Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

№27

град Шумен, 28.01.2014г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав: 

Председател: Кремена Борисова                       Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                           Маргарита Стергиовска 

при секретаря В.Р. и с участие на окръжния прокурор Д.Долапчиев от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 530 по описа за 2013г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба от Дирекция «Инспекция по труда» - гр.Шумен срещу решение № 714/19.11.2013г., постановено по ВНАХД № 1219/2013г. по описа на Районен съд – Шумен. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № 27-2703642/14.06.2013г., издадено от Директора на ДИТ – Шумен, с което на «Джини - М» ЕООД с ЕИК 121736088, седалище и адрес на управление гр.София, жк. Хаджи Димитър, бл.111 Б, вх.О, ет.1, ап.4, представлявано от В.Д.М.-Р, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 2000 лева. В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се до издаването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Въз основа на същите се отправя искане за отмяна на съдебния акт, както и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което да бъде потвърдено наказателното постановление. В проведеното съдебно заседание, касаторът, представляван от процесуален представител юрисконсулт Е.В. заявява, че поддържа изцяло доводите за неправилност на съдебното решение, изложени в касационната жалба, както и искането за неговата отмяна, респективно за потвърждаване на наказателното  постановление.

 Ответникът по касация  - «Джини - М» ЕООД - гр.София, в депозиран писмен отговор оспорва жалбата като неоснователна. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура счита жалбата за допустима, а разгледана по същество за неоснователна. Излага подробни аргументи за правилност на съдебното решение, въз основа на които предлага същото да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима. Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, административният съд разглежда касационните жалби срещу решенията на съответните районни съдилища по реда на глава ХII от АПК. Чл.218 от АПК свежда предмета на касационната проверка до посочените в жалбата пороци на решението, но същевременно задължава касационната инстанция да следи и служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Воден от така определения предмет на настоящото касационно дело, съдът приема жалбата за неоснователна, по следните съображения:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, отменящо Наказателно постановление № 27-2703642/14.06.2013г. на Директора на ДИТ - гр.Шумен, с което на «Джини - М» ЕООД - гр. София е наложено административно наказание «имуществена санкция», за това, че при  осъществяване на неговата дейност, в качеството му на работодател, е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство с това, че не е осигурил непрекъсната междудневна почивка не по-малко от 12 часа на лицето Д.Т. – барман, между смените на 12.04.2013г. и 13.04.2013г. Нарушението е установено от длъжностни лица на ДИТ – Шумен на 13.04.2013г. при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство в обект – сладкарница «Мики», находящ се в гр.Шумен, Градска градина, стопанисван от «Джини – М» ЕООД – София. В хода на провеката е констатирано, че лицето Д.Т. на 12.04.2013г. е бил на работа втора смяна от 13,00 часа до 22,00 часа, а на 13.04.2013г. е на работа първа смяна от 07,30 часа до 15,30 часа. Междудневната почивка е по-малко от 12 часа. Описаното неизпълнение на задължение е квалифицирано като административно нарушение на разпоредбата на чл.152 от КТ, за което срещу дружеството е съставен АУАН № 27-2703642/15.05.2013г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление. Към материалите по въззивното дело са приобщени Декларация на основание чл.402, ал.1, т.3 от КТ, в която Д.В.Т. е посочил, че на 12.04.2013г. е сменил смяната си с колегата П.В. като на тази дата е бил 2-ра смяна, а на 13 април е минал 1-ва смяна; както и График за работата на персонала, видно от който Д.Т. на 12 и 13 април 2013г. е следвало да бъде на работа втора смяна. Въз основа на събраните по делото доказателства районният съд е счел, че не е установено по безспорен начин дружеството да е извършило административно нарушение на разпоредбата на чл.152 от КТ. В тази връзка е посочил, че работодателят е осигурил междудневната почивка на Д.Т., доколкото същият по график, на 12 и 13 април 2013г. е следвало да бъде на работа втора смяна, от 13,00 часа до 22,00 часа. Според мотивите на съдебното решение, разпоредбата на чл.152 от КТ изисква работодателят да не е осигурил спазването на междудневна почивка по отношение на лицето, което е наето по трудово правоотношение, каквото нарушение в случая не се установява, с оглед утвърдения график на работа и липсата на доказателства, че работодателят е допуснал или е бил уведомен за промяната в смените на двамата бармани. По изложените мотиви съдът е отменил наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление, като счита, че санкционираната деятелност не е съставомерна. Както правилно е приел районният съд, нарушението на  чл.152 от КТ изисква в конкретния случая работодателят да не е осигурил спазването на междудневна почивка по отношение на лицето, което работи по трудово правоотношение. В случая дружеството в качеството на работадател, е утвърдило работен график при стриктно спазване на цитираната разпоредба. Според графика на 12 и 13 април 2013г. Д.Т. е следвало да бъде на работа само втора смяна. По този начин работодателят е осигурил необходимата междудневна почивка на това лице. Неспазването на графика е станало по уговорка между двамата работника, заемащи длъжността «барман». Това обстоятелство е заявено от бармана Д.Т. още по време на проверката и е отразено в попълнената от него  Декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ. При това положение настоящата инстанция намира за правилен изводът на районния съд досежно липса на административно нарушение на чл.152 от КТ, извършено от страна на «Джини – М» ЕООД – гр.София, в качеството му на работодател.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр.Шумен като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р  Е  Ш  И : 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 714/19.11.2013г., постановено ВНАХД № 1219/2013г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                           2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 28.01.2014 г.