – горе наредба, съдържаща правила, гарантиращи законосъобразното протичане на този процес. В случая приложен по административнонаказателната преписка и приет по делото, като писмено доказателство е задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР. Последният е доказателство относно мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила, на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е24 и др. изисквания по наредбата. Представеният протокол е попълнен изцяло и е налице яснота относно способа за въвеждане на ограничението на скоростта от 50 км/ч., доколкото в случая важи общото правило за подбор на скоростта при движение в населено място. От друга страна, чл. 10, ал. 3 от наредбата регламентира, че съставеният на основание ал.1 от същата норма протокол се съпровожда със снимка на разположението на уреда, тоест на мобилното АТСС, която има за цел да даде визуална представа къде е било поставено мобилното АТСС, за да се прецени дали това място отговаря на посоченото в протокола, и къде е бил разположен пътен знак Е24, спрямо посоката на сработване и позиционирането на автоматизираните технически средства и системи. Подобна снимка обаче следва да бъде приложена към протокола единствено в случаите на работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта. Доколкото обаче процесното нарушение е установено с АТСС, закрепено в полицейски автомобил с рег. № ******, то нормотворецът не е предвидил аналогично задължение по съпровождане на изготвения протокол със снимков материал. В този смисъл, настоящият съдебен състав не споделя доводите на касатора за допуснато процесуално нарушение, доколкото те не са съобразени с обстоятелството, че нарушението, което му се вменява, не е установено с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, а с мобилно средство в полицейски автомобил, разположен по начин, съобразен с мерките за сигурност на движение по пътното платно. Поради това не би могло да бъде споделено становището му за незаконосъобразност на електронния фиш, черпени от друг съдебен акт на Административен съд – гр. Шумен.

 

Не е налице и твърдяното нарушение във връзка със сигнализация на пътищата с пътни знаци, в частност със знак Е24. В чл. 7 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015г. е предвидено, че местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи /ал. 1/, като пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка /ал. 2/. По делото е приложена разпечатка от сайта на ОД на МВР – Шумен, сочеща предварително мястото на осъществяван контрол със система „TFR1-M“ за времето от 21.11.2016г. до 27.11.2016г., а наличието на преносим пътен знак Е24 се установява от приложената по делото снимка. В този смисъл, правилно въззивният съд е ценил показанията на свидетеля П.П.като обективен източник на относима информация относно разположението на знака, указващ, че протича проверка по заснемане на скоростта на движение по пътното платно в гр. Каспичан по ул. „Ал. Стамболийски“.

 

С оглед на гореизложеното и предвид събраните по делото доказателства безспорно се установява съставомерност на констатираното нарушение, тъй като автомобилът е заснет при движение със скорост от 63 км/ч от автоматизирано техническо средство. Превишението е от 13 км/ч на разрешената скорост от 50 км/ч и попада в стойностите определени в нормата на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Електронният фиш е издаден на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, с оглед на което съдът намира, че напълно законосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора на соченото основание.

 

Водим от горното Шуменският административен съд 

 

Р   Е    Ш    И  

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49/26.05.2017г., постановено по АНХД №70/2017г. по описа на Районен съд – гр. Нови пазар.   

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                               2./п/

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 10.10.2017г.