Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е 

№ 25

град Шумен, 28.01.2014г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 

Шуменският административен съд, в публичното заседание на тринадесети януари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                              Членове:  Татяна Димитрова

                                                                                                 Снежина Чолакова 

при секретаря Ив. В. и с участие на прокурор Д. Шостак от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Сн. Чолакова КАНД 504 по описа за 2013г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба, депозирана от „Трейд Практик-75” ЕООД – гр. Шумен, ЕИК 201018836, чрез управителя К.Ю.С., срещу решение № 653/25.10.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 1046/2013г. по описа на същия съд. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № КХ – 13/29.05.2013г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр. Шумен, с което на основание чл. 42, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Закона за храните /ЗХ/, на „Трейд Практик-75” ЕООД – гр. Шумен е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева за допуснато нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ.

В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, по същество свеждащи се до издаването му в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Твърди се, че неправилно административнонаказателната репресия е насочена спрямо юридическото лице „Трейд Практик-75” ЕООД – гр. Шумен, вместо към лицето Ю.Б.С., което е присъствало при съставянето на констативния протокол и не е било в договорни отношения с касационния жалбоподател. Като аргумент за незаконосъобразност на наказателното постановление се сочи и факта, че дружеството е оправомощено да постави щанд за царевица /означен като стационарен обект в касационната жалба/ съобразно Разрешение № 8178/07.11.2012г. на кмета на Община Шумен, на бул. „Славянски”, срещу магазин „Детски свят”, а при проверката, въз основа на която е издаден санкционния акт, е бил проверяван щанд, разположен на бул. Славянски, срещу книжарница „Енигма-1”. По тези съображения се отправя искане за отмяна на решението на районния съд и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, се представлява от управителя К.С., който поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответната страна, Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Шумен, редовно и своевременно призована, не изпраща представител, респективно не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради което предлага касационната инстанция да остави в сила атакувания пред нея съдебен акт.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

С атакуваното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № КХ – 13/29.05.2013г. на директора на ОДБХ – гр. Шумен, с което на основание чл. 42, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗХ, на „Трейд Практик-75” ЕООД – гр. Шумен е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева за допуснато нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ.

За да постанови съдебния си акт, съдът е приел за установено от фактическа страна следното:

При извършена на 16.05.2013г. проверка от служители на ОДБХ – гр.Шумен  в обект - щанд за продажба на царевица, находящ се на бул.Славянски в гр. Шумен, срещу книжарница „Енигма-1”, стопанисван от “Трейд Практик-75”, ЕООД, свидетелката В.Б.В. - главен инспектор, отдел “Контрол на храните” и свидетелката Р.Б.Н. - главен специалист, установили, че обектът работи, без да има регистрация по Закона за храните. Проверката била извършена в присъствие на лицето Ю.Б.С., който представил на проверяващите пълномощно от 20.05.2011г., удостоверяващо представителната му власт по отношение на санкционираното търговско дружество, като резултатите от нея били обективирани в констативен протокол, който бил подписан от посоченото упълномощено лице. В констативния протокол, св.В.В. вписала в графа “Заключение и предприети мерки за отстраняване на констатираните несъответствия” следното: „Да се предоставят документите от системата за самоконтрол. Да се представи удостоверение по Закона за храните за обекта. Да се представи лична здравна книжка. Да се яви упълномощеното лице в офиса на ОДБХ на 17.05.2013г. до 10,00 часа”.

На 17.05.2013г. в ОДБХ-гр.Шумен се явил К.Ю.С. – управител на “Трейд Практик-75” ЕООД - гр. Шумен и свидетелката В.В., в негово присъствие, съставила Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 264, приемайки, че дружеството е нарушило чл. 12, ал. 1 от ЗХ. При предявяване на акта управителят на “Трейд Практик-75” ЕООД отразил следното  възражение: “Не ми е предоставено удостоверение за регистрация от предишното заявление и не съм запознат с изтеклия срок.” Впоследствие депозирал и писмени възражения след изтичане на срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административнонаказателната преписка, наказващият орган издал обжалваното НП, възприемайки изцяло констатациите, съдържащи се в АУАН.

При така установената фактическа обстановка съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не е било допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, което да е довело до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Съдът е счел още, че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност, при стриктното съблюдаване на императивните правила за изготвянето им, разписани в ЗАНН, след което са били надлежно предявени и връчени на касационния жалбоподател. При анализ на приобщените доказателства съдът е достигнал и до извод за безспорна установеност на санкционираното неизпълнение на административно задължение, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Настоящата инстанция, след като съобрази доказателствения материал в неговата цялост, намира, че въззивният съд не е допуснал сочените от касатора отменителни основания, в резултат на което е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт. В тази насока настоящият съдебен състав споделя изложеното от първоинстанционния съд относно липсата на допуснати съществени нарушения в хода на административнонаказателната процедура. Ирелевантно за законосъобразността на НП е обстоятелството, че констативният протокол е съставен в присъствието на Ю.Б.С., доколкото издаването му предхожда инициирането на административно-наказателното производство, което се образува със съставяне на АУАН. Освен това, посоченото лице се е легитимирало пред проверяващите с писмено пълномощно и им е предоставило поисканите от тях данни, касаещи именно дейността на „Трейд Практик-75”ЕООД, с оглед на което не може да се приеме, че констативният протокол не е съставен в присъствие на упълномощен представител на дружеството. На следващо място, в констативния протокол изрично е било указано, че надлежно оправомощено лице следва да се яви пред органите на ОДБХ – гр.Шумен, с цел предоставяне на изискуемите от закона документи, удостоверяващи съответствието на търговската дейност на дружеството с правилата на Закона за храните. На посочената в протокола дата като представител на дружеството се е явил неговият управител К.Ю.С., което означава, че същият е бил уведомен за проверката и за указанията, дадени с констативния протокол. При явяването си в ОДБХ-гр.Шумен посоченото лице не е представило документ, удостоверяващ регистрацията на обекта за търговия с храни, съобразно правилото на чл. 12, ал. 1 от ЗХ, поради което срещу търговското дружество на същата дата е съставен АУАН, предявен и връчен по надлежния ред на представляващия „Трейд Практик-75” ЕООД.

Правилен и съответен на закона е изводът на районния съд за безспорна установеност на приписаното на юридическото лице неизпълнение на административно задължение по смисъла на чл. 42, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗХ. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗХ, търговията с храни в обект, нерегистриран по реда на ЗХ, подлежи на санкциониране, като в случаите, когато деянието, описано в ал. 1, е извършено от юридическо лице, то на последното се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4500 лв. В случая безспорно установено е обстоятелството, че „Трейд Практик-75” ЕООД стопанисва обект – щанд за продажба на царевица, находящ се в гр. Шумен, на бул. „Славянски”. Към момента на проверката на щанда е присъствало упълномощеното от дружеството лице Ю.Б.С.. Наличието на представителни функции се установява от съдържанието констативния протокол, в който длъжностното лице при ОДБХ е отразило, че Ю.С. е бил упълномощен с пълномощно от 20.05.2011г., обстоятелство, което потвърждава и при разпита си в хода на съдебното производство. Както към момента на проверката, така и впоследствие не е било представено удостоверение за регистрация на обекта по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗХ, което е достатъчно основание за квалифициране на дейността на касатора като съставомерна по приложения от наказващия орган административно-наказателен състав, визиран в чл. 42, ал. 2, във вр. с ал. 1 от ЗХ. В контекста на изложеното, следва да се отбележи, че съдът не споделя доводите на оспорващия за незаконосъобразност на НП, с оглед обстоятелството, че му е било предоставено право да разположи нестационарен обект – щанд за продажба на царевица на бул. Славянски, срещу магазин „Детски свят”, а не срещу находящата се на бул. Славянски книжарница „Енигма-1”. Както правилно е приел и районният съд, в случая това обстоятелство е неотносимо към изхода на спора, доколкото от една страна, за място на извършване на нарушението следва да се приеме бул. Славянски в гр. Шумен, а от друга - индивидуалният административен акт на кмета на общината визира право да се постави нестационарен обект – щанд за царевица с площ от 1 кв.м, който може да бъде преместен от едно място на друго, независимо от съдържанието на издаденото разрешение, поради което не е налице неяснота по отношение на обекта на проверката. При безспорно установеното нарушение на разпоредбата на чл. 42, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1 от ЗХ, правилно на касатора е била наложена глоба в минималния предвиден в закона размер. Като е приел същото, районният съд и приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за отмяната му. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд 

Р   Е    Ш    И  

          ОСТАВЯ В СИЛА решение № 653/25.10.2013г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 1046/2013г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1/п/

                                       2/п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 28.01.2014г.