Р   Е    Ш    Е    Н    И    Е 

№52

град Шумен, 21.02.2014г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на седми февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                                      Членове: Татяна Димитрова

                                                                                                        Снежина Чолакова

при секретаря Ив. В. и с участие на прокурор Д. Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Татяна Димитрова КАНД 549 по описа за 2013г. на Административен съд - гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е  въз основа на касационна жалба от ОД на МВР - гр. Шумен, депозирана чрез гл. юрисконсулт И.С., срещу решение № 689/12.11.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 976/2013г. по описа на същия съд. С оспорения съдебен акт е отменен Електронен фиш за налагане на глоба серия „К” № 0579921 на ОДМВР - Шумен, с който на Я.И.Я. - управител на “Аякс-2002” ООД,  на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1,т. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2от ЗДвП.

Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния и процесуалния закон. Твърди, че не са налице констатираните от съда основания за отмяна на наложеното наказание, тъй като от съдържанието на електронния фиш става пределно ясно, че се ангажира отговорността на физическото лице, а не на дружеството. Сочи се още, че приписаното на Я. нарушение се установява по категоричен начин от събраните доказателства, поради което касаторът отправя искане за отмяна на съдебното решение и за потвърждаване на електронния фиш. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител гл.юрисконсулт С., касаторът поддържа касационната си жалба.

          Ответната страна, Я.И.Я., редовно и своевременно призован, в съдебно заседание не се явява, не изпраща представител и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество намира същата за неоснователна, поради което моли съда да остави в сила решението на РС - гр. Шумен.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна по следните съображения:

С атакуваното решение съдът е отменил Електронен фиш за налагане на глоба серия „К” № 0579921 на ОДМВР - Шумен, с който на Я.И.Я. - управител на “Аякс-2002” ООД, ЕИК 103734484, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1,т. 2, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2от ЗДвП.

За да постанови решението си, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

В издадения електронен фиш е констатирано административно нарушение, изразяващо се в това, че на 26.05.2013г., в 06.10 часа на  гл. път І -2 км. 112+9737 /Бензиностанция „Шел”/ при ограничение от 60 км/ч., въведено с пътен знак “В-26”, заснет със стационарна радарна с-ма тип “Multa Radar” Я.Я., е управлявал МПС “Пежо Партнер” ,със скорост от 89 км/ч. В електронния фиш изрично е вписано и превишението на скоростта, възлизащо на 29 км/ч. и обстоятелството на установяване и фиксиране на превишението с автоматизирано техническо средство  № 00209D32D447.

Нарушението е било фиксирано от стационарна радарна система Multa Radar”, № от ДР 4888 МАС ID № 00209D32D447 със срок на валидност на последваща проверка до м. март 2014г., монтирана на км. 112+737 по път І-2, бензиностанция  „ШЕЛ”.

          При така установената фактическа обстановка съдът приел, че административнонаказващият орган/АНО/ неправилно е ангажирал отговорността на юридическото лице, чийто управител е Я., поради което формирал решаващ извод за незаконосъобразност на фиша и го отменил.

Настоящата съдебна инстанция не споделя така направените от въззивния съд правни изводи. След като съобрази установената по делото фактическа обстановка и относимата правна уредба, настоящият касационен състав намира решението, предмет на касационен контрол, за неправилно и незаконосъобразно. Внимателният прочит на приобщените материали налага извод, че АНО не е допуснал констатираното от въззивния съд нарушение, послужило като основание за отмяната на електронния фиш. Видно от съдържанието на ел.фиша, на 26.05.2013г. стационарната камера е засякла превишение на максимално допустимата скорост на движение, с която се е движил с л.а. “Пежо Партнер”, собственост “Аякс-2002” ООД, факт който се установява от приобщените доказателства, в т.ч. и от приложената справка в Централна база - КАТ. Съгласно правилото на чл.188 ал.2 от ЗДвП когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. Това обстоятелство е съобразено при издаването на електронния фиш, в съдържателната част на който, освен данни за собственика - юридическо лице, изискуеми съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, се съдържат и индивидуализиращи данни относно неговия управител - Я.Я..  Същият е обозначен с единния си граждански номер и постоянен адрес, като е посочено и качеството му, в което се ангажира отговорността му, а именно като управител на дружеството, чиято собственост е автомобила, без да е налице твърдяната от районната инстация неяснота относно субекта, който е санкциониран. Нещо повече, въпреки изричните указания, ответникът не е депозирал декларация по реда на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП с данни за лицето, извършило нарушението, придружена с копие на свидетелството му за управление на МПС, поради което напълно законосъобразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност като и електронният фиш е издаден срещу него.

На следващо място, касационният състав намира, че електронният фиш се явява законосъобразен и по същество. Доказателственият материал в неговата цялост сочи, че на описаната в ЕФ дата, автомобилът, собственост на юридическото лице, чийто управител е Я., е засечен от стационарна камера тип „Multa Radar” с ID номер 00209D32D447 да се движи по главен път І-2, в района на км.112+737 /в близост до бензиностанция „Шел”/ със скорост от 89 км/ч. при въведено с пътен знак „В-26” ограничение от 60 км/ч. Превишението е установено от техническо средство, преминало необходимата проверка в Българския институт по метрология и снабдено с Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, със срок на валидност 08.12.2020г. С оглед на това и предвид установеността на дееца, то законосъобразно ответникът Я. е привлечен към административнонаказателна отговорност като му е  наложена санкция от 100 лева за допуснатото нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

По тези съображения настоящата инстанция намира, че решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а касационната жалба следва да бъде уважена като бъде потвърден процесният електронен фиш.

Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р   Е    Ш    И   :

          ОТМЕНЯ решение № 689/12.11.2013г., постановено по ВНАХД № 976/2013г. по описа на Шуменския районен съд и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА  Електронен  фиш  за  налагане  на  глоба  серия  „К”  № 0579921 на ОДМВР - Шумен, с който на Я.И.Я. - управител на “Аякс-2002” ООД,, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1,т. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2от ЗДвП. 

Решението е окончателно. 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1/п/ 

                                                                                                                                    2/п/ 

          ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 21.02.2014г.