П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 09.12.2013 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  девети  декември  две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

 

                                                                            2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: С.А. 

Прокурор: Д. Долапчиев при ШОП

Разгледа докладваното от  адм. съдия : Маргарита Стергиовска   

КАНД 483 по описа за 2013  година.

Касатор- Н.Й.К.

 

Ответникът- ОД на МВР гр.Шумен,

 

Съдът, като съобрази депозираната от касатора молба за оттегляне на касационната жалба,  съдържаща искане за прекратяване на производството по настоящото дело, намира същата за основателна, поради следното: съгласно разпоредбата на чл.214, ал.1 от АПК,  оспорващият може да оттегли или да се откаже изцяло или отчасти от оспорването до приключване на касационното производство. При това положение и предвид депозираното искане за прекратяване на производството по настоящото дело, поради оттегляне на касационната жалба, съдът счита, че са налице основания по смисъла на чл.215, т.5 от АПК за оставяне на касационната жалба без разглеждане и прекратяване на образуваното касационно производство, предвид на което и на основание цитирания текст от закона

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСТАВЯ без разглеждане депозираната от Н.Й.К. *** касационна жалба срещу решение №644 от 16.10.2013г. на Шуменския районен съд,  постановено но ВНАХД №1690/2012г. по описа на същия съд.

ПРЕКРАТЯВА настоящото касационно производство по КАНД №483/2013г. по описа на Шуменски административен съд, поради оттегляне на касационната жалба.  

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България  в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  1. /П/

                                                  2. /П/

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 27.12.2013 г. като необжалвано.